Raadsinformatiebrieven archief

Op de website van de gemeente kunt u de actuele raadsinformatiebrieven bekijken.

Hieronder vindt u raadsinformatiebrieven uit de periode 2008 tot en met 2014.

2014

 • RV14.0078 met de beantwoording van vragen van de fractie VVD over het Rob Scholte Museum.
 • RV14.0076 met de beantwoording van vragen van de fracties ChristenUnie en het CDA over Bed, Brood en Bad voor vreemdelingen.
 • RI14.0156 over de herziene begroting 2014 van de GGD Hollands Noorden;
 • RI14.0155 over Samenwerkingsafspraken Jeugdwet en Wmo 2015
 • RI14.0177 over Evaluatie Kamerverhuurverordening
 • RV14.0074 met de beantwoording van vragen van de fractie Stadspartij Den Helder over woonzorgplaatsen.
 • RV14.0075 antwoorden op de schriftelijke vragen van D66 over de Rugbyclub Den Helder
 • RI14.0153 over beleidsregels Participatiewet.
 • RI14.0152 over evaluatie en advies pilot wijkteams;
 • RI14.0150 over vogelgriep en Zeehondensterfte;
 • RI14.0146 over subsidieverdeling publieksactiviteiten 2015;
 • RI14.0144 over rugbyclub Den Helder;
 • RI14.0140 over klachtenregeling sociaal domein;
 • RI14.0136 over reorganisatie maatschappelijke opvang en containerwoningen;
 • RI14.0147 over uitgeprocedeerde asielzoekers, in verband met recente uitspraken op Europees niveau
 • RI14.0112 over continuïteit van hulp bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar
 • RI14.0134 over sanering Vinkenterrein en daarvoor verschoven deadline
 • RI14.0135 over extra subsidie Jeugdsportfonds laatste kwartaal 2014
 • RI14.0141 over een voorzorgsmaatregel op basis van asbestonderzoek in het stadhuis
 • RI14.0126 over de businesscase Veilig Thuis - AMHK
 • RI14.0123 over de wijkschouw Julianadorp
 • RI14.0121 over beschermd wonen
 • RI14.0130 over het Klanttevredenheidsonderszoek Wmo, met bijlage
 • RI14.0118 over de evaluatie van het Ondernemersfonds
 • RI14.0125 over de uitkomsten van de stresstest 2015-2018 in relatie met de programmabegroting 2015-2018;
 • RI14.0122 over het beoogd openbaar toilet
 • RI14.0127 over het initiatief voor uitbreiding van de camping 't Noordersandt.
 • RI14.0116 over het plan van aanpak over de opvolging van de aanbevelingen uit het RKC rapport "Op het juiste spoor en volgens schema"
 • RV14.0052 Schriftelijke vragen, gesteld door D66, betreffende functieverandering deel benedenverdieping woon-zorgcomplex De Golfstroom
 • RV14.0049 met de beantwoording van vragen van meerdere fracties over de programmabegroting 2015.
 • RV14.0050 met de beantwoording van de vraag van de fractie VVD over verantwoordelijkheden in het basisonderwijs.
 • RV14.0043 met de beantwoording van schriftelijke vragen van de Stadspartij Den Helder over lobbyisten in de periode 2010-2014
 • RI14.0108 over de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over burgerparticipatie en wijkgericht werken
 • RI14.0107 over het instellen van wijkwethouders
 • RI14.0102 over het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018, met het beleidsplan als bijlage;
 • RI14.0110 Tijdelijke opvang asielzoekers Kolonel Maaskamp kazerne
 • RV14.0044 met de beantwoording van schriftelijke vragen van het CDA over de aanbesteding Wmo 2015.
 • RI14.0104 over de garantstelling t.b.v. het Gemini Ziekenhuis;
 • RV14.0025 met de beantwoording van vragen van de fractie VVD over het winkelvestigingsbeleid voor kappers.
 • RI14.0100 over de stand van zaken rondom het voormalig postkantoor
 • RI14.0097 over de zienswijze op de overheveling van bezit door Woningstichting Den Helder.
 • RV14.0026 met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie D66 over strandveiligheid.
 • RI14.0071 over de resultaten van de parkeer-enquête Geleerdenbuurt, met het rapport als bijlage
 • RI14.0060 Verslag Archief Kritische Prestatie Indicatoren 2014
 • RI14.0061 Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot inzake Energy Valley, met bijlage 1 en bijlage 2
 • RI14.0063 Aanleg gemeentelijke kern-kunstcollectie; schenking overige werken aan passende maatschappelijke doelen
 • RI14.0070 Gemeentelijk verslag wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2013
 • RI14.0078 met de vastgestelde portefeuilleverdeling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Den Helder
 • RI14.0080 over de financiële ontwikkeling van de vestiging van het RAKC in Schagen
 • RI14.0079 met nadere informatie in het kader van de wensen en bedenkingen procedure garantstelling Gemini Ziekenhuis;
 • RV14.0018 met de beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66, over stadhuis en stationslocatie, met bijlage.
 • RI14.0068 over de entree van de Algemene Begraafplaats vanaf de Jan
  Verfailleweg.
 • RI14.0064 over Hoorzitting evaluatie Structuurvisie / Provinciale Ruimtelijke
  Verordening + bijlage.
 • RI14.0058 over de burgemeestersoproep inzake het kinderpardon.
 • RI14.0056 over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Prins Hendriklaan.
 • RV14.0017 met de beantwoording van schriftelijke vragen gesteld door de ChristenUnie over Pilots wijkteams.
 • RI14.0051 met de Rapportage Antidiscriminatiecijfers.
 • RV14.0014 met de beantwoording van schriftelijke vragen van de Stadspartij Den Helder over: Artikel NHD van 26 maart inzake Christel M.
 • RI 14.0053: reactie op motie d.d. 19 maart 2012 lichtmasten tennisvereniging Julianadorp.
 • RV14.0012 met de beantwoording van schriftelijke vragen van de Stadspartij Den Helder over: Effecten groot onderhoud gemeentefonds.
 • Een afschrift van de antwoorden van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op vragen van het Statenlid de heer E.P. Wagemaker naar aanleiding van het artikel 'Kaken op elkaar over stadhuis-miljoenen' in het Noord-Hollands Dagblad van 25 maart 2014.
 • RI14.0038 over resultaten afdeling Publiekszaken in 2013
 • RI14.0039 over subsidie aan Dierentehuis 't Schuthok
 • RI14.0040 over uitbreiding opvang asielzoekers
 • RI14.0042 over regionale thema's voor 'Slim samenwerken'.
 • RI14.0041 met de stand van zaken van het amendement 10.1 van 4 juni 2012 over 'Helder zicht op Zeestad'.
 • RV14.0009 met de beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door de fractie GroenLinks over het conflict tussen Buurtvereniging De Eendracht en het MFC ’t Wijkhuis.
 • RI14.0035 met als bijlagen de tweede halfjaarrapportages van Zeestad, Willemsoord en Port of Den Helder
 • RV14.0005 met beantwoording van schriftelijke vragen van de Stadspartij Den Helder over Willemsoord BV
 • RI14.0020 over Programma Sociale Aanpak Nieuw Den Helder
 • RI14.0019 over het Manifest 'Joint Regulation over gecertificeerde en gereguleerde cannabisteelt, met bijlage 1 en bijlage 2;
 • RI14.0036 over Campagne regentonnen.
 • RI14.0031 over Bestemmingsplan Vogelbuurt 2014.
 • RV14.0010 met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie Behoorlijk Bestuur over 'populisme' in een column van de burgemeester.
 • RV13.0051 met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie Helder Onafhankelijk! over Geldkompas.
 • Raadsinformatiebrief RI14.0015 over het Handhavingsbeleid horeca c.a met de Handhavingsmatrix Drank- en Horeca als bijlage.
 • RI14.0034 over Vergunningaanvragen motorcross
 • RI14.0025 over Maatschappelijke stage en Community College.
 • RI14.0030 over de in uw vergadering van 16 december 2013 aangenomen motie inzake het herindicatieproject hulp bij het huishouden.
 • RI14.0003 over Samenwerkingsovereenkomst Nieuw Den Helder.
 • RI14.0026 over Uitvoering moties Sociaal Domein van 16 december 2013 en 13 januari 2014.
 • RI14.0027 over Opdracht aan GGD tot het uitvoeren van een businesscase AMHK.
 • RV14.0007 Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA over rapport Wederopbouw van Den Helder 1945-1970.
 • RI16.0016 Concretisering Regionaal Transitie Arrangement Jeugd Kop van Noord-Holland.
 • RI14.0009 Het Deltaprogramma en de betekenis ervan voor Den Helder.
 • RI14.0012 over het Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg.
 • RI13.0198 over Evaluatie Geldkompas 2013.
 • RI14.0010 Veiligheidsmatrix Basisteam Den Helder 2014, evaluatie 2013.
 • RI14.0013 Aanvulling nota van beantwoording zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie, met bijlage Aanvulling nota van beantwoording en bijlage Zienswijze dhr. Vriendjes.
 • RI14.0006 over de stormschade ontstaan op 28 oktober 2013.
 • RV14.0002 met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie Stadspartij Den Helder over de jaarwisseling in Den Helder.
 • RI13.0176 Coffeeshopbeleid Den Helder met bijlage.
 • RV14.0004 beantwoording van de schriftelijke vragen van Behoorlijk Bestuur over de nieuw te bouwen schouwburg op Willemsoord.
 • RI13.0190 over het project 'Waarschuwing uit de Bajes'

2013

RI13.0199 Verlenging zienswijzentermijn ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie (naar aanleiding van motie raadsvergadering 16 dec. 2013).
 
RI13.0191 Reactie op motie dd 6 november van Helder Onafhankelijk;
 
RI13.0193 Subsidieverdeling publieksactiviteiten 2014;
 
RV13.0049 Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD over ontwikkelingen Gemini Ziekenhuis.
 
RI13.0177 Onderzoek samenwerkende inspecties jeugd (1 Gezin - 1 Plan – 1 Regisseur);
 
RI13.0180 Reactieve aanwijzing GS Noord-Holland betreffende bouwhoogte windturbines bij agrarische bedrijven in het bestemmingsplan Duinzoom 2013;
 
RI13.0182 Onkruidbestrijding op verharding, met bijlage;
 
RI13.0184 Hotel Den Helder;
 
RI13.0189 Regionalisering brandweerzorg.
 
RI13.0170 over Evaluatie Afstootnota;
 
RI13.0147 Reorganisatie maatschappelijke opvang
 
RI13.0192 met beantwoording van motie M11.3 van de PvdA over Schouwburg - Waddenfonds.
 
RI13.0174 over Moties Regionaal Transitie Arrangement Jeugd;
 
RI13.0175 over Besteding frictiefonds per 1 november 2013;
 
RI13.0181 over Motie Zonatlas.
 
RI13.0185 met daarin de beantwoording van de motie 20.1 van de VVD van 17 juni 2013
en bijlage.
 
RI13.0183 Rapport Meerwerf verdient beter
Bijlage, rapport: Meerwerf verdient beter
 
RV13.0048 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur, over onkostenvergoedingen voor en declaraties van burgemeester en wethouders.
Bijlage: B-20637 Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten provincies en waterschappen.
 
RV13.0042 Vragen van de fractie Vrije Socialisten over vervuiling openbare ruimte
 
RV13.0047 Vragen van de fractie Behoorlijk Bestuur over burgerparticipatie nieuwbouw stadhuis.
 
RV13.0041 Vragen fractie Stadspartij Den Helder over de schouwburg.
 
RI13.0127 over Afhandeling bodemverontreiniging en geldende gebruiksbeperkingen in de Nachtegaalstraat.
 
RI13.0164 Financieel overzicht bij Kadernota sportbeleid 2013 – 2016.
 
RI13.0167 Beantwoording vragen uit uw commissie Bestuur en Middelen over de halfjaarrapportage Willemsoord BV.
 
RI13.0168 Nadere info over amendement 6.9-2012 over wijkmanager.
 
RI13.0161 over Eerste halfjaarrapportage 2013 Port of Den Helder.
 
RI13.0162 over Effecten wegvallen schoolzwemmen.
 
RI13.0163 over Jaarverslag leerplicht-RMC.
 
RV13.0038 Beantwoording vragen PvdA over verantwoordelijkheid van uitgifte van grond en looptijd van erfpacht.
 
RV13.0040 Beantwoording vragen Stadspartij Den Helder over de Flaneerkade
 
RI13.0111 over Den Helder Energy Valley, Energy Board en (wind-)energie op zee
 
RI13.0153 over Kadernota Vrijwilligersbeleid

RI13.0156 over Afronding renovatie parkeergarage Sluisdijk
 
RI13.0165 over het concept Uitvoeringsdocument 3 transities Sociaal Domein, met bijlagen:
Uitvoeringsdocument
Overzicht taken en verantwoordelijkheden
Opmerkingen bij analyse
Overzicht posten
Overzicht bedragen
 
RI13.0132 over het project Thuiszitters
 
RI13.0158 over onderbrenging Veiligheidshuis in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN
 
RV13.0036 de volksraadpleging varianten nieuw stadhuis
 
RI13.0144 halfjaarrapportages 2013 Willemsoord, Zeestad en Port of Den Helder
Bijlagen:
Willemsoord
Zeestad
Port of Den Helder

RI13.0143 Overdracht milieutaken inzake Gulf Oil

 
RI31.00131 Jaarrekening 2012 van Baggerbeheer Den Helder BV
 
RI13.0134 motie actualisering milieuvergunning.
 
RI13.0119 onderbouwing opleidingsbudget

Raadsinformatiebrief over de Loodsgracht nr. 3

RI13.0138 variantenstudie nieuw stadhuis

RI13.0123 over ontwikkelingen Gemini Ziekenhuis
Bijlage: artikel uit het personeelsblad ‘Samen’

RI13.00118 Stand van zaken project nieuwbouw stadhuis

Beantwoording  van de Stadspartij over het oude Postkantoor

RI13.0099 over Jaarrekening Willemsoord 2012
Bijlage: Jaarrekening Willemsoord

RI13.0095 over Uitspraak Centrale Raad van Beroep inzake terugvordering Wwb 2008;

 
RI13.0107 over Amendement tweede coördinerend wijkmanager.

RI13.0100 over Bureau slachtofferhulp.

RI13.0117 Maatregelen bij dak- en thuisiozenopvang

 
RV13.0023 Beantwoording schriftelijke vragen Helder Onafhankelijk over definitief ontwerp schouwburg;
 
RV13.0025 Beantwoording schriftelijke vragen Christen Unie over Huisduinerkwartier;
 
RI13.0097 Raadsinformatiebrief over het gemeentelijk verslag Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2012;

RI13.0062 Voortgang actualisatie bestemmingsplannen;

RI13.0103 Schietincident hoek Eendrachtstraat-Texelstroomlaan.
 
RV13.0024 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie GroenLinks betreffende Adviseur Kunst&Cultuur en Cultuurmakelaar.

RI13.0092 verzoek Cuypersgenootschap tot aanwijzen stationsgebouw als gemeentelijk monument.
Bijlage

RI13.0076 Over de stand van zaken nieuwbouw zwembad mei 2013

RI13.0094 Stichting Meerwerf basisscholen

RI13.0090 afvalinzameling amendement 7.1 (2010) + bijlage

RI13.0093 Rapport rekenkamercommissie over sociale veiligheid in Den Helder

RV13.0020 Beantwoording raadsvragen veteranendag

RV13.0019 beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fracties Vrije Socialisten, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, VVD en de Stadspartij over de Kadernota 2014-2017 'Koersvast Vooruit'.

RI13.0080 Afhandeling motie 13.1

RI13.0082 St.v.z. regionaal woonbeleid, RAP, Kwalitatief Woningbouw programma Kop en Regionale Woonvisie

RI13.0086 Afhandeling amendement Lyceumhof: verkeersafwikkeling

RI13.0071 Afhandeling motie E-learning verkeersregelaars

RI13.0078 Voorontwerp bestemmingsplan Harssens

RI13.0068 over Afstemmingsverordening IOAW-IOAZ 2012

RI13.0081 over Nieuwbouw stadhuis en bijlage

RI13.0063 over Rapportage Antidiscriminatiecijfers 2012

RV13.0015 Beantwoording schriftelijke vragen gesteld door de fractie Stadspartij Den Helder over subsidie voor sanering vervuilde grond;

RI13.0052 Raadsinformatiebrief over het Voorontwerp bestemmingsplan Van Galenbuurt Zuid-Oost.

RI13.0079 over berichtgeving van heden rondom nieuwbouw MCA Gemini Groep

RI13.0074 betreffende Tweede halfjaarrapportage Willemsoord BV

RI13.0065 Evenementen in bestemmingsplannen

RI13.0056 Compensatie Willemsoord voor verliezen uit het verleden

RI13.0046 Containerwoningen

RI13.0045 Regionaal economische samenwerking en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

RI13.0034 Stimuleringsregeling energiebesparing Den Helder 2013

RI13.0069 over het voortzetten van de activiteiten van de VVV

RI13.0021 Jaarverslag Lobby Noord-Holland Noord, met het jaarverslag als bijlage

RI13.0033 Aanvraag Incidenteel Aanvullende Uitkering en Beroepszaken

RI13.0038 Uitkomsten onderzoek juistheid en volledigheid inkomsten gemeentefonds

RI13.0041 Programma Sociale Aanpak Nieuw Den Helder

RI13.0050 Concept Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop en uitnodiging bijeenkomst op 11 april 2013

RI13.0058 Sloop Pasteurstraat 6AB

RI13.0061 over aanpak voor burgerparticipatie en realisatie van het nieuwe stadhuis Den Helder
Bijlage: beelden die bij presentatie tijdens de informatieve raadsbijeenkomst van dinsdagavond 19 maart zijn getoond.

RI13.0011 over motie stadspartij omtrent de inrichting van het Vinkenterrein;

RI13.0022 over stand van zaken voorbereidingen coffeeshopbeleid;

RI13.0031 over bouwplan kop Beatrixstraat.

RI13.0030 over Motie Huisduinerkwartier van 7 november 2012

RV13.0012 Beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van de fractie Behoorlijk Bestuur over de WOZ tarieven 2014.

RI13.0015 over Voorontwerp bestemmingsplan Luchthaven 2013.

RV13.0007 Beantwoording schriftelijke vragen vd Stadspartij over de projectdirecteur nieuwbouw stadhuis.

RI13.0010 Raadsinformatiebrief over de afhandeling van de motie verkeerslichten Eben Haëzerschool-Ten Anker.

RI13.0004 Toegankelijk duingebied voor wandelaars

RI13.0006 Standplaatsenbeleid

RV13.0001 aanbestedingsregels nieuwbouw stadhuis

RI13.0003 aanbestedingsregels nieuwbouw stadhuis

RI13.0005 Herziene Sisa-bijlage 2011