De gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Den Helder als het gaat om het besturen van de stad. Het is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad bepaalt hoe onze gemeente op hoofdlijnen moet worden bestuurd. En ook hoeveel geld waarvoor beschikbaar is. Zo geeft de raad de lijnen aan waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het beleid voorbereidt en uitvoert. Later controleert de gemeenteraad of het college het ook heeft gedaan zoals de raad dat heeft bedoeld.

Om de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk te behartigen stellen de raadsleden zich actief op de hoogte van wat er in Den Helder speelt. Als het mogelijk is betrekken zij de bewoners (interactief) bij het maken van de beleidskaders. Ze onderhouden contact met de inwoners, signaleren problemen en sturen de politieke agenda. De leden van de gemeenteraad worden om de vier jaar rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van Den Helder gekozen.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Als de burgemeester afwezig is wordt hij vervangen door een raadslid. De wethouders zijn geen lid van de gemeenteraad.

Bent u benieuwd hoe de gemeenteraad werkt? Bekijk een korte video met duidelijke uitleg op Youtube.

Vergaderingen en uitzending
De Helderse gemeentepolitiek vergadert op de maandagavond. Plaats van discussie en besluitvorming is in de stadshal van theater De Kampanje. De raadscommissies vergaderen op de Kerkgracht 1. De commissies en de gemeenteraad vergaderen om de drie weken. De vergaderingen beginnen in principe altijd om 19.30 uur. Naast de reguliere vergaderingen zijn er ook driewekelijkse raadsinformatieavonden. Deze avonden starten over het algemeen ook om 19:30 uur maar vinden wel op verschillende locaties plaats.

U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt deze ook rechtstreeks volgen via deze website, en bij Regio Noordkop TV. Bij Ziggo op digitaal kanaal 41, bij KPN op 1463 en bij T-Mobile op 841. Kijk voor alle frequenties op https://www.regionoordkop.nl/frequenties/

Presidium
Het presidium is een vertegenwoordiging van de fractievoorzitters uit de raad, die als taak heeft het besluitvormingsproces te organiseren. Het doet aanbevelingen aan de raad over de organisatie van werkzaamheden (voor zover niet opgedragen aan de agendacommissie).