Jongeren Adviesraad (JAR)

Jongerenparticipatie is niet alleen leuk en nuttig voor jongeren en hun omgeving, het is daadwerkelijk een vastgelegd recht in het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind. In artikel 12 en 13 is vastgelegd dat kinderen en jongeren het recht hebben om hun mening te geven, mee te praten en mee te beslissen over hun leefomgeving. Vanuit juridisch perspectief moeten jongeren vanuit dit recht in staat worden gesteld, zich vrij te uiten en te ontwikkelen door eigenwaarde op te bouwen en kennis en vaardigheden op te doen. Kinderen en jongeren moeten worden gestimuleerd om zich vrij te uiten en hun mening moet gerespecteerd en meegenomen worden in zaken die hen aangaan.

In de raadsvergadering van 4 november 2019 heeft de gemeenteraad het besluit genomen tot het instellen van een Jongeren Adviesraad. Met dit besluit geeft de gemeente Den Helder een concrete invulling aan bovenstaande rechten van het kind.

Uitgangspunten Jongeren Adviesraad Den Helder

Dit document bevat een tiental uitgangspunten voor de Jongeren Advies Raad (JAR) van de gemeente Den Helder.

Uitgangspunten:


1. De JAR adviseert gevraagd en ongevraagd het college en de gemeenteraad van Den Helder. De voorzitter van de JAR kan op verzoek van het college en/of de gemeenteraad worden uitgenodigd om in te spreken op een bepaald onderwerp;
2. De JAR bestaat uit 11 leden (1 Voorzitter, 1 Vice-Voorzitter, 1 Penningmeester, 1 Secretaris & 7 overige leden), die allen tussen de 15 en 25 jaar oud en woonachtig in de gemeente Den Helder zijn. Voordat de JAR wordt geïnstalleerd zal er een huishoudelijk reglement en reglement van orde worden vastgesteld;
3. Scholen aan Zee & ROC Kop van Noord-Holland zijn formele samenwerkingspartners van de JAR. Indien wenselijk en mogelijk sluiten andere onderwijsinstellingen ook aan;
4. De leden van de JAR kunnen bij het uitwerken van adviezen, indien wenselijk, een beroep doen op de gemeente Den Helder. De procesbegeleiding is uitbesteed aan het ROC Kop van Noord-Holland (op basis van concrete prestatie afspraken die jaarlijks worden geëvalueerd). Onder procesbegeleiding wordt onder andere het volgende verstaan:
- Organiseren, agenderen en notuleren van vergaderingen;
- Groepsbegeleiding van de JAR;
- Individuele begeleiding van de JAR-leden;
- Monitoren van voortgang;
- Opstellen van een jaarverslag.
5. De leden van de JAR worden benoemd door de gemeenteraad. Tijdens het werven van de leden wordt ernaar gestreefd om een diverse samenstelling te realiseren. De leden ontvangen na afloop van hun lidmaatschap een (individueel) portfolio van het ROC Kop van Noord-Holland inzake de activiteiten die zij hebben uitgevoerd voor de JAR;
6. De JAR heeft (met uitzondering van het zomerreces) één officiële vergadering per maand;
7. De leden van de JAR ontvangen een vergoeding van de gemeente Den Helder per vergadering voor hun inzet. De hoogte van de vergoeding per vergadering is € 80,-;
8. Ter bevordering van de uitvoering van hun taken worden computers/tablets door de gemeente Den Helder ter beschikking gesteld aan elk JAR-lid;
9. De JAR heeft een eigen budget dat jaarlijks naar eigen inzicht kan worden ingezet. Hierover legt de JAR jaarlijks verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders;
10. De JAR organiseert minimaal 1x per kwartaal een informatieve bijeenkomst voor jongeren uit Den Helder (tussen de 12 en 25 jaar oud). Tijdens deze bijeenkomsten slaan zij op interactieve wijze een brug tussen de lokale politiek en de doelgroep.

Website JAR