Praktisch handboek

Dit handboek bevat allerlei praktische informatie die raadsleden nodig hebben om te kunnen functioneren; zoals verordeningen, spelregels en een instrumentenoverzicht. Daarnaast informatie aan over een aantal algemene huishoudelijke zaken en over rechtspositionele aangelegenheden.

Dit handboek is vooral bedoeld als een praktisch hulpmiddel voor raads- en commissieleden en fractieassistenten.

1. FACILITEITEN

- Belangrijke adressen en telefoonnummers
- Wat kan de raadsgriffie voor u betekenen?
- Verdeling raadscommissie
- Logistieke zaken
- Digitale informatie

2. RECHTSPOSITIE

- Informatieprotocol
- Notitie Kaderstelling
- Gedragscode voor raadsleden
- Vergoedingen en verzekeringen
- Nevenfuncties
- Begin en einde van het raadslidmaatschap
- Aan- en afmelden fractieassistent en commissielid
- Declaratie reis- en verblijfkosten


3. INSTRUMENTENWIJZER

- Schriftelijke vragen
- Vragenkwartier
- Amendement
- Motie
- Initiatiefvoorstel
- Interpellatie
- Recht van enquete
- Inlichtingen college of burgemeester
- Voorstel van orde
- Agendering voor raad of commissie
- Vergadering bijeenroepen
- Overige instrumenten van de raad

4. BIJLAGEN:

- Protocol afhandeling stukken gericht aan de raad
- Notitie geheimhouding openbaar en vertrouwelijk
- Informatieprotocol (IR14.0003)
- Notitie Kaderstelling (IR09.0423)
- Reglement van orde (RB10.0049 en RB15.0100)

5. VERORDENINGEN:

Reglement van orde voor de vergaderingen ea werkzaamheden van de gemeenteraad
Verordening op de raadscommissies
Verordening op de rechtspositie raads- en commissieleden 2017
Verordening op de fractieondersteuning 2007
Financiƫle verordening 2015 ex art. 212 Gemeentewet
Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2014
Verordening op de auditcommissie van de gemeente Den Helder
Verordening inzake het burgerinitiatief 2008
Verordening Vertrouwenscommissie 2015
Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2016