Raadscommissies

In de raadscommissies vertegenwoordigen raads- en commissieleden hun fractie als het gaat om specifieke onderwerpen. De gemeente Den Helder heeft drie raadscommissies: Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.

De vergaderingen van de drie raadscommissies zijn voorbereidend en/of informatief. Als een voorstel in een raadsvergadering aan de orde komt, is dit onderwerp vaak al uitgebreid besproken in een of meer commissievergaderingen. Commissievergaderingen zijn, net als raadsvergaderingen, openbaar. Hieronder een overzicht van de drie raadscommissies.

Raadscommissie Bestuur en Middelen

De raadscommissie Bestuur en Middelen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: algemeen bestuurlijke zaken en bestuurlijke vernieuwing, openbare orde en (integrale) veiligheid (brandweer- en politiezaken), personeel en organisatie, communicatie, onderzoek en statistiek, juridische zaken, financiën (inclusief grondzaken), economische zaken, werkgelegenheid, toerisme en evenementen.

Raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling

De raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: welzijn; sociale zekerheid, volksgezondheid, wijkgericht werken, onderwijs (inclusief volwasseneneducatie), kinderopvang, sport- en jeugdzaken en cultuur.

Raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer

De raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: ruimtelijke ontwikkeling, centrumontwikkeling, Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, volkshuisvesting, verkeer, stadsbeheer, milieu en energiezaken.