Burgerinitiatief

Iedereen mag zelf onderwerpen op de politieke agenda plaatsen. U moet daarvoor een lijst met minimaal 25 handtekeningen indienen. Vervolgens vindt er reguliere besluitvorming plaats in de raad. Door middel van dit ‘burgerinitiatief' heeft u de mogelijkheid direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Raadsleden worden op die manier gewezen op ontwikkelingen in de samenleving. Het burgerinitiatief kan zodoende een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de agendavorming voor de raadsvergaderingen. U kunt namelijk onderwerpen op de raadsagenda plaatsen die de gemeenteraad naar uw idee op de agenda zou moeten zetten, maar die de raad (nog) niet heeft opgepakt.

Een paar onderwerpen komen niet in aanmerking voor het burgerinitiatief:

  • een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur;
  • een vraag over het gemeentelijk beleid;
  • een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;
  • een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een  besluit van het gemeentebestuur, of
  • een onderwerp waarover de raad korter dan twee jaar voor indiening van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, tenzij nieuwe argumenten tot een nieuwe afweging zouden kunnen leiden.