Referendum

Een referendum is een middel om de mening van de bevolking te peilen als de raad een besluit over een bepaald onderwerp moet nemen. De uitslag van een referendum is niet bindend, maar moet worden gezien als een advies aan de gemeenteraad.

Soorten referenda
Er zijn twee soorten referenda mogelijk, namelijk een raadplegend referendum en een raadgevend referendum. Bij een raadplegend referendum komt het initiatief tot het houden van een referendum uit de gemeenteraad. De raad wil dan uit eigen beweging de mening van de bevolking te peilen. Bij een raadgevend referendum komt het initiatief vanuit de inwoners van Den Helder. Eén of meerdere inwoners dienen dan een schriftelijk verzoek in tot het houden van een referendum bij de gemeenteraad.

Voorwaarden voor een raadgevend referendum
Aan een raadgevend referendum zijn een aantal voorwaarden verbonden.

De belangrijkste hiervan zijn:

  • het referendum moet gaan over een voorgenomen raadsbesluit;

  • een aantal categorieën van besluiten zijn uitgezonderd voor het houden van referenda (bijvoorbeeld vaststellen begroting of belastingtarieven);

  • de indiener moet 18 jaar of ouder zijn en inwoner van Den Helder;

  • de indiener moet eerst een inleidend verzoek indienen;

  • het inleidend verzoek moet worden ingediend tenminste 3 dagen voor de commissievergadering waarin het voorgenomen raadsbesluit is geagendeerd;

  • het inleidende verzoek moet door tenminste 100 personen (ook 18 jaar of ouder en inwoner van Den Helder) worden ondersteund via een handtekening op een daarvoor door de gemeente te verstrekken lijst;

  • als de raad het inleidende verzoek positief heeft beoordeeld, dan dient een definitief verzoek te worden ingediend;

  • dit definitieve verzoek moet door nog eens 900 personen extra worden ondersteund;

  • een referendum is pas geldig bij een opkomst van minimaal 33,3 procent van de kiesgerechtigden.

De raad besluit over het houden van een referendum
Het houden van een referendum is een zeer zwaar middel. Aan het houden van een referendum zijn ook aanzienlijke kosten verbonden. Om deze redenen kan niet ‘lichtvoetig’ met het houden van referenda worden omgegaan. De raad zal daarom ook bij een verzoek om een raadgevend referendum een besluit nemen of het houden van dit referendum wenselijk is. Uiteraard licht de raad daarbij toe waarom in voorkomende situaties wordt besloten om geen referendum te houden.

Informatie
Als u vragen hebt over het houden van een referendum, dan kunt u hierover contact opnemen met de raadsgriffie via e-mail griffie@denhelder.nl of telefoon 14 0223.