C.M. Bazen

Stemgedrag (314 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2021
2020
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
25 mei 2021 Motie 17 over budget/garantstelling plan ‘de kleine werf’ op Willemsoord.
25 mei 2021 Motie 15 over het uitvoeren van een bedrijfsscan ten behoeve van Port of Den Helder N.V.
25 mei 2021 Motie 14 over een Helders bos- en bomenstrategie.
25 mei 2021 Motie 13 over de ontwikkeling van ‘de kleine werf’ op Willemsoord.
25 mei 2021 Motie 12 over het kwijtschelden van gemeentelijke schulden van gedupeerden van de Toeslagenaffaire.
25 mei 2021 Voorstel tot het afgeven van een ontwerp-VVGB omgevingsvergunning nieuwe toegangspoort wachtgebouw en entree Maritiem Vliegkamp De Kooy Den Helder
25 mei 2021 Voorstel tot het instellen van een selectiecommissie aanbesteding accountancydiensten voor de boekjaren 2022 tot en met 2026
25 mei 2021 Voorstel tot het benoemen van een lid voor de commissie klankbordgesprekken burgemeester
25 mei 2021 Voorstel tot het benoemen van de dames C.M. Jellema en H. Weerstand-Slot tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer
25 mei 2021 Voorstel tot het benoemen van de heer U.N. Fuchs tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer
25 mei 2021 Motie 17 over budget/garantstelling plan ‘’kleine werf’’.
6 april 2021 Voorstel tot het vaststellen van de Regeling categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen vereist is ex artikel 6.5, lid 3 Besluit omgevingsrecht
6 april 2021 Reserve 5
6 april 2021 Reserve 1
6 april 2021 Voorstel tot het vaststellen van het VTH beleid 2021-2022
6 april 2021 Voorstel tot afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een vervangende bedrijfswoning met bijgebouw aan de Nieuweweg 35 in Den Helder
6 april 2021 Voorstel voor het verhogen van het budget voor woonleningen en startersleningen
6 april 2021 Voorstel tot het vaststellen van het beleidskader schuilstallen
6 april 2021 Voorstel tot het benoemen van mevrouw A.V. Kolsteeg en de heer M. Pastoor tot lid van de Raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer
6 april 2021 Voorstel tot het benoemen van de leden van de Jongerenadviesraad
6 april 2021 Motie M20 over de hondenlosloopgebieden
6 april 2021 Motie M19 over houtstook
6 april 2021 Motie M16 over het niet korten van giften van derden bij uitkeringsgerechtigden
31 maart 2021 Motie over verbetering van de dienstverlening aan ondernemers
31 maart 2021 Reserve 3
31 maart 2021 Voorstel tot het benoemen van mevrouw T. Medemblik tot lid van de Raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer
31 maart 2021 Motie M10 D66 over dependance stadhuis Julianadorp
31 maart 2021 Motie 6.1 over onafhankelijk onderzoek nautische werkgelegenheid Willemsoord
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot aanvraag suppletie-uitkering 'Bommenregeling' 2021
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022 van het RHCA
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022 van de GRGA
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022 Veiligheidsregio
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022-2026 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
15 februari 2021 Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Parkstraat 24 Julianadorp
15 februari 2021 Voorstel tot het vaststellen van het gewijzigd bestemmingsplan Verplaatsing Lidl Julianadorp
15 februari 2021 Voorstel tot herbenoeming van de heer M.E. van den Heuvel tot lid rekenkamercommissie
15 februari 2021 Voorstel tot het benoemen van de heer H.J. Regtop tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer
15 februari 2021 Voorstel tot het benoemen van mevrouw N.N.T. El Lile tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer
15 februari 2021 Motie M20 PVV, Senioren Actief over ondersteuning voor digibeten
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022 GGD Hollands Noorden
25 januari 2021 Motie intrekken aanvraag omgevingsvergunning en sloopmelding Willemsoord 66 en 72
25 januari 2021 Voorstel over het burgerinitiatief locatiebesluit stadhuis
25 januari 2021 Voorstel met betrekking tot ophoging kade en aanpassing steigerwerk Museumhaven ten behoeve van Stichting Museumhaven
25 januari 2021 Voorstel over herfinanciering en uitbreiding leningenpakket gemeente Den Helder
25 januari 2021 motie 12.1 over voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2021
25 januari 2021 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2021
25 januari 2021 Amendement 12.1 over voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2021
25 januari 2021 Voorstel over de vaststellingsovereenkomst beëindiging samenwerking Baggerbeheer in Milieupark Oost
25 januari 2021 Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan 'Veld 3 't Laar'
25 januari 2021 Voorstel over beslissing op bezwaarschrift fractie Behoorlijk Bestuur tegen algemeen belang besluit Willemsoord
25 januari 2021 Voorstel met betrekking tot budgetoverheveling 2020 naar 2021
25 januari 2021 Voorstel tot benoeming burgerlid Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (GAOK)
25 januari 2021 Voorstel tot het benoemen van mevrouw M.E. Dijk tot lid van de auditcommissie.
45 5 5