CDA

Stemgedrag (259 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2020
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
14 december 2020 Motie over het luiden van kerkklokken tijdens de jaarwisseling 4 0 1
14 december 2020 Voorstel tot het in erfpacht uitgeven van vastgoed aan de Stichting Erfgoed Den Helder 4 0 1
14 december 2020 Amendement 14.2 over het voorstel tot het in erfpacht uitgeven van vastgoed aan de Stichting Erfgoed Den Helder 0 4 1
14 december 2020 Amendement 14.1 over het voorstel tot het in erfpacht uitgeven van vastgoed aan de Stichting Erfgoed Den Helder 0 4 1
14 december 2020 Voorstel tot het vaststellen van het Stedenbouwkundig en Beeldkwaliteitplan Veld 3 't Laar 4 0 1
14 december 2020 Amendement A13.1 over het Voorstel tot het vaststellen van het Stedenbouwkundig en Beeldkwaliteitplan Veld 3 't Laar 0 4 1
14 december 2020 Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de meerjarige budgetovereenkomst Stichting Museumhaven Willemsoord voor de periode 2021 tot en met 2023 4 0 1
14 december 2020 Voorstel met betrekking tot het rapport van de Rekenkamercommissie over het Armoedebeleid en de Schuldhulpverlening in Den Helder 4 0 1
14 december 2020 Voorstel met betrekking tot de ontwikkeling van het Vinkenterrein 4 0 1
14 december 2020 Voorstel met betrekking tot de Tweede Tussenrapportage 2020 4 0 1
14 december 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening onroerende zaakbelastingen 2021 4 0 1
14 december 2020 Voorstel tot (her)benoemen leden Raad van Toezicht Stichting Meerwerf basisscholen 4 0 1
14 december 2020 Voorstel tot het benoemen van de heren E. Heymans en S.R.J. Wegman tot lid van de Raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer 4 0 1
23 november 2020 Motie over het proefproject veelplegers 0 5 0
23 november 2020 Voorstel over meerjarige budgetovereenkomst Citymarketing Den Helder 5 0 0
23 november 2020 Voorstel tot het wijzigen van de GrGa en tot het wijzigen van de Begroting van de GrGa door de nieuwe voorziening Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie 5 0 0
23 november 2020 Voorstel met betrekking tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden 5 0 0
23 november 2020 Voorstel met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst uitvoering programma De Kop Werkt! jaarprogramma 2020 2e tranche 5 0 0
23 november 2020 Voorstel tot overdracht van ondergrondse betonbakken van HVC naar gemeente 5 0 0
23 november 2020 Voorstel tot het vaststellen van een tijdelijke verordening onkruid- en veegbeheersing op verharding gemeente Den Helder 2020 5 0 0
23 november 2020 Voorstel tot het vaststellen van de beleidsnota Niet-Gesprongen Explosieven met bijbehorende kaart 5 0 0
23 november 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 5 0 0
23 november 2020 Voorstel in te stemmen met de wijziging van de statuten van de Stichting Scholen aan Zee 5 0 0
4 november 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2021 4 0 1
4 november 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2021 4 0 1
4 november 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2021 4 0 1
4 november 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021 4 0 1
4 november 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021 4 0 1
4 november 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021 4 0 1
4 november 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 4 0 1
4 november 2020 Motie 6.7 over voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2021 4 0 1
4 november 2020 Motie 6.6 over voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2021 4 0 1
4 november 2020 Motie 6.3 over voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2021 0 4 1
4 november 2020 Motie 6.2 over voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2021 0 4 1
4 november 2020 Motie 6.1 over voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2021 4 0 1
4 november 2020 Amendement 6.2 over voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2021 0 4 1
4 november 2020 Amendement 6.1 over voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2021 0 4 1
4 november 2020 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2021 4 0 1
2 november 2020 Voorstel tot wijziging van de financiering van Port of Den Helder 4 0 1
2 november 2020 Amendement 15.4 over voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie Den Helder 2020-2025 0 4 1
2 november 2020 Amendement 15.3 over voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie Den Helder 2020-2025 0 4 1
2 november 2020 Amendement 15.2 over voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie Den Helder 2020-2025 0 4 1
2 november 2020 Amendement 15.1 over voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie Den Helder 2020-2025 4 0 1
2 november 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie Den Helder 2020-2025 4 0 1
2 november 2020 Voorstel over het burgerinitiatief locatiebesluit stadskantoor 4 0 1
2 november 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Reductie Energiegebruik subsidie energievoucher Den Helder 2020. 4 0 1
2 november 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Subsidieverordening Verduurzaming bestaande koopwoningvoorraad 4 0 1
2 november 2020 Voorstel met betrekking tot herontwikkeling gebied Prinsenstraat 4 0 1
2 november 2020 Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Koningstraat Spoorstraat 2020. 4 0 1
2 november 2020 Voorstel met betrekking tot onderzoek Rekenkamercommissie naar GGD Hollands Noorden 4 0 1
2 november 2020 Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot 2e wijziging van de Verordening op de auditcommissie 4 0 1
2 november 2020 Voorstel tot het wijzigen van artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening (cameratoezicht) 4 0 1
2 november 2020 Voorstel tot het benoemen van de heren J.C. van Dongen en N. de Vos tot lid van de Raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer 4 0 1
28 september 2020 Motie met betrekking tot veiling Rob Scholte 0 4 1
28 september 2020 Motie met betrekking tot het dumpen van zwerfkeien op belangrijke visgronden 4 0 1
28 september 2020 Motie voor de realisatie van een regenboogzebrapad 4 0 1
28 september 2020 Voorstel met betrekking tot algemeen belang besluit Willemsoord BV 4 0 1
28 september 2020 Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot herfinanciering Willemsoord BV 4 0 1
28 september 2020 Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord 4 0 1
28 september 2020 Amendement 20.1 over voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord 0 4 1
28 september 2020 Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de instemmingsverklaring Verklaring Toogdag Waddengebied 2020 - Agenda voor het Waddengebied 2050 4 0 1
28 september 2020 Amendement 19.3 over voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de instemmingsverklaring Verklaring Toogdag Waddengebied 2020 - Agenda voor het Waddengebied 2050 0 4 1
28 september 2020 Amendement 19.2 over voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de instemmingsverklaring Verklaring Toogdag Waddengebied 2020 - Agenda voor het Waddengebied 2050 0 4 1
28 september 2020 Amendement 19.1 over voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de instemmingsverklaring Verklaring Toogdag Waddengebied 2020 - Agenda voor het Waddengebied 2050 4 0 1
28 september 2020 Voorstel met betrekking tot beslissing op bezwaarschrift Stichting Behoud Cultureel Erfgoed tegen verwerping initiatiefvoorstel 4 0 1
28 september 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening alleenrecht wildopvang Den Helder 2020 4 0 1
28 september 2020 Voorstel tot het vaststellen Welstandsnota Den Helder 2015 - Herziening 2020 en datum inwerkingtreding Modernisering Advisering Omgevingskwaliteit 4 0 1
28 september 2020 Amendement 16.2 over voorstel tot het vaststellen van de Verordening alleenrecht wildopvang Den Helder 2020 0 4 1
28 september 2020 Amendement 16.1 over voorstel tot het vaststellen van de Verordening alleenrecht wildopvang Den Helder 2020 0 4 1
28 september 2020 Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen Groen en Wegen 2020-2025 4 0 1
28 september 2020 Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen Kunstwerken en Watergangen 2020-2025 4 0 1
28 september 2020 Voorstel een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het legaliseren vier onzelfstandige logiesverblijven in Hangaar 4 aan de Luchthavenweg 20 in Den Helder 4 0 1
28 september 2020 Voorstel een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het gebruik van perceel Luchthavenweg 30 in Den Helder als tijdelijk motorcrossterrein 3 1 1
28 september 2020 Voorstel tot het ontslaan van mevrouw C. Brian en het benoemen van mevrouw A. Hogendoorn als lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 4 0 1
28 september 2020 Voorstel tot het benoemen van mevrouw M.R. Abrahams en mevrouw M.N.H. Beets tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer 4 0 1
28 september 2020 Voorstel tot het benoemen van mevrouw M.C. Timmers tot lid van de Raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer 4 0 1
28 september 2020 Voorstel herbenoeming lid rekenkamercommissie mevrouw S. Bremer-Dijkhuis 4 0 1
28 september 2020 Voorstel tot benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Meerwerf basisscholen 4 0 1
28 september 2020 Voorstel tot het ontslaan van de heer G.M.A. Bruines als lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer 4 0 1
1 september 2020 Voorstel tot het vaststellen van de profielschets 2020 voor de burgemeester van Den Helder 3 0 2
30 juni 2020 Motie 6.24 van Seniorenpartij, Beter voor Den Helder en VVD 4 0 1
30 juni 2020 Motie 6.21 van GroenLinks 4 0 1
30 juni 2020 Motie 6.20 van GroenLinks en CDA 4 0 1
30 juni 2020 Motie 6.18 van GroenLinks 0 4 1
30 juni 2020 Motie 6.17 van PvdA 4 0 1
30 juni 2020 Motie 6.13 van CDA en Beter voor Den Helder 4 0 1
30 juni 2020 Motie 6.11 van D66 en PvdA (aangenomen met 26 stemmen voor en 4 stemmen tegen) 0 0 5
30 juni 2020 Motie 6.10 van Beter voor Den Helder 4 0 1
30 juni 2020 Motie 6.9 van Gemeentebelangen Den Helder en Beter voor Den Helder 4 0 1
30 juni 2020 Motie 6.8 van GroenLinks 0 4 1
30 juni 2020 Motie 6.7 van de Seniorenpartij 4 0 1
30 juni 2020 Motie 6.6 van GroenLinks 0 4 1
30 juni 2020 Motie 6.4 van D66 0 4 1
30 juni 2020 Motie 6.3 van de PVV 0 4 1
30 juni 2020 Motie 6.2 van GroenLinks 0 4 1
30 juni 2020 Motie 6.1 van D66, PVV, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks 0 4 1
30 juni 2020 Amendement 6.12 van D66 0 4 1
30 juni 2020 Amendement 6.11 van D66 4 0 1
30 juni 2020 Amendement 6.9 van D66 4 0 1
30 juni 2020 Amendement 6.8 van D66 4 0 1
30 juni 2020 Amendement 6.7 van GroenLinks en Seniorenpartij 0 4 1
30 juni 2020 Amendement 6.6 van GroenLinks 0 4 1
30 juni 2020 Amendement 6.5 van D66 4 0 1
30 juni 2020 Amendement 6.4 van Behoorlijk Bestuur, PVV, D66, Seniorenpartij en GroenLinks 0 4 1
30 juni 2020 Amendement 6.1 van D66 0 4 1
30 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de kadernota 2021-2024 4 0 1
30 juni 2020 Motie over tijdelijke verruiming van plaatsen bij boerencampings 3 0 2
30 juni 2020 Amendement 221 over voorstel tot het vaststellen van de Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020 en het intrekken van de Subsidieverordening Publieksactiviteiten 3 0 2
30 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020 en het intrekken van de Subsidieverordening Publieksactiviteiten 3 0 2
30 juni 2020 Amendement 21.1 over voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2020 0 3 2
30 juni 2020 Voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2020 3 0 2
30 juni 2020 Amendement 20.1 over voorstel tot het vaststellen van de resultaatbestemmingen gerelateerd aan de Programmarekening 2019 0 3 2
30 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de resultaatbestemmingen gerelateerd aan de Programmarekening 2019 3 0 2
30 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Programmarekening 2019 3 0 2
30 juni 2020 Amendement 17.1 over voorstel tot vaststelling regioakkoord De Kop Groeit 0 3 2
30 juni 2020 Voorstel tot vaststelling regioakkoord De Kop Groeit 3 0 2
29 juni 2020 Motie 19.2 over de Fietsvisie 5 0 0
29 juni 2020 Motie 19.1 over fietsparkeervoorzieningen 5 0 0
29 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Fietsvisie Den Helder 2020 5 0 0
29 juni 2020 Voorstel zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD Hollands Noorden 5 0 0
29 juni 2020 Voorstel zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 5 0 0
29 juni 2020 Voorstel zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) 5 0 0
29 juni 2020 Voorstel zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) 5 0 0
29 juni 2020 Voorstel zienswijze begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa) 5 0 0
29 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen Verkeer en Bomen 2020-2025 5 0 0
29 juni 2020 Voorstel met betrekking tot de begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 GR Cocensus 5 0 0
29 juni 2020 Voorstel tot verlening voor de duur van één jaar van de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap aan mevrouw H. Keur-Polman 5 0 0
29 juni 2020 Voorstel tot het benoemen van de heer G.M. van Essen tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer 5 0 0
29 juni 2020 Voorstel tot het benoemen van de heer G.M.A. Bruines tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer 5 0 0
29 juni 2020 Voorstel tot het benoemen van de heer G. Kraak tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer 5 0 0
15 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de tijdsbestedingsnorm van wethouder Duijnker per 15 juni 2020 op 70 procent. 4 0 1
15 juni 2020 Voorstel tot het bekrachtigen van geheimhouding op een deel van het Bestuursverslag 2019 van de Port of Den Helder. 4 0 1
2 juni 2020 Motie van wantrouwen wethouder Duijnker 0 4 1
2 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van het Beleidskader Sport Den Helder beweegt vooruit! 4 0 1
2 juni 2020 Motie over voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 3,5 mln. als cofinanciering in het project Omvaarroute Boerenverdrietsluis 0 5 0
2 juni 2020 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 3,5 mln. als cofinanciering in het project Omvaarroute Boerenverdrietsluis 4 0 1
2 juni 2020 Amendement op voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 3,5 mln. als cofinanciering in het project Omvaarroute Boerenverdrietsluis 4 0 1
2 juni 2020 Ordevoorstel afvoeren agendapunt project Omvaarroute Boerenverdrietsluis 0 5 0
2 juni 2020 Voorstel ondersteuning Helderse ondernemers uit steunfonds 4 0 1
2 juni 2020 Voorstel tot afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een bedrijfswoning en bijgebouw aan de Langevliet 8 4 0 1
2 juni 2020 Voorstel met betrekking tot voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan 'Woongebruik' ex artikel 3.7 Wro 4 0 1
2 juni 2020 Voorstel met betrekking tot cofinanciering voor Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland 4 0 1
2 juni 2020 Voorstel tot modernisering advisering omgevingskwaliteit 4 0 1
2 juni 2020 Voorstel met betrekking tot rapport Rekenkamercommissie Den Helder over Toezicht en Handhaving op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid 4 0 1
2 juni 2020 Voorstel tot benoeming van mevrouw M.E. Dijk in de Vertrouwenscommissie 4 0 1
11 mei 2020 Motie voor een stresstest met betrekking tot de gemeentelijke financiën 0 5 0
11 mei 2020 Motie met betrekking tot meer ruimte voor terrassen horeca 5 0 0
11 mei 2020 Motie over initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te maken 0 5 0
11 mei 2020 Voorstel tot instellen Helders steunfonds voor maatregelen tegen coronacrisis 5 0 0
11 mei 2020 Initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te maken 0 5 0
11 mei 2020 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 460.000,- voor de voorbereiding en inrichting van de wijkpunten met sociale wijkteams in alle vier de wijken 5 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 538.000,- voor het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 5 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot vaststellen van beheerplannen Openbare Verlichting en Spelen 2020-2025 5 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot vaststelling van het aanwijzingsbesluit (plv.)griffier en wijziging Verordening werkgeverscommissie 2011 in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 5 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot actualisatie grondexploitatie Willem Alexanderhof 5 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot eerste wijziging Verordening toeristenbelasting 2020 5 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020 5 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot het benoemen van een lid en een plaatsvervangend lid van de fractie Dijk in de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) 5 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot het benoemen van mevrouw J.J. Gatowinas tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 5 0 0
24 februari 2020 Motie over een integraal actieplan voor veiligere Helderse straten. 0 4 1
24 februari 2020 Motie over de voorrangsregeling voor statushouders in de Huisvestingsverordening. 0 4 1
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 4 0 1
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 4 0 1
24 februari 2020 Vorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Omgevingsdienst (OD) Noord-Holland Noord. 4 0 1
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de GGD Hollands Noorden. 4 0 1
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (Het Regionaal Archief) 4 0 1
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021-2025 van Cocensus. 4 0 1
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2020 4 0 1
24 februari 2020 Voorstel met betrekking tot aanvraag suppletie uitkering 'Bommenregeling' kosten Niet-Gesprongen Explosieven 4 0 1
24 februari 2020 Voorstel tot het benoemen van mevrouw A. Hogendoorn als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 4 0 1
3 februari 2020 Resultaatbestemming 2019 - Raadsvoorstel 5 0 0
3 februari 2020 Cofinanciering Medemblikkerloods museumhaven - Raadsvoorstel 5 0 0
3 februari 2020 Re-integratieverordening - Raadsvoorstel 5 0 0
3 februari 2020 Ontslag en benoeming leden bezwaarschriftencommissie Algemene Kamer - Raadsvoorstel 5 0 0
3 februari 2020 Bekrachtiging geheimhouding correspondentie St. Scheepstimmerwerf Willemsoord - Raadsvoorstel 5 0 0
3 februari 2020 Raadsvoorstel aankoop en renovatie Sportpark Ruyghweg 5 0 0
3 februari 2020 Amendement D66 A13.1 Visie complex Ruyghweg 0 5 0
3 februari 2020 Raadsvoorstel aanpassing legesverordening (duurzame leges) 5 0 0
3 februari 2020 Raadsvoorstel Helders Perspectief 5 0 0
3 februari 2020 Amendement A11.1 GroenLinks Helders Perspectief 0 5 0