ChristenUnie

Stemgedrag (100 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2020
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
25 februari 2020 Motie over een integraal actieplan voor veiligere Helderse straten. 0 2 0
25 februari 2020 Motie over de voorrangsregeling voor statushouders in de Huisvestingsverordening. 0 2 0
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 0 0
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 2 0 0
25 februari 2020 Vorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Omgevingsdienst (OD) Noord-Holland Noord. 2 0 0
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de GGD Hollands Noorden. 2 0 0
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (Het Regionaal Archief) 2 0 0
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021-2025 van Cocensus. 2 0 0
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2020 2 0 0
25 februari 2020 Voorstel met betrekking tot aanvraag suppletie uitkering 'Bommenregeling' kosten Niet-Gesprongen Explosieven 2 0 0
25 februari 2020 Voorstel tot het benoemen van mevrouw A. Hogendoorn als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 2 0 0
4 februari 2020 Resultaatbestemming 2019 - Raadsvoorstel 2 0 0
4 februari 2020 Cofinanciering Medemblikkerloods museumhaven - Raadsvoorstel 2 0 0
4 februari 2020 Re-integratieverordening - Raadsvoorstel 2 0 0
4 februari 2020 Ontslag en benoeming leden bezwaarschriftencommissie Algemene Kamer - Raadsvoorstel 2 0 0
4 februari 2020 Bekrachtiging geheimhouding correspondentie St. Scheepstimmerwerf Willemsoord - Raadsvoorstel 2 0 0
3 februari 2020 Raadsvoorstel aankoop en renovatie Sportpark Ruyghweg 2 0 0
3 februari 2020 Amendement D66 A13.1 Visie complex Ruyghweg 0 2 0
3 februari 2020 Raadsvoorstel aanpassing legesverordening (duurzame leges) 2 0 0
3 februari 2020 Raadsvoorstel Helders Perspectief 2 0 0
3 februari 2020 Amendement A11.1 GroenLinks Helders Perspectief 2 0 0