D.E. Pater

Stemgedrag (206 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2020
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
28 september 2020 Motie met betrekking tot veiling Rob Scholte
28 september 2020 Motie met betrekking tot het dumpen van zwerfkeien op belangrijke visgronden
28 september 2020 Motie voor de realisatie van een regenboogzebrapad
28 september 2020 Voorstel met betrekking tot algemeen belang besluit Willemsoord BV
28 september 2020 Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot herfinanciering Willemsoord BV
28 september 2020 Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord
28 september 2020 Amendement 20.1 over voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord
28 september 2020 Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de instemmingsverklaring Verklaring Toogdag Waddengebied 2020 - Agenda voor het Waddengebied 2050
28 september 2020 Amendement 19.3 over voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de instemmingsverklaring Verklaring Toogdag Waddengebied 2020 - Agenda voor het Waddengebied 2050
28 september 2020 Amendement 19.2 over voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de instemmingsverklaring Verklaring Toogdag Waddengebied 2020 - Agenda voor het Waddengebied 2050
28 september 2020 Amendement 19.1 over voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de instemmingsverklaring Verklaring Toogdag Waddengebied 2020 - Agenda voor het Waddengebied 2050
28 september 2020 Voorstel met betrekking tot beslissing op bezwaarschrift Stichting Behoud Cultureel Erfgoed tegen verwerping initiatiefvoorstel
28 september 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening alleenrecht wildopvang Den Helder 2020
28 september 2020 Voorstel tot het vaststellen Welstandsnota Den Helder 2015 - Herziening 2020 en datum inwerkingtreding Modernisering Advisering Omgevingskwaliteit
28 september 2020 Amendement 16.2 over voorstel tot het vaststellen van de Verordening alleenrecht wildopvang Den Helder 2020
28 september 2020 Amendement 16.1 over voorstel tot het vaststellen van de Verordening alleenrecht wildopvang Den Helder 2020
28 september 2020 Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen Groen en Wegen 2020-2025
28 september 2020 Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen Kunstwerken en Watergangen 2020-2025
28 september 2020 Voorstel een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het legaliseren vier onzelfstandige logiesverblijven in Hangaar 4 aan de Luchthavenweg 20 in Den Helder
28 september 2020 Voorstel een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het gebruik van perceel Luchthavenweg 30 in Den Helder als tijdelijk motorcrossterrein
28 september 2020 Voorstel tot het ontslaan van mevrouw C. Brian en het benoemen van mevrouw A. Hogendoorn als lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
28 september 2020 Voorstel tot het benoemen van mevrouw M.R. Abrahams en mevrouw M.N.H. Beets tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer
28 september 2020 Voorstel tot het benoemen van mevrouw M.C. Timmers tot lid van de Raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer
28 september 2020 Voorstel herbenoeming lid rekenkamercommissie mevrouw S. Bremer-Dijkhuis
28 september 2020 Voorstel tot benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Meerwerf basisscholen
28 september 2020 Voorstel tot het ontslaan van de heer G.M.A. Bruines als lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer
1 september 2020 Voorstel tot het vaststellen van de profielschets 2020 voor de burgemeester van Den Helder
30 juni 2020 Motie 6.24 van Seniorenpartij, Beter voor Den Helder en VVD
30 juni 2020 Motie 6.21 van GroenLinks
30 juni 2020 Motie 6.20 van GroenLinks en CDA
30 juni 2020 Motie 6.18 van GroenLinks
30 juni 2020 Motie 6.17 van PvdA
30 juni 2020 Motie 6.13 van CDA en Beter voor Den Helder
30 juni 2020 Motie 6.11 van D66 en PvdA (aangenomen met 26 stemmen voor en 4 stemmen tegen)
30 juni 2020 Motie 6.10 van Beter voor Den Helder
30 juni 2020 Motie 6.9 van Gemeentebelangen Den Helder en Beter voor Den Helder
30 juni 2020 Motie 6.8 van GroenLinks
30 juni 2020 Motie 6.7 van de Seniorenpartij
30 juni 2020 Motie 6.6 van GroenLinks
30 juni 2020 Motie 6.4 van D66
30 juni 2020 Motie 6.3 van de PVV
30 juni 2020 Motie 6.2 van GroenLinks
30 juni 2020 Motie 6.1 van D66, PVV, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks
30 juni 2020 Amendement 6.12 van D66
30 juni 2020 Amendement 6.11 van D66
30 juni 2020 Amendement 6.9 van D66
30 juni 2020 Amendement 6.8 van D66
30 juni 2020 Amendement 6.7 van GroenLinks en Seniorenpartij
30 juni 2020 Amendement 6.6 van GroenLinks
30 juni 2020 Amendement 6.5 van D66
30 juni 2020 Amendement 6.4 van Behoorlijk Bestuur, PVV, D66, Seniorenpartij en GroenLinks
30 juni 2020 Amendement 6.1 van D66
30 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de kadernota 2021-2024
30 juni 2020 Motie over tijdelijke verruiming van plaatsen bij boerencampings
30 juni 2020 Amendement 221 over voorstel tot het vaststellen van de Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020 en het intrekken van de Subsidieverordening Publieksactiviteiten
30 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020 en het intrekken van de Subsidieverordening Publieksactiviteiten
30 juni 2020 Amendement 21.1 over voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2020
30 juni 2020 Voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2020
30 juni 2020 Amendement 20.1 over voorstel tot het vaststellen van de resultaatbestemmingen gerelateerd aan de Programmarekening 2019
30 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de resultaatbestemmingen gerelateerd aan de Programmarekening 2019
30 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Programmarekening 2019
30 juni 2020 Amendement 17.1 over voorstel tot vaststelling regioakkoord De Kop Groeit
30 juni 2020 Voorstel tot vaststelling regioakkoord De Kop Groeit
29 juni 2020 Motie 19.2 over de Fietsvisie
29 juni 2020 Motie 19.1 over fietsparkeervoorzieningen
29 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Fietsvisie Den Helder 2020
29 juni 2020 Voorstel zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD Hollands Noorden
29 juni 2020 Voorstel zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
29 juni 2020 Voorstel zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)
29 juni 2020 Voorstel zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)
29 juni 2020 Voorstel zienswijze begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa)
29 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen Verkeer en Bomen 2020-2025
29 juni 2020 Voorstel met betrekking tot de begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 GR Cocensus
29 juni 2020 Voorstel tot verlening voor de duur van één jaar van de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap aan mevrouw H. Keur-Polman
29 juni 2020 Voorstel tot het benoemen van de heer G.M. van Essen tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer
29 juni 2020 Voorstel tot het benoemen van de heer G.M.A. Bruines tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer
29 juni 2020 Voorstel tot het benoemen van de heer G. Kraak tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer
15 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de tijdsbestedingsnorm van wethouder Duijnker per 15 juni 2020 op 70 procent.
15 juni 2020 Voorstel tot het bekrachtigen van geheimhouding op een deel van het Bestuursverslag 2019 van de Port of Den Helder.
2 juni 2020 Motie van wantrouwen wethouder Duijnker
2 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van het Beleidskader Sport Den Helder beweegt vooruit!
2 juni 2020 Motie over voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 3,5 mln. als cofinanciering in het project Omvaarroute Boerenverdrietsluis
2 juni 2020 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 3,5 mln. als cofinanciering in het project Omvaarroute Boerenverdrietsluis
2 juni 2020 Amendement op voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 3,5 mln. als cofinanciering in het project Omvaarroute Boerenverdrietsluis
2 juni 2020 Ordevoorstel afvoeren agendapunt project Omvaarroute Boerenverdrietsluis
2 juni 2020 Voorstel ondersteuning Helderse ondernemers uit steunfonds
2 juni 2020 Voorstel tot afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een bedrijfswoning en bijgebouw aan de Langevliet 8
2 juni 2020 Voorstel met betrekking tot voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan 'Woongebruik' ex artikel 3.7 Wro
2 juni 2020 Voorstel met betrekking tot cofinanciering voor Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland
2 juni 2020 Voorstel tot modernisering advisering omgevingskwaliteit
2 juni 2020 Voorstel met betrekking tot rapport Rekenkamercommissie Den Helder over Toezicht en Handhaving op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid
2 juni 2020 Voorstel tot benoeming van mevrouw M.E. Dijk in de Vertrouwenscommissie
11 mei 2020 Motie voor een stresstest met betrekking tot de gemeentelijke financiën
11 mei 2020 Motie met betrekking tot meer ruimte voor terrassen horeca
11 mei 2020 Motie over initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te maken
11 mei 2020 Voorstel tot instellen Helders steunfonds voor maatregelen tegen coronacrisis
11 mei 2020 Initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te maken
11 mei 2020 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 460.000,- voor de voorbereiding en inrichting van de wijkpunten met sociale wijkteams in alle vier de wijken
11 mei 2020 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 538.000,- voor het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening
11 mei 2020 Voorstel tot vaststellen van beheerplannen Openbare Verlichting en Spelen 2020-2025
11 mei 2020 Voorstel tot vaststelling van het aanwijzingsbesluit (plv.)griffier en wijziging Verordening werkgeverscommissie 2011 in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
11 mei 2020 Voorstel tot actualisatie grondexploitatie Willem Alexanderhof
11 mei 2020 Voorstel tot eerste wijziging Verordening toeristenbelasting 2020
11 mei 2020 Voorstel tot eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020
11 mei 2020 Voorstel tot het benoemen van een lid en een plaatsvervangend lid van de fractie Dijk in de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN)
11 mei 2020 Voorstel tot het benoemen van mevrouw J.J. Gatowinas tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
24 februari 2020 Motie over een integraal actieplan voor veiligere Helderse straten.
24 februari 2020 Motie over de voorrangsregeling voor statushouders in de Huisvestingsverordening.
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland.
24 februari 2020 Vorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Omgevingsdienst (OD) Noord-Holland Noord.
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de GGD Hollands Noorden.
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (Het Regionaal Archief)
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021-2025 van Cocensus.
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2020
24 februari 2020 Voorstel met betrekking tot aanvraag suppletie uitkering 'Bommenregeling' kosten Niet-Gesprongen Explosieven
24 februari 2020 Voorstel tot het benoemen van mevrouw A. Hogendoorn als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
3 februari 2020 Resultaatbestemming 2019 - Raadsvoorstel
3 februari 2020 Cofinanciering Medemblikkerloods museumhaven - Raadsvoorstel
3 februari 2020 Re-integratieverordening - Raadsvoorstel
3 februari 2020 Ontslag en benoeming leden bezwaarschriftencommissie Algemene Kamer - Raadsvoorstel
3 februari 2020 Bekrachtiging geheimhouding correspondentie St. Scheepstimmerwerf Willemsoord - Raadsvoorstel
3 februari 2020 Raadsvoorstel aankoop en renovatie Sportpark Ruyghweg
3 februari 2020 Amendement D66 A13.1 Visie complex Ruyghweg
3 februari 2020 Raadsvoorstel aanpassing legesverordening (duurzame leges)
3 februari 2020 Raadsvoorstel Helders Perspectief
3 februari 2020 Amendement A11.1 GroenLinks Helders Perspectief
73 26 28