D66

Stemgedrag (180 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2020
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
1 september 2020 Voorstel tot het vaststellen van de profielschets 2020 voor de burgemeester van Den Helder 2 0 0
30 juni 2020 Motie 6.24 van Seniorenpartij, Beter voor Den Helder en VVD 2 0 0
30 juni 2020 Motie 6.21 van GroenLinks 2 0 0
30 juni 2020 Motie 6.20 van GroenLinks en CDA 2 0 0
30 juni 2020 Motie 6.18 van GroenLinks 2 0 0
30 juni 2020 Motie 6.17 van PvdA 2 0 0
30 juni 2020 Motie 6.13 van CDA en Beter voor Den Helder 2 0 0
30 juni 2020 Motie 6.11 van D66 en PvdA (aangenomen met 26 stemmen voor en 4 stemmen tegen) 0 0 2
30 juni 2020 Motie 6.10 van Beter voor Den Helder 2 0 0
30 juni 2020 Motie 6.9 van Gemeentebelangen Den Helder en Beter voor Den Helder 2 0 0
30 juni 2020 Motie 6.8 van GroenLinks 2 0 0
30 juni 2020 Motie 6.7 van de Seniorenpartij 2 0 0
30 juni 2020 Motie 6.6 van GroenLinks 2 0 0
30 juni 2020 Motie 6.4 van D66 2 0 0
30 juni 2020 Motie 6.3 van de PVV 0 2 0
30 juni 2020 Motie 6.2 van GroenLinks 2 0 0
30 juni 2020 Motie 6.1 van D66, PVV, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks 2 0 0
30 juni 2020 Amendement 6.12 van D66 2 0 0
30 juni 2020 Amendement 6.11 van D66 2 0 0
30 juni 2020 Amendement 6.9 van D66 2 0 0
30 juni 2020 Amendement 6.8 van D66 2 0 0
30 juni 2020 Amendement 6.7 van GroenLinks en Seniorenpartij 0 2 0
30 juni 2020 Amendement 6.6 van GroenLinks 0 2 0
30 juni 2020 Amendement 6.5 van D66 2 0 0
30 juni 2020 Amendement 6.4 van Behoorlijk Bestuur, PVV, D66, Seniorenpartij en GroenLinks 2 0 0
30 juni 2020 Amendement 6.1 van D66 2 0 0
30 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de kadernota 2021-2024 2 0 0
30 juni 2020 Motie over tijdelijke verruiming van plaatsen bij boerencampings 2 0 0
30 juni 2020 Amendement 221 over voorstel tot het vaststellen van de Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020 en het intrekken van de Subsidieverordening Publieksactiviteiten 2 0 0
30 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020 en het intrekken van de Subsidieverordening Publieksactiviteiten 2 0 0
30 juni 2020 Amendement 21.1 over voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2020 2 0 0
30 juni 2020 Voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2020 2 0 0
30 juni 2020 Amendement 20.1 over voorstel tot het vaststellen van de resultaatbestemmingen gerelateerd aan de Programmarekening 2019 2 0 0
30 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de resultaatbestemmingen gerelateerd aan de Programmarekening 2019 2 0 0
30 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Programmarekening 2019 2 0 0
30 juni 2020 Amendement 17.1 over voorstel tot vaststelling regioakkoord De Kop Groeit 0 2 0
30 juni 2020 Voorstel tot vaststelling regioakkoord De Kop Groeit 2 0 0
29 juni 2020 Motie 19.2 over de Fietsvisie 2 0 0
29 juni 2020 Motie 19.1 over fietsparkeervoorzieningen 2 0 0
29 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Fietsvisie Den Helder 2020 2 0 0
29 juni 2020 Voorstel zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD Hollands Noorden 2 0 0
29 juni 2020 Voorstel zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 2 0 0
29 juni 2020 Voorstel zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) 2 0 0
29 juni 2020 Voorstel zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) 2 0 0
29 juni 2020 Voorstel zienswijze begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa) 2 0 0
29 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen Verkeer en Bomen 2020-2025 2 0 0
29 juni 2020 Voorstel met betrekking tot de begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 GR Cocensus 2 0 0
29 juni 2020 Voorstel tot verlening voor de duur van één jaar van de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap aan mevrouw H. Keur-Polman 2 0 0
29 juni 2020 Voorstel tot het benoemen van de heer G.M. van Essen tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer 2 0 0
29 juni 2020 Voorstel tot het benoemen van de heer G.M.A. Bruines tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer 2 0 0
29 juni 2020 Voorstel tot het benoemen van de heer G. Kraak tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer 2 0 0
15 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de tijdsbestedingsnorm van wethouder Duijnker per 15 juni 2020 op 70 procent. 0 2 0
15 juni 2020 Voorstel tot het bekrachtigen van geheimhouding op een deel van het Bestuursverslag 2019 van de Port of Den Helder. 0 2 0
2 juni 2020 Motie van wantrouwen wethouder Duijnker 2 0 0
2 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van het Beleidskader Sport Den Helder beweegt vooruit! 2 0 0
2 juni 2020 Motie over voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 3,5 mln. als cofinanciering in het project Omvaarroute Boerenverdrietsluis 2 0 0
2 juni 2020 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 3,5 mln. als cofinanciering in het project Omvaarroute Boerenverdrietsluis 2 0 0
2 juni 2020 Amendement op voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 3,5 mln. als cofinanciering in het project Omvaarroute Boerenverdrietsluis 2 0 0
2 juni 2020 Ordevoorstel afvoeren agendapunt project Omvaarroute Boerenverdrietsluis 2 0 0
2 juni 2020 Voorstel ondersteuning Helderse ondernemers uit steunfonds 2 0 0
2 juni 2020 Voorstel tot afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een bedrijfswoning en bijgebouw aan de Langevliet 8 2 0 0
2 juni 2020 Voorstel met betrekking tot voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan 'Woongebruik' ex artikel 3.7 Wro 2 0 0
2 juni 2020 Voorstel met betrekking tot cofinanciering voor Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland 2 0 0
2 juni 2020 Voorstel tot modernisering advisering omgevingskwaliteit 2 0 0
2 juni 2020 Voorstel met betrekking tot rapport Rekenkamercommissie Den Helder over Toezicht en Handhaving op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid 2 0 0
2 juni 2020 Voorstel tot benoeming van mevrouw M.E. Dijk in de Vertrouwenscommissie 2 0 0
11 mei 2020 Motie voor een stresstest met betrekking tot de gemeentelijke financiën 2 0 0
11 mei 2020 Motie met betrekking tot meer ruimte voor terrassen horeca 2 0 0
11 mei 2020 Motie over initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te maken 2 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot instellen Helders steunfonds voor maatregelen tegen coronacrisis 2 0 0
11 mei 2020 Initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te maken 2 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 460.000,- voor de voorbereiding en inrichting van de wijkpunten met sociale wijkteams in alle vier de wijken 2 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 538.000,- voor het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot vaststellen van beheerplannen Openbare Verlichting en Spelen 2020-2025 2 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot vaststelling van het aanwijzingsbesluit (plv.)griffier en wijziging Verordening werkgeverscommissie 2011 in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 2 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot actualisatie grondexploitatie Willem Alexanderhof 2 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot eerste wijziging Verordening toeristenbelasting 2020 2 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020 2 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot het benoemen van een lid en een plaatsvervangend lid van de fractie Dijk in de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) 2 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot het benoemen van mevrouw J.J. Gatowinas tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 2 0 0
24 februari 2020 Motie over een integraal actieplan voor veiligere Helderse straten. 0 2 0
24 februari 2020 Motie over de voorrangsregeling voor statushouders in de Huisvestingsverordening. 0 2 0
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 0 0
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 2 0 0
24 februari 2020 Vorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Omgevingsdienst (OD) Noord-Holland Noord. 2 0 0
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de GGD Hollands Noorden. 2 0 0
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (Het Regionaal Archief) 2 0 0
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021-2025 van Cocensus. 2 0 0
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2020 2 0 0
24 februari 2020 Voorstel met betrekking tot aanvraag suppletie uitkering 'Bommenregeling' kosten Niet-Gesprongen Explosieven 2 0 0
24 februari 2020 Voorstel tot het benoemen van mevrouw A. Hogendoorn als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 2 0 0
3 februari 2020 Resultaatbestemming 2019 - Raadsvoorstel 2 0 0
3 februari 2020 Cofinanciering Medemblikkerloods museumhaven - Raadsvoorstel 2 0 0
3 februari 2020 Re-integratieverordening - Raadsvoorstel 2 0 0
3 februari 2020 Ontslag en benoeming leden bezwaarschriftencommissie Algemene Kamer - Raadsvoorstel 2 0 0
3 februari 2020 Bekrachtiging geheimhouding correspondentie St. Scheepstimmerwerf Willemsoord - Raadsvoorstel 2 0 0
3 februari 2020 Raadsvoorstel aankoop en renovatie Sportpark Ruyghweg 2 0 0
3 februari 2020 Amendement D66 A13.1 Visie complex Ruyghweg 2 0 0
3 februari 2020 Raadsvoorstel aanpassing legesverordening (duurzame leges) 2 0 0
3 februari 2020 Raadsvoorstel Helders Perspectief 2 0 0
3 februari 2020 Amendement A11.1 GroenLinks Helders Perspectief 2 0 0