G. Assorgia

Stemgedrag (114 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2020
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
15 mei 2020 Motie voor een stresstest met betrekking tot de gemeentelijke financiën
15 mei 2020 Motie met betrekking tot meer ruimte voor terrassen horeca
15 mei 2020 Motie over initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te maken
12 mei 2020 Voorstel tot instellen Helders steunfonds voor maatregelen tegen coronacrisis
12 mei 2020 Initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te maken
12 mei 2020 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 460.000,- voor de voorbereiding en inrichting van de wijkpunten met sociale wijkteams in alle vier de wijken
12 mei 2020 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 538.000,- voor het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening
12 mei 2020 Voorstel tot vaststellen van beheerplannen Openbare Verlichting en Spelen 2020-2025
12 mei 2020 Voorstel tot vaststelling van het aanwijzingsbesluit (plv.)griffier en wijziging Verordening werkgeverscommissie 2011 in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
12 mei 2020 Voorstel tot actualisatie grondexploitatie Willem Alexanderhof
12 mei 2020 Voorstel tot eerste wijziging Verordening toeristenbelasting 2020
12 mei 2020 Voorstel tot eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020
12 mei 2020 Voorstel tot het benoemen van een lid en een plaatsvervangend lid van de fractie Dijk in de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN)
12 mei 2020 Voorstel tot het benoemen van mevrouw J.J. Gatowinas tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
25 februari 2020 Motie over een integraal actieplan voor veiligere Helderse straten.
25 februari 2020 Motie over de voorrangsregeling voor statushouders in de Huisvestingsverordening.
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland.
25 februari 2020 Vorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Omgevingsdienst (OD) Noord-Holland Noord.
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de GGD Hollands Noorden.
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (Het Regionaal Archief)
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021-2025 van Cocensus.
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2020
25 februari 2020 Voorstel met betrekking tot aanvraag suppletie uitkering 'Bommenregeling' kosten Niet-Gesprongen Explosieven
25 februari 2020 Voorstel tot het benoemen van mevrouw A. Hogendoorn als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
4 februari 2020 Resultaatbestemming 2019 - Raadsvoorstel
4 februari 2020 Cofinanciering Medemblikkerloods museumhaven - Raadsvoorstel
4 februari 2020 Re-integratieverordening - Raadsvoorstel
4 februari 2020 Ontslag en benoeming leden bezwaarschriftencommissie Algemene Kamer - Raadsvoorstel
4 februari 2020 Bekrachtiging geheimhouding correspondentie St. Scheepstimmerwerf Willemsoord - Raadsvoorstel
3 februari 2020 Raadsvoorstel aankoop en renovatie Sportpark Ruyghweg
3 februari 2020 Amendement D66 A13.1 Visie complex Ruyghweg
3 februari 2020 Raadsvoorstel aanpassing legesverordening (duurzame leges)
3 februari 2020 Raadsvoorstel Helders Perspectief
3 februari 2020 Amendement A11.1 GroenLinks Helders Perspectief
28 7 0