G. Assorgia

Stemgedrag (79 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
17 december 2019 Raadsbrede motie medewerking vrijheidsmaaltijden mei 2020.
17 december 2019 Voorstel tot het vaststellen van het beleid voor de huisvesting van tijdelijke werknemers.
17 december 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Omgevingsvisie Julianadorp als structuurvisie voor de kern Julianadorp, de Duinzoom en de Koegraspolder.
17 december 2019 Voorstel met betrekking tot advies wensen of bedenkingen jaarprogramma 2020 De Kop Werkt!
17 december 2019 Voorstel met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst met de HVC voor de jaren 2020 tot en met 2029.
17 december 2019 Voorstel met betrekking tot implementatie Wmo abonnementstarief 2020.
17 december 2019 Voorstel met betrekking tot meerjarige budgetovereenkomsten cultuur en de Helderse Vallei.
17 december 2019 Amendement 13.1 GroenLinks sociaal beleidskader.
17 december 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak belastingen 2020.
17 december 2019 Voorstel tot het vaststellen van 'Het sociaal beleidskader. Het sociale verhaal van Den Helder' en dit in de plaats te laten treden van het transitieplan 'Sociaal Domein. Naar een Vitale samenleving'.
17 december 2019 Voorstel met betrekking tot het Rapport van de Rekenkamercommissie Den Helder over de doorwerking van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.
17 december 2019 Voorstel tot het vaststellen van het beleidskader Gemeentelijke garanties en geldleningen 2019.
17 december 2019 Voorstel tot het vaststellen van het Treasurystatuut 2019.
17 december 2019 Voorstel tot het vaststellen van een veegwijziging begroting 2019.
16 december 2019 Motie 20 Seniorenpartij over openbare en opengestelde toiletten
16 december 2019 Motie 19.2 VVD over de toeristenbelasting
16 december 2019 Motie 19.1 CDA registratie tijdelijke werknemers
16 december 2019 Amendement 19.6 CDA over de toeristenbelasting
16 december 2019 Amendement 19.5 VVD registratie tijdelijke werknemers
16 december 2019 Amendement 19.4 VVD behouden chalets
16 december 2019 Amendement 19.3 VVD afstand tot het bouwblok
16 december 2019 Amendement 19.2 VVD aantal tijdelijke werknemers
16 december 2019 Amendement 19.1 CDA, BvDH, SPDH over WOZ-waarde
26 november 2019 Voorstel met betrekking tot de oprichting van een erfgoedorganisatie.
26 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van het Beeldkwaliteitplan Tiny Houses Falgatuinen Nieuw Den Helder.
26 november 2019 Voorstel tot het voor 2020 met de pilot gebiedsgerichte aanpak inzetten op de buurten Middelzand-Noord, Tuindorp-Oost, De Schooten-Centrum en Huisduinen
26 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van het Beeldkwaliteitplan Bedrijvenpark Kooypunt.
26 november 2019 Voorstel met betrekking tot de eerste begrotingswijziging Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
26 november 2019 Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
25 november 2019 Motie De wereld in beweging Groen en Fit van het IVC
8 november 2019 Motie 6.17 GroenLinks Ambitie energielabel van C naar B
8 november 2019 Motie 6.16 PVV Uitrustig Helderse boa's
8 november 2019 Motie 6.15 GroenLinks Lichtreclame bij bedrijven
8 november 2019 Motie 6.13 PvdA Wildopvang onderbrengen bij de Helderse Vallei
8 november 2019 Motie 6.10 VVD, CDA Julianadorp
8 november 2019 Motie 6.9 D66 Verbetering openbaar vervoer Julianadorp
8 november 2019 Motie 6.8 D66 Openbaar vervoer Huisduinen
8 november 2019 Motie 6.4 ChristenUnie Bijdrage noodhulp Ambon
8 november 2019 Motie 6.3 PVV Begrotingsjaar 2021 sluitend en in evenwicht
8 november 2019 Motie 6.1 PVV, GrL, GB, BB Alternatieve locaties nieuwbouw stadhuis
8 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2020
8 november 2019 Amendement 6.8 GroenLinks Aanpssing ambitie CO2 prestatieladder
8 november 2019 Amendement 6.7 GroenLinks Visie wijkgericht werken
8 november 2019 Amendement 6.6 GroenLinks Structureel budget inclusieve samenleving
8 november 2019 Amendement 6.5 BB, PVV, D66, GrL verhoging bekostiging LOS
8 november 2019 Amendement 6.4 GroenLinks schrappen extra middelen Kampanje
8 november 2019 Amendement 6.2 D66 schrappen beslispunt 3
8 november 2019 Amendement 6.1 PVV Wijziging beslispunt 1 (toevoeging onttrekking A.R.)
8 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2020.
8 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020.
8 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020.
8 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020.
8 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020.
8 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2020.
8 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening afvalstoffenheffing 2020
8 november 2019 Voorstel de Verordening vertrouwenscommissie 2015 in te trekken en de Verordening vertrouwenscommissie Den Helder 2019 vast te stellen.
8 november 2019 Amendement 12.1 CDA tav de JAR (wijziging uitgangspunten 6 t/m 8)
8 november 2019 Voorstel tot het vaststellen van de profielschets 2019 voor de burgemeester van Den Helder.
7 november 2019 Initiatiefvoorstel CDA oprichten Jongeren Adviesraad
4 november 2019 Amendement 12.2 GroenLinks tav de JAR (leeftijd 12 jaar ipv 15 jaar)
4 november 2019 Voorstel mbt de tweede tussenrapportage 2019
4 november 2019 Amendement 11.1 kansrijke ideeen op bewoners ideeenmarkt
22 oktober 2019 Voorstel tot het instemmen met de Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) en het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de RES NHN op te stellen.
22 oktober 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Comfortabel wonen Den Helder 2019.
22 oktober 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Starterslening Den Helder 2019.
22 oktober 2019 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan verplaatsing Lidl Julianadorp.
22 oktober 2019 Bekrachtigen geheimhouding van de op 1 oktober 2019 ter beschikking gestelde documenten naar aanleiding van een informatieverzoek met betrekking tot beveiligingsbedrijf DHS van de fractie van Behoorlijk Bestuur.
20 september 2019 Amendement VVD 15.1 uitwerpselen paarden.
20 september 2019 Voorstel financiële bijdrage aan Port of Den Helder.
20 september 2019 Amendement A 11.1 voorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Den Helder 2019.
20 september 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2019.
20 september 2019 Voorstel tot het vaststellen van het Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingsplan 2019-2021.
20 september 2019 Voorstel generieke gelimiteerde achtervangovereenkomst Stichting Woontij 2019.
20 september 2019 Voorstel tot het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen in relatie tot de omgevingsvergunning Rijksweg 78.
20 september 2019 Voorstel tot het ontslaan van de heer V.I.M.J. Bornebroek als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
18 september 2019 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Den Helder 2019.
16 september 2019 Motie 20 over middelen toegankelijkheid en rolstoelroute Donkere Duinen
16 september 2019 Amendement CDA 15.3 happy hours
16 september 2019 Amendemnet PvdA 15.4 magneetvissen
52 2 25