H.M. Krul

Stemgedrag (100 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2020
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
25 februari 2020 Motie over een integraal actieplan voor veiligere Helderse straten.
25 februari 2020 Motie over de voorrangsregeling voor statushouders in de Huisvestingsverordening.
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland.
25 februari 2020 Vorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Omgevingsdienst (OD) Noord-Holland Noord.
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de GGD Hollands Noorden.
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (Het Regionaal Archief)
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021-2025 van Cocensus.
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2020
25 februari 2020 Voorstel met betrekking tot aanvraag suppletie uitkering 'Bommenregeling' kosten Niet-Gesprongen Explosieven
25 februari 2020 Voorstel tot het benoemen van mevrouw A. Hogendoorn als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
4 februari 2020 Resultaatbestemming 2019 - Raadsvoorstel
4 februari 2020 Cofinanciering Medemblikkerloods museumhaven - Raadsvoorstel
4 februari 2020 Re-integratieverordening - Raadsvoorstel
4 februari 2020 Ontslag en benoeming leden bezwaarschriftencommissie Algemene Kamer - Raadsvoorstel
4 februari 2020 Bekrachtiging geheimhouding correspondentie St. Scheepstimmerwerf Willemsoord - Raadsvoorstel
3 februari 2020 Raadsvoorstel aankoop en renovatie Sportpark Ruyghweg
3 februari 2020 Amendement D66 A13.1 Visie complex Ruyghweg
3 februari 2020 Raadsvoorstel aanpassing legesverordening (duurzame leges)
3 februari 2020 Raadsvoorstel Helders Perspectief
3 februari 2020 Amendement A11.1 GroenLinks Helders Perspectief
17 4 0