L.G.J.M. van Esdonk

Stemgedrag (286 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2021
2020
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot aanvraag suppletie-uitkering 'Bommenregeling' 2021
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022 van het RHCA
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022 van de GRGA
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022 Veiligheidsregio
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022-2026 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
15 februari 2021 Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Parkstraat 24 Julianadorp
15 februari 2021 Voorstel tot het vaststellen van het gewijzigd bestemmingsplan Verplaatsing Lidl Julianadorp
15 februari 2021 Voorstel tot herbenoeming van de heer M.E. van den Heuvel tot lid rekenkamercommissie
15 februari 2021 Voorstel tot het benoemen van de heer H.J. Regtop tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer
15 februari 2021 Voorstel tot het benoemen van mevrouw N.N.T. El Lile tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer
15 februari 2021 Motie M20 PVV, Senioren Actief over ondersteuning voor digibeten
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022 GGD Hollands Noorden
25 januari 2021 Motie intrekken aanvraag omgevingsvergunning en sloopmelding Willemsoord 66 en 72
25 januari 2021 Voorstel over het burgerinitiatief locatiebesluit stadhuis
25 januari 2021 Voorstel met betrekking tot ophoging kade en aanpassing steigerwerk Museumhaven ten behoeve van Stichting Museumhaven
25 januari 2021 Voorstel over herfinanciering en uitbreiding leningenpakket gemeente Den Helder
25 januari 2021 motie 12.1 over voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2021
25 januari 2021 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2021
25 januari 2021 Amendement 12.1 over voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2021
25 januari 2021 Voorstel over de vaststellingsovereenkomst beëindiging samenwerking Baggerbeheer in Milieupark Oost
25 januari 2021 Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan 'Veld 3 't Laar'
25 januari 2021 Voorstel over beslissing op bezwaarschrift fractie Behoorlijk Bestuur tegen algemeen belang besluit Willemsoord
25 januari 2021 Voorstel met betrekking tot budgetoverheveling 2020 naar 2021
25 januari 2021 Voorstel tot benoeming burgerlid Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (GAOK)
25 januari 2021 Voorstel tot het benoemen van mevrouw M.E. Dijk tot lid van de auditcommissie.
19 8 0