PvdA

Stemgedrag (286 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2021
2020
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot aanvraag suppletie-uitkering 'Bommenregeling' 2021 1 0 1
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 1 0 1
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022 van het RHCA 1 0 1
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022 van de GRGA 1 0 1
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022 Veiligheidsregio 1 0 1
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022-2026 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 1 0 1
15 februari 2021 Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Parkstraat 24 Julianadorp 1 0 1
15 februari 2021 Voorstel tot het vaststellen van het gewijzigd bestemmingsplan Verplaatsing Lidl Julianadorp 1 0 1
15 februari 2021 Voorstel tot herbenoeming van de heer M.E. van den Heuvel tot lid rekenkamercommissie 1 0 1
15 februari 2021 Voorstel tot het benoemen van de heer H.J. Regtop tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer 1 0 1
15 februari 2021 Voorstel tot het benoemen van mevrouw N.N.T. El Lile tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer 1 0 1
15 februari 2021 Motie M20 PVV, Senioren Actief over ondersteuning voor digibeten 1 0 1
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden 1 0 1
15 februari 2021 Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022 GGD Hollands Noorden 1 0 1
25 januari 2021 Motie intrekken aanvraag omgevingsvergunning en sloopmelding Willemsoord 66 en 72 0 2 0
25 januari 2021 Voorstel over het burgerinitiatief locatiebesluit stadhuis 2 0 0
25 januari 2021 Voorstel met betrekking tot ophoging kade en aanpassing steigerwerk Museumhaven ten behoeve van Stichting Museumhaven 2 0 0
25 januari 2021 Voorstel over herfinanciering en uitbreiding leningenpakket gemeente Den Helder 2 0 0
25 januari 2021 motie 12.1 over voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2021 0 2 0
25 januari 2021 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2021 2 0 0
25 januari 2021 Amendement 12.1 over voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2021 0 2 0
25 januari 2021 Voorstel over de vaststellingsovereenkomst beëindiging samenwerking Baggerbeheer in Milieupark Oost 2 0 0
25 januari 2021 Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan 'Veld 3 't Laar' 2 0 0
25 januari 2021 Voorstel over beslissing op bezwaarschrift fractie Behoorlijk Bestuur tegen algemeen belang besluit Willemsoord 2 0 0
25 januari 2021 Voorstel met betrekking tot budgetoverheveling 2020 naar 2021 2 0 0
25 januari 2021 Voorstel tot benoeming burgerlid Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (GAOK) 2 0 0
25 januari 2021 Voorstel tot het benoemen van mevrouw M.E. Dijk tot lid van de auditcommissie. 2 0 0