PVV

Stemgedrag (140 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2020
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
29 juni 2020 Voorstel zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD Hollands Noorden 3 0 0
29 juni 2020 Voorstel zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 3 0 0
29 juni 2020 Voorstel zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) 3 0 0
29 juni 2020 Voorstel zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) 3 0 0
29 juni 2020 Voorstel zienswijze begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa) 3 0 0
29 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen Verkeer en Bomen 2020-2025 3 0 0
29 juni 2020 Voorstel met betrekking tot de begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 GR Cocensus 3 0 0
29 juni 2020 Voorstel tot verlening voor de duur van één jaar van de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap aan mevrouw H. Keur-Polman 0 3 0
29 juni 2020 Voorstel tot het benoemen van de heer G.M. van Essen tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer 3 0 0
29 juni 2020 Voorstel tot het benoemen van de heer G.M.A. Bruines tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer 3 0 0
29 juni 2020 Voorstel tot het benoemen van de heer G. Kraak tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer 3 0 0
15 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van de tijdsbestedingsnorm van wethouder Duijnker per 15 juni 2020 op 70 procent. 0 2 1
15 juni 2020 Voorstel tot het bekrachtigen van geheimhouding op een deel van het Bestuursverslag 2019 van de Port of Den Helder. 0 2 1
2 juni 2020 Motie van wantrouwen wethouder Duijnker 3 0 0
2 juni 2020 Voorstel tot het vaststellen van het Beleidskader Sport Den Helder beweegt vooruit! 3 0 0
2 juni 2020 Motie over voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 3,5 mln. als cofinanciering in het project Omvaarroute Boerenverdrietsluis 3 0 0
2 juni 2020 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 3,5 mln. als cofinanciering in het project Omvaarroute Boerenverdrietsluis 3 0 0
2 juni 2020 Amendement op voorstel tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 3,5 mln. als cofinanciering in het project Omvaarroute Boerenverdrietsluis 3 0 0
2 juni 2020 Ordevoorstel afvoeren agendapunt project Omvaarroute Boerenverdrietsluis 3 0 0
2 juni 2020 Voorstel ondersteuning Helderse ondernemers uit steunfonds 3 0 0
2 juni 2020 Voorstel tot afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een bedrijfswoning en bijgebouw aan de Langevliet 8 3 0 0
2 juni 2020 Voorstel met betrekking tot voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan 'Woongebruik' ex artikel 3.7 Wro 3 0 0
2 juni 2020 Voorstel met betrekking tot cofinanciering voor Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland 0 3 0
2 juni 2020 Voorstel tot modernisering advisering omgevingskwaliteit 3 0 0
2 juni 2020 Voorstel met betrekking tot rapport Rekenkamercommissie Den Helder over Toezicht en Handhaving op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid 3 0 0
2 juni 2020 Voorstel tot benoeming van mevrouw M.E. Dijk in de Vertrouwenscommissie 3 0 0
11 mei 2020 Motie voor een stresstest met betrekking tot de gemeentelijke financiën 3 0 0
11 mei 2020 Motie met betrekking tot meer ruimte voor terrassen horeca 3 0 0
11 mei 2020 Motie over initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te maken 3 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot instellen Helders steunfonds voor maatregelen tegen coronacrisis 3 0 0
11 mei 2020 Initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te maken 3 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 460.000,- voor de voorbereiding en inrichting van de wijkpunten met sociale wijkteams in alle vier de wijken 3 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 538.000,- voor het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 3 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot vaststellen van beheerplannen Openbare Verlichting en Spelen 2020-2025 3 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot vaststelling van het aanwijzingsbesluit (plv.)griffier en wijziging Verordening werkgeverscommissie 2011 in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 3 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot actualisatie grondexploitatie Willem Alexanderhof 3 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot eerste wijziging Verordening toeristenbelasting 2020 3 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020 3 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot het benoemen van een lid en een plaatsvervangend lid van de fractie Dijk in de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) 3 0 0
11 mei 2020 Voorstel tot het benoemen van mevrouw J.J. Gatowinas tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 3 0 0
24 februari 2020 Motie over een integraal actieplan voor veiligere Helderse straten. 3 0 0
24 februari 2020 Motie over de voorrangsregeling voor statushouders in de Huisvestingsverordening. 3 0 0
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 3 0 0
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 3 0 0
24 februari 2020 Vorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Omgevingsdienst (OD) Noord-Holland Noord. 3 0 0
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de GGD Hollands Noorden. 3 0 0
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (Het Regionaal Archief) 3 0 0
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021-2025 van Cocensus. 3 0 0
24 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2020 3 0 0
24 februari 2020 Voorstel met betrekking tot aanvraag suppletie uitkering 'Bommenregeling' kosten Niet-Gesprongen Explosieven 3 0 0
24 februari 2020 Voorstel tot het benoemen van mevrouw A. Hogendoorn als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 3 0 0
3 februari 2020 Resultaatbestemming 2019 - Raadsvoorstel 1 0 2
3 februari 2020 Cofinanciering Medemblikkerloods museumhaven - Raadsvoorstel 1 0 2
3 februari 2020 Re-integratieverordening - Raadsvoorstel 1 0 2
3 februari 2020 Ontslag en benoeming leden bezwaarschriftencommissie Algemene Kamer - Raadsvoorstel 1 0 2
3 februari 2020 Bekrachtiging geheimhouding correspondentie St. Scheepstimmerwerf Willemsoord - Raadsvoorstel 1 0 2
3 februari 2020 Raadsvoorstel aankoop en renovatie Sportpark Ruyghweg 1 0 2
3 februari 2020 Amendement D66 A13.1 Visie complex Ruyghweg 0 1 2
3 februari 2020 Raadsvoorstel aanpassing legesverordening (duurzame leges) 1 0 2
3 februari 2020 Raadsvoorstel Helders Perspectief 1 0 2
3 februari 2020 Amendement A11.1 GroenLinks Helders Perspectief 1 0 2