R.N. Bruin

Stemgedrag (271 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2021
2020
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
25 januari 2021 Voorstel over het burgerinitiatief locatiebesluit stadhuis
25 januari 2021 Voorstel met betrekking tot ophoging kade en aanpassing steigerwerk Museumhaven ten behoeve van Stichting Museumhaven
25 januari 2021 Voorstel over herfinanciering en uitbreiding leningenpakket gemeente Den Helder
25 januari 2021 motie 12.1 over voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2021
25 januari 2021 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2021
25 januari 2021 Amendement 12.1 over voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2021
25 januari 2021 Voorstel over de vaststellingsovereenkomst beëindiging samenwerking Baggerbeheer in Milieupark Oost
25 januari 2021 Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan 'Veld 3 't Laar'
25 januari 2021 Voorstel over beslissing op bezwaarschrift fractie Behoorlijk Bestuur tegen algemeen belang besluit Willemsoord
25 januari 2021 Voorstel met betrekking tot budgetoverheveling 2020 naar 2021
25 januari 2021 Voorstel tot benoeming burgerlid Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (GAOK)
25 januari 2021 Voorstel tot het benoemen van mevrouw M.E. Dijk tot lid van de auditcommissie.
10 2 0