Raadscommissies

Wanneer een voorstel in de gemeenteraad aan de orde komt, is het onderwerp meestal al uitvoerig besproken en bediscussieerd in een of meer raadscommissies. Een commissie bestaat uit maximaal twee leden per fractie. Het zijn raadsleden, fractie-assistenten of personen die tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezing op de kandidatenlijst van een fractie hebben gestaan en benoemd zijn als commissielid.

Commissievergaderingen
Een raadscommissie vergadert meestal twee keer per maand op maandagavond in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Tijdens de vergadering kunt u uw mening laten horen over een bepaald agendapunt. De voorzitter stelt u daartoe in de gelegenheid. U dient zich hiervoor minimaal 24 uur van tevoren aan te melden bij de raadsgriffie.

Raadscommissie Bestuur en Middelen (BenM)
behandelt onderwerpen over het algemeen bestuur, de organisatie en financiën:

 • algemeen bestuurlijke zaken en bestuurlijke vernieuwing;

 • openbare orde en (integrale) veiligheid (Brandweer- Politiezaken);

 • personeel en organisatie;

 • communicatie;

 • onderzoek en statistiek;

 • juridische zaken;

 • financiën (inclusief Grondzaken);

 • economische zaken;

 • werkgelegenheid;

 • toerisme;

 • evenementen.

Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkelingen (MO)
behandelt sociaal maatschappelijke onderwerpen:

 • welzijn;

 • sociale zekerheid;

 • volksgezondheid;

 • wijkgericht werken;

 • onderwijs (inclusief volwasseneneducatie);

 • kinderopvang;

 • sport- en jeugdzaken;

 • cultuur.

Raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer (SOB)
behandelt infrastructurele en ruimtelijke onderwerpen:

 • ruimtelijke ontwikkeling;

 • stedelijke vernieuwing;

 • volkshuisvesting;

 • verkeer;

 • beheer openbare ruimte;

 • milieu;

 • energie;

 • parkeren.

Auditcommissie
De auditcommissie voert namens de raad het periodieke overleg met de accountant. Zij brengt advies uit aan de raad uit over het controleprotocol en de jaarrekening van de gemeente en zij kan adviezen uitbrengen over de kwaliteit van de "governance" binnen de gemeente. Tevens adviseert de auditcommissie de raad over het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole. De commissie bestaat uit zes raadsleden.

Agendacommissie
De agendacommissie stelt de voorlopige agenda vast van de vergaderingen van de raad en de raadscommissies. De commissie bestaat uit de voorzitter van de raad, de voorzitters van de raadscommissies en de griffier.

Werkgeverscommissie
De werkgeverscommissie neemt de dagelijkse gang van zaken van het werkgeverschap van de raadsgriffie voor zijn rekening.