Overige commissies

Auditcommissie
De auditcommissie voert namens de raad het periodieke overleg met de accountant. Zij brengt advies aan de raad uit over het controleprotocol en de jaarrekening van de gemeente en zij kan adviezen uitbrengen over de kwaliteit van de "governance" binnen de gemeente. Tevens adviseert de auditcommissie de raad over het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole. De commissie bestaat uit zes raadsleden:

R.J. de Graaf

J.L. Lobles

H.S. Mosk

N.C. Nanning

G.J.S. Oudijk

L.G.J.M. van Esdonk

 

Agendacommissie

De agendacommissie stelt de voorlopige agenda vast van de vergaderingen van de raad en de raadscommissies. De commissie bestaat uit de voorzitter van de raad, de voorzitters van de raadscommissies en de griffier.

Voorzitters raadscommissies:

M.E. Dijk

C.M. Bazen

M. Boessenkool

R.N. Bruin

B. Niggendijker

M. Pastoor

 

Regionale Raadscommissie Noordkop
Het doel van de Regionale Raadscommissie Noordkop is grip te hebben op- en sturing te geven aan regionale samenwerking, en de strategische positie van de Kop van Noord Holland richting provincie en rijk te versterken.
De commissie adviseert onder andere over de thema's van 'Samen op Kop!', gemeenschappelijke regelingen die de vier gemeenten aangaan en onderwerpen die ter besluitvorming in alle vier de raden worden voorgelegd. De commissie houdt tevens beeldvormende vergaderingen waarin geen besluiten worden genomen. De commissie kan daarnaast zelf ook voorstellen doen.

De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. Er is een Agendacommissie die op dit moment bestaat uit 8 raadsleden (2 vanuit elke gemeenteraad), de 4 griffiers en de coördinerend gemeentesecretaris.

De RRN vergadert over onderwerpen waarbij de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel betrokken zijn.

Voor meer informatie over de RRN kunt u terecht bij John Hagens. Zijn e-mailadres is j.hagens@denhelder.nl.

De volgende leden in de Regionale Raadscommissie Noordkop:

Namens Stadspartij Den Helder: F. Loman

Namens VVD: R.N. Bruin

Namens D66: J.P. Verhoef

Namens CDA: R.J.J. Bak

Namens PvdA: -

Namens ChristenUnie: T.C. Polonius-Padmore

Namens GroenLinks: M. Boessenkool

Namens Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp: -

Namens Beter voor Den Helder: -

Namens Samen Actief sr: M. Vermooten

Namens PVV: -

Namens Fractie Pastoor: M. Pastoor

Namens Seniorenpartij Den Helder: -

 

en plaatsvervangend leden Regionale Raadscommissie Noordkop:

Namens Stadspartij Den Helder: H. van Dongen

Namens VVD: C.M. Jellema

Namens D66: A.J.J. Post

Namens CDA: -

Namens PvdA: S. van Groning

Namens ChristenUnie: J.M. van Dam- van der Sterre

Namens GroenLinks: M.C. Timmers

Namens Beter voor Den Helder: -

Namens Samen Actief sr: C.M. Bazen

Namens PVV: -

Namens Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp: A.V. Kolsteeg

Namens Fractie Pastoor: -

Namens Seniorenpartij Den Helder: -

 

lid voor de Agendacommissie Regionale Raadscommissie Noordkop:

R.N. Bruin

H. van Dongen

 

Commissie klankbordgesprekken burgemeester

De commissie klankbordgesprekken burgemeester heeft tot taak namens de raad klankbordgesprekken met de burgemeester te houden.

Leden commissie klankbordgesprekken burgemeester:

M. Boessenkool

P.W.H. Houben

J.P. de Leeuw

J.P. Verhoef

M. Pastoor

H. van Dongen

 

Vereniging van Waddenzeegemeenten

De Vereniging van Waddenzeegemeenten is een platform voor overleg en informatie- en kennisuitwisseling van die aangelegenheden die het Waddengebied in bestuurlijke zin raken. De Vereniging van Waddenzeegemeenten behartigt de belangen van de leden bij de betrokken instanties, en doet de uitvoering van gezamenlijke projecten.

Lid voor de Vereniging van Waddenzeegemeenten:

R.J.J. Bak

Plaatsvervangend lid voor de Vereniging van Waddenzeegemeenten:

J.P. Verhoef

 

Werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie neemt de dagelijkse gang van zaken van het werkgeverschap van de griffie voor zijn rekening.

Leden werkgeverscommissie:

R.N. Bruin

P.W.H. Houben

N. List

H. van Dongen

 

Commissie onderzoek geloofsbrieven

Tegelijk met de aanvaarding van een raadslidmaatschap worden aan de raad stukken overlegd waaruit blijkt dat de benoemde voldoet aan de eisen om als lid van de raad toegelaten te worden. Dit omvat de volgende stukken:

  • een ondertekende verklaring met de openbare betrekkingen die hij bekleedt,
  • een uittreksel uit de basisregistratie personen met zijn woonplaats, geboorteplaats en -datum,
  • en (indien niet-Nederlander) stukken waaruit blijkt dat hij voldoet aan de vereisten van artikel 10, tweede lid, van de Gemeentewet.

Het onderzoek van de geloofsbrieven gebeurt in een openbare vergadering. Bij het onderzoek wordt ook de gedragscode (artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet) betrokken. In deze code zijn onder meer bepalingen opgenomen over al dan niet toegestane nevenfuncties. De commissie die de geloofsbrieven onderzoekt brengt verslag uit aan de raad.

Leden Commissie onderzoek geloofsbrieven:

E.M. Krijns

T.C. Polonius-Padmore

H. Weerstand-Slot