Overige commissies

Auditcommissie
De auditcommissie voert namens de raad het periodieke overleg met de accountant. Zij brengt advies aan de raad uit over het controleprotocol en de jaarrekening van de gemeente en zij kan adviezen uitbrengen over de kwaliteit van de "governance" binnen de gemeente. Tevens adviseert de auditcommissie de raad over het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole. De commissie bestaat uit zes raadsleden:

G. Assorgia

R.N. Bruin

E.C. Saliha

H.S. Mosk

M. Dijk

J.J. Lobles

 

Agendacommissie

De agendacommissie stelt de voorlopige agenda vast van de vergaderingen van de raad en de raadscommissies. De commissie bestaat uit de voorzitter van de raad, de voorzitters van de raadscommissies en de griffier.

Voorzitters raadscommissies:

B. Niggendijker

P.W.H. Houben

E.J. Dasbach

H.M. Krul

C.M. Bazen

 

Regionale Raadscommissie Noordkop
Het doel van de Regionale Raadscommissie Noordkop is grip te hebben op- en sturing te geven aan regionale samenwerking, en de strategische positie van de Kop van Noord Holland richting provincie en rijk te versterken.
De commissie adviseert onder andere over de thema's van de 'Kop Werkt!', gemeenschappelijke regelingen die de vier gemeenten aangaan en onderwerpen die ter besluitvorming in alle vier de raden worden voorgelegd. De commissie houdt tevens beeldvormende vergaderingen waarin geen besluiten worden genomen. De commissie kan daarnaast zelf ook voorstellen doen.

De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. Er is een Agendacommissie die op dit moment bestaat uit 8 raadsleden (2 vanuit elke gemeenteraad), de 4 griffiers en de coördinerend gemeentesecretaris.

De RRN vergadert over onderwerpen waarbij de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel betrokken zijn.

Voor meer informatie over de RRN kunt u terecht bij de commissiegriffier van de RRN, de heer John Hagens.
e-mail: j.hagens@denhelder.nl, tel: 022367 8106 of mobiel: 06-50086137.

Leden Regionale Raadscommissie Noordkop:

Namens Stadspartij Den Helder: S. Wisgerhof

Namens VVD: R.N. Bruin

Namens D66: F.C. Klut

Namens CDA: ...

Namens PvdA: P. Blank

Namens ChristenUnie: J.P. van Donkelaar

Namens GroenLinks: M. Boessenkool

Namens Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp: A. Hogendoorn

Namens Beter voor Den Helder: J.E. Vorstman

Namens Samen Actief sr.: K. van Driesten

Namens PVV: V.H. van den Born

 

Plaatsvervangend leden Regionale Raadscommissie Noordkop:

Namens Stadspartij Den Helder: H. van Dongen

Namens VVD: E.J. Dasbach

Namens D66: H.S. Mosk

Namens CDA: F.H. Camara

Namens PvdA: M. Anthonijsz

Namens ChristenUnie: T.C. Polonius

Namens GroenLinks: C.J. Dol

Namens Beter voor Den Helder: P.W.H. Houben

Namens Samen Actief sr.: M. Vermooten

Namens PVV: -

Namens Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp: M. Pastoor

 

Leden voor de agendacommissie Regionale Raadscommissie Noordkop:

H. van Dongen

R.N. Bruin

 

Commissie klankbordgesprekken burgemeester

De commissie klankbordgesprekken burgemeester heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden en namens de raad klankbordgesprekken met de burgemeester te houden.

Leden commissie klankbordgesprekken burgemeester:

H. van Dongen

S. Hamerslag

L.G.J.M. van Esdonk

P.W.H. Houben

R.N. Bruin

 

Vereniging van Waddenzeegemeenten

De Vereniging van Waddenzeegemeenten is een platform voor overleg en informatie- en kennisuitwisseling van die aangelegenheden die het Waddengebied in bestuurlijke zin raken. De Vereniging van Waddenzeegemeenten behartigt de belangen van de leden bij de betrokken instanties, en doet de uitvoering van gezamenlijke projecten.

Lid voor de Vereniging van Waddenzeegemeenten:

J.E. Vorstman

Plaatsvervangend lid voor de Vereniging van Waddenzeegemeenten:

H.S. Mosk

 

Werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie neemt de dagelijkse gang van zaken van het werkgeverschap van de griffie voor zijn rekening.

Leden werkgeverscommissie:

H. van Dongen

L.G.J.M. van Esdonk

E.M. Krijns

 

Commissie onderzoek geloofsbrieven

Tegelijk met de aanvaarding van een raadslidmaatschap worden aan de raad stukken overlegd waaruit blijkt dat de benoemde voldoet aan de eisen om als lid van de raad toegelaten te worden. Dit omvat de volgende stukken:

  • een ondertekende verklaring met de openbare betrekkingen die hij bekleedt,
  • een uittreksel uit de basisregistratie personen met zijn woonplaats, geboorteplaats en -datum,
  • en (indien niet-Nederlander) stukken waaruit blijkt dat hij voldoet aan de vereisten van artikel 10, tweede lid, van de Gemeentewet.

Het onderzoek van de geloofsbrieven gebeurt in een openbare vergadering. Bij het onderzoek wordt ook de gedragscode (artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet) betrokken. In deze code zijn onder meer bepalingen opgenomen over al dan niet toegestane nevenfuncties. De commissie die de geloofsbrieven onderzoekt brengt verslag uit aan de raad.

Leden Commissie onderzoek geloofsbrieven:

M. Anthonijsz-Keizer

P.W.H. Houben

H.M. Krul