Samenstelling raadsgriffie

De raadsgriffie bestaat uit de griffier, drie raadsadviseurs, een griffiemedewerker en een communicatiemedewerker. U kunt de raadsgriffie bereiken via tel. 14 0223 of griffie@denhelder.nl

Raadsgriffier
mr. drs. M. Huisman

Menno-Huisman

De raadsgriffier adviseert en ondersteunt de raad over positionering, organisatie en werkwijze. Hij is eerste adviseur en aanspreekpunt van de raad, de fractievoorzitters en de burgemeester (als voorzitter van de raad). Daarnaast bewaakt hij de voortgang van de correspondentie, procedures en afspraken en stimuleert de duale werkwijze van de raad. Verder geeft hij leiding aan de raadsgriffie.

Raadsadviseurs:
de heer F.V.A. Hoogervorst
de heer F. Blok
de heer R. de Jonge

De raadsadviseurs verzorgen de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van de raadscommissies. Zij adviseren de voorzitters van de commissies, de raadsleden en fractieassistenten bij het hanteren van de raadsinstrumenten. Ook coördineren en organiseren zij raadsonderzoeken, -bijeenkomsten en -activiteiten. De raadsadviseurs verzorgen tevens het secretariaat van de auditcommissie, rekenkamercommissie en agendacommissie.

Griffiemedewerker
mevrouw M.C. Bakker

De griffiemedewerkers verzorgen de administratieve afhandeling van raadsvergaderingen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de verwerking van correspondentie en telefoonverkeer.

Communicatieadviseur
mevrouw R. van Kempen

De communicatieadviseur is verantwoordelijk voor de communicatie in de breedste zin van het woord. Ook verzorgt zij werkbezoeken en andere raadsactiviteiten als ' Over de Kook'  en 'Gast van de Raad' .