Samenstelling raadsgriffie

De raadsgriffie bestaat uit de griffier, drie raadsadviseurs, twee griffiemedewerkers en een communicatiemedewerker. U kunt de raadsgriffie bereiken via tel. 14 0223 of griffie@denhelder.nl

Raadsgriffier

mr. drs. M. Huisman
mr. drs. M. Huisman

De raadsgriffier adviseert en ondersteunt de raad over positionering, organisatie en werkwijze. Hij is eerste adviseur en aanspreekpunt van de raad, de fractievoorzitters en de burgemeester (als voorzitter van de raad). Daarnaast bewaakt hij de voortgang van de correspondentie, procedures en afspraken en stimuleert de duale werkwijze van de raad. Verder geeft hij leiding aan de raadsgriffie.

Raadsadviseurs
Frans Hoogervorst
Frank Blok
Rob de Jonge

De raadsadviseurs verzorgen de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van de raadscommissies. Zij adviseren de voorzitters van de commissies, de raadsleden en fractieassistenten bij het hanteren van de raadsinstrumenten. Ook coördineren en organiseren zij raadsonderzoeken, -bijeenkomsten en -activiteiten. De raadsadviseurs verzorgen tevens het secretariaat van de auditcommissie, rekenkamercommissie en agendacommissie.

Secretaris van de Rekenkamercommissie
John Hagens, j.hagens@denhelder.nl. 

De secretaris zorgt voor ambtelijke ondersteuning aan de Rekenkamercommissie.

Commissiegriffier van de Regionale raadscommisie Noordkop

De commissiegriffier organiseert en bereidt de vergaderingen en de bijeenkomsten van de RRN en de Agendacommissie RRN voor.

Griffiemedewerkers
Christine Bakker
Meryl Roozen

De griffiemedewerkers verzorgen de administratieve afhandeling van raadsvergaderingen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de verwerking van correspondentie en telefoonverkeer.

Communicatieadviseur
Karen Span

De communicatieadviseur is verantwoordelijk voor de communicatie in de breedste zin van het woord. Ook verzorgt zij werkbezoeken en andere raadsactiviteiten als ' Over de Kook'  en 'Gast van de Raad'.