Stadspartij

Stemgedrag (114 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Stemmen staken
2020
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
15 mei 2020 Motie voor een stresstest met betrekking tot de gemeentelijke financiën 0 2 0
15 mei 2020 Motie met betrekking tot meer ruimte voor terrassen horeca 2 0 0
15 mei 2020 Motie over initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te maken 0 2 0
12 mei 2020 Voorstel tot instellen Helders steunfonds voor maatregelen tegen coronacrisis 2 0 0
12 mei 2020 Initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te maken 0 2 0
12 mei 2020 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 460.000,- voor de voorbereiding en inrichting van de wijkpunten met sociale wijkteams in alle vier de wijken 2 0 0
12 mei 2020 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 538.000,- voor het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2 0 0
12 mei 2020 Voorstel tot vaststellen van beheerplannen Openbare Verlichting en Spelen 2020-2025 2 0 0
12 mei 2020 Voorstel tot vaststelling van het aanwijzingsbesluit (plv.)griffier en wijziging Verordening werkgeverscommissie 2011 in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 2 0 0
12 mei 2020 Voorstel tot actualisatie grondexploitatie Willem Alexanderhof 2 0 0
12 mei 2020 Voorstel tot eerste wijziging Verordening toeristenbelasting 2020 2 0 0
12 mei 2020 Voorstel tot eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020 2 0 0
12 mei 2020 Voorstel tot het benoemen van een lid en een plaatsvervangend lid van de fractie Dijk in de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) 2 0 0
12 mei 2020 Voorstel tot het benoemen van mevrouw J.J. Gatowinas tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 2 0 0
25 februari 2020 Motie over een integraal actieplan voor veiligere Helderse straten. 0 2 0
25 februari 2020 Motie over de voorrangsregeling voor statushouders in de Huisvestingsverordening. 0 2 0
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 0 0
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 2 0 0
25 februari 2020 Vorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de Omgevingsdienst (OD) Noord-Holland Noord. 2 0 0
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van de GGD Hollands Noorden. 2 0 0
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (Het Regionaal Archief) 2 0 0
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021-2025 van Cocensus. 2 0 0
25 februari 2020 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2020 2 0 0
25 februari 2020 Voorstel met betrekking tot aanvraag suppletie uitkering 'Bommenregeling' kosten Niet-Gesprongen Explosieven 2 0 0
25 februari 2020 Voorstel tot het benoemen van mevrouw A. Hogendoorn als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 2 0 0
4 februari 2020 Resultaatbestemming 2019 - Raadsvoorstel 2 0 0
4 februari 2020 Cofinanciering Medemblikkerloods museumhaven - Raadsvoorstel 2 0 0
4 februari 2020 Re-integratieverordening - Raadsvoorstel 2 0 0
4 februari 2020 Ontslag en benoeming leden bezwaarschriftencommissie Algemene Kamer - Raadsvoorstel 2 0 0
4 februari 2020 Bekrachtiging geheimhouding correspondentie St. Scheepstimmerwerf Willemsoord - Raadsvoorstel 2 0 0
3 februari 2020 Raadsvoorstel aankoop en renovatie Sportpark Ruyghweg 2 0 0
3 februari 2020 Amendement D66 A13.1 Visie complex Ruyghweg 0 2 0
3 februari 2020 Raadsvoorstel aanpassing legesverordening (duurzame leges) 2 0 0
3 februari 2020 Raadsvoorstel Helders Perspectief 2 0 0
3 februari 2020 Amendement A11.1 GroenLinks Helders Perspectief 0 2 0