Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Auditcommissie, 19 november 2015 09:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
19 nov. 2015, 9:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • Bij de interim-controle richt de accountant zich met name op de kwaliteit van de bedrijfsvoering en werking van de beheersmaatregelen rondom belangrijke processen. De accountant beoordeelt de opzet en het functioneren van de beheersorganisatie en adviseert over mogelijke verbeteringen. Met de accountant en de portefeuillehouder financiën wordt van gedachten gewisseld over de rapportage 2015 van de accountant. Er zijn vooraf geen bijzondere aandachtspunten meegegeven voor de interim-controle. Het is een keuze van de auditcommissie eventueel ongevraagd advies aan de raad uit te brengen.
  • Dit onderwerp is op verzoek van de heer Wouters op de agenda geplaatst. Op 3 november 2015 heeft de raad een brief ontvangen van de Rekenkamercommissie over het toetsingskader voor garantstellingen en leningen. In deze brief worden aanbevelingen gedaan voor het beleid en de uitvoering van garantstellingen en leningen. Voorts wordt in de brief een toetsingskader voor toekomstige aanvragen voorgesteld. Aan de auditcommissie wordt gevraagd of de auditcommissie een rol zou kunnen/willen spelen in het vervolgproces.
  • Het normenkader en controleprotocol dienen jaarlijks te worden vastgesteld door de raad. Deze documenten vormen de basis voor de controle van de jaarstukken door de accountant. Het normenkader is een update van alle regelingen waaraan de accountant dient te toetsen. Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. De goedkeurings- en rapporteringstoleranties zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De auditcommissie wordt gevraagd de raad hierover te adviseren.
  • Op grond van de financiële verordening wordt de nota om de vier jaar geactualiseerd. De nota heeft als doel de risico’s op een gestructureerde wijze te beheersen en financiële tegenvallers tegen te gaan zodat sprake is van een gezonde financiële positie van de gemeente. Met een gezonde financiële positie wordt voorkomen dat er bij tegenvallers direct moet worden bezuinigd of beleid drastisch moet worden bijgesteld. Het voorstel wordt geagendeerd voor de commissie Bestuur en Middelen op 7 december 2015. De auditcommissie kan, indien zij dat nodig vindt, de raad adviseren over de kwaliteit van de ‘governance’ binnen de gemeente. In dit geval dus over het instrumentarium als zodanig; de politieke afweging vindt in de commissie Bestuur en Middelen plaats. Het is aan auditcommissie hierover al dan niet een advies uit te brengen.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen