Auditcommissie 06 december 2018 09:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In het kader van de interim-controle 2018 heeft Ipa-Acon getoetst of het interne beheersing-systeem, het geheel van opzet en werking van de administratieve organisatie en interne controle, alsmede de risicoafweging en de transparante vastleggingen daarover zodanig kwalitatief zijn, dat zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de baten en de lasten en van de balansmutaties 2018 in voldoende mate kunnen worden gewaarborgd. Dit is van belang bij de risico-inschatting en is mede bepalend voor de aard en omvang van de werkzaamheden bij de jaarrekeningcontrole in het voorjaar van 2019. Ipa-Acon heeft de bevindingen en adviezen opgenomen in een boardletter. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 november 2018 middels raadsinformatiebrief RI18.0112 een reactie gegeven op deze boardletter. Met de accountant en de portefeuillehouder financiën wordt van gedachten gewisseld over de Boardletter 2018 en de reactie van het college. Er zijn vooraf door uw commissie geen bijzondere aandachtspunten meegegeven voor de interim-controle. Het is een keuze van uw commissie desgewenst ongevraagd advies aan de raad uit te brengen.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de raadsvergadering van 4 juni jl. is door het college toegezegd dat een nadere werkafspraak wordt vastgelegd over extra informatievoorziening aan de raad inzake verbonden partijen. Deze werkafspraak wordt voorbereid in de auditcommissie. De gemeenteraad stelt de werkafspraak vast en hij wordt daarmee onderdeel van het Beleidskader Verbonden partijen. Het college heeft op 10 juli 2018 een memo aangeboden. Aan de auditcommissie is gevraagd of ingestemd kan worden met de voorgestelde werkafspraken, danwel aan te geven welke aanpassingen gewenst zijn. In uw vergadering van 20 september 2018 heeft u besloten nog een tweede keer te willen spreken over de concept-werkafspraken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Bij de behandeling van de jaarrekeningen 2016 en 2017 is geconstateerd dat vigerende nota Weerstandsvermogen en risicomanagement niet voldeed. De berekeningen op basis van deze nota werden niet reëel genoemd. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2018 een nieuw beleidskader Weerstandsvermogen en risicomanagement ter vaststelling aan de raad aangeboden. Gelet op uw bevoegdheid genoemd in artikel 4, lid 4 van de Verordening op de auditcommissie, kan u de raad adviseren over het beleidskader.
  vergroten verkleinen laden...
 • In 2016 is door de raad om een ander P&C-proces gevraagd. Een proces waarbij aandacht wordt gegeven aan de beoogde doelen en indicatoren van de gemeentelijke producten en waarbij de raad een nadrukkelijke rol krijgt. In het proces richting de Kadernota wordt invulling gegeven aan deze wensen van de raad. De raad en maatschappelijke organisaties worden vooraf betrokken bij het opstellen van de kaders van de P&C-producten en het formuleren van doelen en indicatoren. Voor de begeleiding van het proces wordt de Argumentenfabriek ingehuurd. In de bij deze agenda opgenomen bijlagen wordt hier nader op ingegaan. Voor de begeleiding van het proces wordt een regiegroep ingesteld, waarin ook wethouders en raadsleden deelnemen. Het presidium heeft op 26 november 2018 de voorkeur uitgesproken voor een afvaardiging vanuit de auditcommissie. Uw commissie wordt voorgesteld:  Kennis te nemen van de memo en het plan van aanpak van de Argumentenfabriek;  Drie (raads)leden te benoemen die deel nemen in de regiegroep Kadernota;  De drie raadsleden uit te nodigen voor de eerste sessie met de regiegroep voor stap 1 (expliciteren kaders) op 12 december 2018 van 14.00 - 17.00 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...