Gemeenteraad 14 december 2015 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1

  Opening.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Spreekrecht burgers.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Vragenkwartier.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Bepalen stemvolgorde.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Met het vaststellen van de verordening worden de OZB-tarieven voor het jaar 2016 vastgesteld, conform de uitgangspunten van de behandeling van de begroting 2016.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2015 een krediet van € 4,7 mln. beschikbaar gesteld voor de realisatie van de Nooderhaaks. Omdat de raad in januari 2014 al een voorbereidingskrediet van € 0,5 mln. beschikbaar heeft gesteld, was een uitvoeringskrediet van € 4,2 mln. voldoende geweest. Het college van burgemeester en wethouders stelt thans voor deze omissie te herstellen door het raadsbesluit van 12 oktober 2015 in te trekken en een nieuw besluit te nemen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In oktober 2015 is een overeenkomst gesloten met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier inzake het onderhoud van beschoeiingen en taluds van stedelijk water boven de Doggersvaart. De gemeente heeft voor deze wateren het onderhoud overgenomen en ontvangt hiervoor van het hoogheemraadschap een afkoopsom. Voorgesteld wordt de afkoopsom te besteden aan het achterstallig onderhoud van diverse beschoeiingen waaronder ook die van het Helders kanaal.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er zijn in Den Helder drie strandopgangen met een bewaakt strand. De Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) heeft aan de gemeente aangegeven dat deze posten aan vervanging toe zijn. Om ook de toenemende problemen rond de nutsvoorzieningen op te lossen, is na onderzoek gebleken dat het voordelen heeft als de gemeente de nieuwe reddingsposten zelf aansluit en beheert.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Naast de uitvoering van de gebruikelijke publieke taken verrichten overheden en overheidsbedrijven in toenemende mate economische activiteiten. Hiermee treden zij in directe concurrentie met private ondernemingen. Omdat overheden en overheidsbedrijven vanuit hun publieke taken (kunnen) beschikken over bepaalde voordelen, wat tot marktverstoring kan leiden, is de Wet markt en overheid in het leven geroepen. Deze wet legt overheden en overheidsbedrijven een aantal gedragsregels op.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 schrijft voor dat de gemeente in een verordening regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet. Geconstateerd is dat de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2015 niet geheel voldoet en dat het daarom noodzakelijk is om deze op enkele onderdelen aan te passen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Per 1 januari 2016 is de Wet Taaleis van kracht. Hiertoe wordt de Participatiewet gewijzigd en wordt een artikel 18b toegevoegd. In dit artikel is de verplichting opgenomen om bij een belanghebbende een toets af te nemen, indien hij niet kan aantonen dat hij de Nederlandse taal niet beheerst. Indien de belanghebbende niet verschijnt bij de toets, acht het college het wenselijk een maatregel op te leggen. Op dit moment biedt de Afstemmingsverordening Participatiewet hiervoor geen juridische grondslag. Voorgesteld wordt de verordening op dit punt aan te passen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het normenkader en controleprotocol dienen jaarlijks te worden vastgesteld door de raad. Deze documenten vormen de basis voor de controle van de jaarstukken door de accountant. Het normenkader is een update van alle regelingen waaraan de accountant dient te toetsen. Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. De goedkeurings- en rapporteringstoleranties zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De Rekenkamercommissie Den Helder heeft onderzoek laten uitvoeren naar de samenwerking tussen de gemeente en de Koninklijke Marine. Het onderzoek is gericht op de huidige praktijk van de samenwerking, met specifieke aandacht voor nieuwe samenwerkingskansen. De Rekenkamercommissie Den Helder doet in haar rapport een aantal aanbevelingen aan de gemeenteraad met het voorstel deze over te nemen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De heer Assorgia heeft enkele jaren geleden een initiatief gepresenteerd voor een horecaplein in de binnenstad van Den Helder. De afgelopen periode is in samenwerking met Woningstichting Den Helder en de initiatiefnemer een totaalplan voor de herontwikkeling van deze locatie opgesteld. Ook is een financiële raming uitgevoerd om de hoogte van het benodigde krediet voor de inrichting van de openbare ruimte tot horecaplein te kunnen bepalen. Op basis hiervan wordt voorgesteld een krediet van € 831.000,- beschikbaar te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De gemeenteraad heeft in juni 2015 de conceptstatuten vastgesteld van de Stichting Meerwerf basisscholen. Op grond van deze statuten dienen in eerste instantie drie leden voor de Raad van Toezicht te worden benoemd op bindende voordracht van de ouders en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Na een sollicitatieprocedure zijn de heren T. Monasso en R. in het Veld en mevrouw L. van der Bij-Timmeling voorgedragen ter benoeming.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In de nota Afstoten Gemeentelijke Gebouwen (2011-2014) is besloten om een deel van het gemeentelijk vastgoed af te stoten. Een aantal van de gemeentelijke vastgoedobjecten kan met winst worden verkocht, terwijl andere objecten enkel met verlies kunnen worden afgestoten door diverse redenen. Voorgesteld wordt om de winst uit vastgoedobjecten te storten in een bestemmingsreserve. Deze reserve kan aangewend worden om verliesgevende vastgoedobjecten te verkopen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In 2011 heeft de raad de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2011 vastgesteld. De nota moet volgens de financiële verordening (art. 212) eens in de vier jaar worden geëvalueerd. De nota heeft als doel om risico's op een gestructureerde wijze te beheersen en financiële tegenvallers tegen te gaan zodat sprake is van een gezonde financiële positie van de gemeente. Met een gezonde financiële positie wordt voorkomen dat er bij tegenvallers direct moet worden bezuinigd of beleid drastisch moet worden bijgesteld. De nota is geëvalueerd om te beoordelen of de gewenste doelen worden gehaald en wat naar de toekomst toe kan worden verbeterd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fracties van GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, D66 en Vermooten dienen een motie in over de tweede wijkmanager en wijkgericht werken waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen de aanstelling van de tweede wijkmanager te handhaven en de visie op het wijkgericht werken zo spoedig mogelijk te delen met de raad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fractie van het CDA dient een motie in inhoudende het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de niet bestede huishoudelijke hulptoelage te oormerken voor huishoudelijke hulp, zodat deze in 2016 uitsluitend besteed kan worden aan het inzetten van huishoudelijke hulp voor de inwoners van Den Helder.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fracties van de Stadspartij Den Helder, de PvdA, het CDA, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten, GroenLinks en Vermooten dienen een motie in, inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 1. te onderzoeken wat de meerkosten zijn voor de gemeente bij uitbetaling van het richtbedrag zoals tot stand is gekomen in de commissie onder voorzitterschap van Doekle Terpstra; 2. te onderzoeken wat het effect van betere uitbetaling aan de thuiszorgmedewerkers zal zijn op de kwaliteit van de thuiszorg voor de burgers die gebruikmaken van de thuiszorg; 3. te komen met de uitslag van de hierboven gedane opdrachten voor het einde van februari 2016.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fractie van Beter voor Den Helder dient een motie in waarmee het college wordt opgedragen in overleg met de raad een bestemming binnen de gemeente te vinden voor de herplaatsing van de beelden.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 23

  Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)