Gemeenteraad 13 juni 2016 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Fragmenten:

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het college van burgemeester en wethouders heeft onder geheimhouding stukken ter inzage gelegd over het onderzoek afdeling Sociaal Domein. Dit houdt verband met privacybelangen. Op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet dient de raad de geheimhouding te bekrachtigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 15 februari 2016 heeft mevrouw List een inleidend verzoek ingediend voor het houden van een raadgevend referendum over het voorstel met betrekking tot het scenario-onderzoek stadhuis. De voorzitter van de raad toetst het inleidend verzoek aan de Referendumverordening 2012 en legt hierover zijn bevindingen voor aan de raad. Vervolgens dient de raad op basis van deze bevindingen te besluiten over het verzoek. Omdat het raadsvoorstel en het concept-raadsbesluit, waarop het verzoek is gebaseerd, inmiddels op 24 mei 2016 definitief zijn ingetrokken, is de juridische basis van het verzoek niet meer aanwezig. Het is immers verplicht dat een raadgevend referendum gaat over een voorgenomen besluit van de raad. Op grond hiervan dient de raad het verzoek kennelijk niet ontvankelijk te verklaren.
  vergroten verkleinen laden...
 • De programmabegroting 2017, het meerjarenperspectief 2017-2020 en de jaarrekening 2015 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) zijn op 14 april 2016 aan de gemeenten aangeboden. De begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten en opgesteld op basis van het Beleidsplan 2015-2018. De ramingen uit de voorgaande programmabegroting zijn als uitgangspunt genomen, waarbij rekening is gehouden met een indexatie van 1,93% conform de kennisgeving vanuit de gemeente Alkmaar d.d. 20 januari 2016 met als onderwerp 'uitgangspunten indexering 2017 gemeenschappelijke regelingen'.
  vergroten verkleinen laden...
 • Jaarlijks worden de jaarstukken en programmabegroting van de GGD behandeld in het AB van de GGD. Daaraan voorafgaand kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze hierover indienen. De GGD heeft op 14 april 2016 (zie bijlage 1 aanbiedingsbrief) de jaarstukken 2015, de herziene financiële begroting 2016 en de programmabegroting 2017 aan de raden toegezonden. De zienswijzen worden door de gemeenten na besluitvorming door de gemeenteraden uiterlijk 25 juni 2016 verstuurd aan het AB van de GGD. Besluitvorming door de GGD over de programmabegroting 2017, de gewijzigde begroting 2016 en de jaarstukken 2015 vindt plaats in de vergadering van het AB van 13 juli 2016.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 26 november 2015 heeft het algemeen bestuur van de GGD besloten om het voorstel tot 3e wijzing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden (hierna: GR) voor te leggen aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten ter besluitvorming. Naast een aantal tekstuele wijzigingen is de belangrijkste inhoudelijke wijziging dat budgettair neutrale begrotingswijzigingen niet meer voor zienswijzen aan de gemeenteraad hoeven worden voorgelegd. Dit komt de snelheid en efficiëntie van het proces ten goede. Daarbij is vanuit de ambtelijke werkgroep aangegeven dat het verstandig is om gemeenteraden over dergelijke wijzigingen wel te informeren.
  vergroten verkleinen laden...
 • De vier gemeenteraden van de Noordkop (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) hebben besloten met ingang 2016 een regionale raadscommissie in te stellen waarin o.a. advies wordt uitgebracht over de gemeenschappelijke regelingen waarin de vier gemeenten deelnemen. De RUD NHN is één van die gemeenschappelijke regelingen. De ontwerp-Jaarstukken 2015 en de ontwerp-Begroting 2017 inclusief aanbiedingsbrief van de RUD NHN wordt ter advisering aan de regionale raadscommissie voorgelegd. Voorgesteld wordt de integrale reactie over de ontwerp-Jaarstukken 2015 en ontwerp-Begroting 2017 van de RUD NHN over te nemen en aan het Dagelijks Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord te verzenden.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenten in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord hebben op 14 april 2016 de ontwerpbegroting 2017 - meerjarenraming 2018-2020 ontvangen. Op 7 juli 2016 worden in de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de financiële stukken behandeld. De raden worden gevraagd om in te stemmen met de ontwerp begroting 2017 - meerjarenraming 2018-2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en eventuele zienswijzen kenbaar te maken aan de voorzitter van het dagelijks bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fractie van D66 dient een motie in (M 13) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: - in overleg met de belangenverenigingen van Huisduinen (Huisduiner Belang), Wijkplatform Stad Binnen de Linie (waar Oud Den Helder onder valt), Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond gepaste doch afdoende maatregelen te nemen om het Schapendijkje verkeersveilig te maken voor alle weggebruikers, waarbij het doorgaande karakter van het Schapendijkje voor alle verkeer gehandhaafd blijft; - de raad voor het zomerreces te informeren over de voorgenomen maatregelen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fractie van Beter voor Den Helder dient een motie in (M 14) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen een initiatief te ontwikkelen of te helpen ontwikkelen, in samenspraak met de bij ons bekende, in Den Helder aanwezige inwoners met een netwerk aan kennis en deskundigheid inzake het opvangen van zeehonden, dat zal leiden tot het vestigen van een zeehondencrèche/opvang in onze stad ten behoeve van in problemen geraakte, bij wet beschermde, zeehonden. Het aanvragen van een vergunning bij het Ministerie moet vóór 30 juni 2016 worden ingediend.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, Vermooten, GroenLinks, Behoorlijk Bestuur en Beter voor Den Helder dienen een motie in (M 15) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen met de voor de doelgroep belangrijke sleutelfiguren in gesprek te gaan om zo te komen tot een alternatieve locatie en tot die tijd niet tot sloop van de huidige locatie “carport” over te gaan.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit onderwerp is op verzoek van de heer Wouters van Behoorlijk Bestuur geagendeerd. Afhankelijk van de discussie over de verkenningen overwegen de fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, GroenLinks, de Vrije Socialisten en Vermooten gezamenlijk een motie in te dienen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)