Gemeenteraad 16 oktober 2017 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1

  Opening.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Spreekrecht burgers.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Vragenkwartier.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Bepalen stemvolgorde.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het beleidskader vormt het kader voor de gemeentelijke inzet op behoud en ontwikkeling van het erfgoed. In het kader wordt eerst een korte geschiedenis beschreven, daarna worden de ijkpunten van het cultureel erfgoed benoemd. Vervolgens wordt ingegaan op wat de gemeente wil met haar cultureel erfgoed, hoe ze dat wil bereiken en de rol van de gemeente en vrijwilligers. De Erfgoedverordening vormt het wettelijk kader voor bescherming.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De wijk Willem Alexanderhof is nog in ontwikkeling. In het bestemmingsplan Julianadorp Oost 2011 zijn zes uitwerkingsgebieden opgenomen voor grond die na het vaststellen van het bestemmingsplan nader ingevuld worden. Het thans voorliggende bestemmingsplan voorziet in het ontwikkelen van de noordoost zijde van Willem-Alexanderhof en geeft invulling aan een tweetal van de eerder genoemde uitwerkingsgebieden. Het voorziet in het planologisch-juridisch kader voor de ontwikkeling van maximaal 62 grondgebonden woningen aan de noordzijde van de wijk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Gemeenten zijn verplicht de zorgtaken voor afval-, hemel- en grondwater alsmede de onderbouwing van het tarief voor rioolheffing vast te leggen. Het voorliggende beleidsplan voorziet hierin. In het plan wordt aangegeven welke richting de gemeente op wil in de planperiode 2018-2022 en wordt een visie gegeven op de verdere toekomst. Door de vervangingsinvesteringen te activeren, kunnen de gelden in de rioolvoorziening worden benut voor de dekking van investeringen voor de zorgplichten hemel- en grondwater. Hierdoor kunnen de financiële consequenties voor de inwoners en bedrijven beperkt blijven.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Naar aanleiding van het genomen ontslag van wethouder B.O.B. Haitsma op 4 oktober 2017 wordt de raad voorgesteld de tussentijds opengevallen plaats niet in te vullen. Het college van burgemeester en wethouders zal de portefeuille herschikken.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 8,8 miljoen om het stadhuis te renoveren en de gemeentelijke organisatie tijdens de verbouwing tijdelijk elders te huisvesten. Naast een krediet voor de renovatie wordt de raad gevraagd om middelen beschikbaar te stellen voor de sloop van het resterende gedeelte van de Drs. F. Bijlweg 20 en het treffen van passende maatregelen tijdens de verbouwing voor de bewoners van het aangelegen appartementencomplex Zuyderhorn. Tot slot is een krediet benodigd voor de zogeheten niet-gebouwgebonden kosten. Dit betreft onder andere inventaris en ICT-voorzieningen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fracties van de PvdA, de Stadspartij Den Helder, D66, de Vrije Socialisten, Vermooten, Sociaal Lokaal Den Helder, Behoorlijk Bestuur en het CDA dienen een motie waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht in overleg te treden met de wijk en met betrokken zorg- en handhavingsorganisaties, zodat er eerst onderzoek gedaan kan worden naar de ervaren druk op de wijk en de overlast die daarbij wordt ervaren door de wijkbewoners, met als doel de noodzakelijke beheersmaatregelen en afspraken te maken met de wijk, alvorens het COA in dit proces een volgende stap maakt.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 12

  Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)