Gemeenteraad 20 maart 2017 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • De raad dient de door de Selectiecommissie aanbesteding accountancydiensten opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.
  laden...
 • In november 2016 is de Legesverordening 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Na deze vaststelling heeft het Rijk de nieuwe maximumtarieven voor een aantal producten zoals reisdocumenten, rijbewijzen en verklaringen omtrent het gedrag voor het jaar 2017 vastgesteld. Deze nieuwe tarieven dienen in de gemeentelijke legesverordening en daarbij behorende tarieventabel te worden opgenomen en door de gemeenteraad opnieuw te worden vastgesteld. Daarnaast heeft er een correctie en aanvulling in de verordening plaatsgevonden ten behoeve van aanvragen, wijzigingen, intrekken en weigeren bestemmingsplannen.
  laden...
 • Mede op basis van vernieuwingen in het Besluit, Begroting en Verantwoording heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten haar model-financiële verordening ex artikel 12 Gemeentewet aangepast. Als uitvloeisel hiervan wordt voorgesteld onze lokale financiële verordening te actualiseren. Met het vaststellen van de Financiële verordening 2017, die richting geeft aan de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente geeft de gemeenteraad invulling aan zijn kaderstellende rol voor de financiële functie.
  laden...
 • In mei 2016 hebben de vier gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland besloten de regionale samenwerking De Kop Werkt! te baseren op de bestuursopdrachten Havensontwikkeling, aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs, destinatiemarketing en het Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland. Voor de uitvoering is in de meerjarenbegroting van de vier gemeenten een bedrag per inwoner gereserveerd. Aan de vier colleges is de opdracht gegeven om de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de provincie verder vorm te geven. Tenslotte is opdracht gegeven om het jaarprogramma 2017 uit te werken en aan de Regionale Raadscommissie Noordkop aan te bieden. Dit voorstel gaat over het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen de vier gemeenten en de provincie Noord-Holland en het vastleggen van een toetsingskader door de gemeenteraden. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld over de samenwerkingsovereenkomst, die de colleges voornemens zijn te sluiten, alsmede over het jaarprogramma 2017, wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken. Daarnaast wordt het toetsingskader (bijlage 3 samenwerkingsovereenkomst) ter vaststelling voorgelegd.
  laden...
 • Hoewel de invoering van de Omgevingswet nog even op zich laat wachten is het goed nu al te anticiperen op de komende veranderingen. In de voorbereidende fase staan de pilotprojecten centraal, waarin de nieuwe instrumenten aan de nieuwe werkwijze worden gekoppeld. Op korte termijn wordt in dit kader gestart met de pilot 'Omgevingsvisie Huisduinen', waarin volgens de nieuwe werkwijze een gedragen visie op de kwaliteit en ontwikkelingsrichting wordt opgesteld. In 2018 wordt op basis van deze pilot en andere pilots een Nota van Uitgangspunten opgesteld voor de definitieve inrichting van de omgevingsvisie en het omgevingsplan.
  laden...
 • In juni 2016 heeft de raad een motie aangenomen over duurzaamheid. Daarbij is het college van burgemeester en wethouders opgedragen een duurzaamheidsagenda op te stellen waarin de te nemen stappen en een tijdspad is opgenomen. Het college stelt de raad thans voor de notitie Aanzet duurzaamheidsagenda vast te stellen alsmede een drietal budgetten beschikbaar te stellen voor investeringen op korte termijn.
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)