vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De huidige Verordening rechtpositie wethouders 2008 en de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2014 worden geactualiseerd en samengevoegd in een nieuwe verordening die voor zowel de wethouders als de raads- en commissieleden gaat gelden. Het voorstel is eerder in de commissievergadering van 27 maart 2017 aangehouden omdat wethouder Haitsma heeft aangegeven te laten doorrekenen wat de toepassing van artikel 7 van de modelverordening voor gevolgen zou hebben. In dit artikel is bepaald dat het college ten behoeve van de raadsleden één of meer collectieve verzekeringen afsluit, waarbij wordt voorzien in de opbouw van een ouderdomspensioen en in geldelijke voorzieningen bij invaliditeit en overlijden. Hierover is inmiddels een memo verschenen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt om een voorbereidingskrediet gevraagd om het renovatieproces van het stadhuis te continueren. Het bedrag is onder andere benodigd voor het projectmanagement, de architect en inhuur van diverse adviseurs. Bij het bepalen van het voorbereidingskrediet is rekening gehouden met het feit dat het resterende bedrag voldoende moet zijn om te kunnen voldoen aan de gestelde kaders, zoals het maximale investeringskrediet en het reeds opgestelde programma van eisen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Spinaker groeit uit zijn jasje: de school voor voortgezet speciaal onderwijs aan de Burgemeester Houwingsingel heeft op basis van het aantal leerlingen extra vloeroppervlakte nodig. Daarnaast is het gebouw op basis van de levensduur aan vervanging toe. Omdat in Den Helder geen uitbreiding van vierkante meters onderwijsvastgoed wordt toegestaan, is onderzocht of er elders in de gemeente bestaande ruimte is om de school te (her)huisvesten. Het pand aan de Sportlaan 38 blijkt hiervoor het meest geschikt. In dat gebouw is nu het bestuurskantoor van Scholen aan Zee gehuisvest. Als De Spinaker hier naartoe verhuist, wijkt het bestuurskantoor uit naar Sportlaan 54.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het is om verschillende redenen van belang het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Ten eerste vanuit de ambitie om in 2040 volledig energieneutraal te zijn. Een andere reden is het wettelijk kader, waarin gemeenten worden gedwongen energiescans te laten uitvoeren en duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Door energiescans te laten opstellen van het gemeentelijk vastgoedbezit worden mogelijke energetische maatregelen, kosten en besparingen inzichtelijk gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders verzoekt de raad een krediet van € 95.000,- beschikbaar te stellen voor extern energetisch onderzoek, om verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed verder in gang te zetten.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Den Helder is aandeelhouder van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV, de uitvoeringsorganisatie gericht op de versterking van de regionale economie. Uit een evaluatie is gebleken dat de gemeenten de meerwaarde van het ontwikkelingsbedrijf ervaren en de samenwerking hierin dus ook willen voortzetten. Het college van burgemeester en wethouders neemt het besluit voor om de concept-aandeelhoudersovereenkomst en de concept-dienstverleningsovereenkomst 2018-2025 over de regionale samenwerking Noord-Holland Noord en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vast te stellen. De raad wordt in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen in te dienen tegen het voorgenomen besluit.
  vergroten verkleinen laden...
 • In het Bestuursakkoord 2015 – 2018 Den Helder Perspectief zijn afspraken gemaakt over de speerpunten voor de huidige coalitieperiode. Een daarvan betreft het aanscherpen van het armoedebeleid. Op 6 februari 2017 is de concept nota armoedebeleid 2017 – 2020 “Meedoen! Tegen armoede en sociaal isolement” van de gemeente Den Helder besproken in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Naar aanleiding van deze bespreking is de nota op onderdelen aangepast. De belangrijkste wijzigingen betreffen de toevoeging van (voorstellen tot het nemen van) maatregelen op het gebied van energiebesparing, topsportfonds volwassenen en bijzondere kosten voor huisdieren. Ook de financiële paragraaf is aangepast.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fractie van Beter voor Den Helder dient een motie in over de benoeming van een nachtburgemeester.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fractie van de PvdA dient een motie in over het plaatsen van Stolpersteine/struikelstenen in de gemeente Den Helder.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)