Gemeenteraad 12 februari 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op 1 januari 2018 is voor mevrouw ir. Uda Visser de benoeming van de eerste termijn van drie jaar als lid van de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit afgelopen. Door Mooi Noord-Holland, adviseurs omgevingsrecht, is zij met de brief van 9 januari 2018 voorgedragen als lid van de commissie voor een tweede termijn van drie jaar.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college van burgemeester en wethouders heeft de koopovereenkomst Handelskade 10b onder geheimhouding aan de raad ter inzage aangeboden. Op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet dient de raad de geheimhouding (al dan niet) te bekrachtigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De European Maritime Day (EMD) is een jaarlijkse, tweedaagse conferentie voor de maritieme sector, voor beleidsmakers en beslissers in de EU-landen. De EMD wordt elke keer in een ander land georganiseerd. In 2021 gaat de EMD gehouden worden in Den Helder. Het ministerie van I&M (nu: I&W) en de provincie Noord-Holland hebben de kandidatuur van Den Helder ondersteund. Het organiseren, en financieren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Europa, het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente. De gevraagde gemeentelijke bijdrage in de kosten van de EMD-conferentie is € 62.500.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad heeft in de vergadering van 11 december 2017 een besluit genomen over de Topsportregeling. Het college heeft destijds toegezegd met een aanvullend voorstel met alternatieve dekking te komen waar alle topsporters gebruik van kunnen maken. Er is nu een deelsubsidieverordening opgesteld waarin de criteria en voorwaarden zijn opgenomen voor topsporters en talenten om een tegemoetkoming bij de gemeente aan te vragen. Daarbij geldt geen inkomensgrens.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college van burgemeester en wethouders bereidt een visie voor op het gebied van de Spoorweghaven. Hierin wordt het cultureel erfgoed van de Stelling van Den Helder in ere hersteld door Fort Dirksz Admiraal en Fort Westoever weer met elkaar te verbinden met een groene route en recreatieve functies. Het college is voornemens om deze visie, samen met een bijbehorende grondexploitatie, zo mogelijk nog in 2018 ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Vooruitlopend hierop doet zich nu een buitenkans voor om een loods aan te kopen die onmisbaar is voor het realiseren van de gebiedsvisie. Verwerving is gewenst om de verdere ontwikkeling van de Stelling Den Helder mogelijk te maken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Horecaondernemers uit de Koningstraat, Zeestad CV/BV en Willemsoord BV hebben een gefaseerd concept ontwikkeld om te komen tot een horecakwartier in en om Gebouw 51 op de Oude Rijkswerf. Het college van burgemeester en wethouders wil Willemsoord B.V. een lening van € 850.000,- verstrekken voor de ontwikkeling van de eerste fase van het horecakwartier, te weten de verbouwing van Gebouw 51. De raad kan over dit voorgenomen besluit wensen en bedenkingen indienen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, Sociaal Lokaal Den Helder, Vermooten en de Vrije Socialisten dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in over de website ‘ontdek Den Helder’, inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen in overleg met Citymarketing te treden en er bijzonder op aan te dringen om naast de ontwikkeling van de portal, de site van Ontdek Den Helder ook als autonome site te erkennen en te ondersteunen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties van de ChristenUnie en de Vrije Socialisten dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in, inhoudende het college van burgemeester en wethouders te verzoeken namens de gemeente Den Helder steun uit te spreken voor de Statiegeldalliantie door zich hierbij aan te sluiten.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties van de ChristenUnie en Sociaal Lokaal Den Helder dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen per direct een onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor uitbreiding van het budget voor huishoudelijke hulp, opnieuw onderzoek te doen naar het aantal mensen dat voorheen huishoudelijke hulp had en als gevolg van de bezuinigingen nu geen hulp meer heeft en de gemeenteraad onverwijld van de uitkomsten in kennis te stellen en per direct het plafond aan de maximale toekenbare uren zorg los te laten en de WMO consulenten meer ruimte te geven voor maatwerk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties van de Stadspartij Den Helder, het CDA en de PvdA dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in, waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht: 1. elke activiteit tot overgaan van vergunningverlening te stoppen; 2. de door de ondernemer gekozen locatie te laten toetsen aan de raadsbreed aangenomen criteria, voordat de omgevingsvergunning wordt verleend; 3. een informatieavond te beleggen voor de direct omwonenden om het proces van totstandkoming toe te lichten; 4. een klankbordgroep op te richten van omwonenden waarmee afspraken gemaakt worden omtrent gevolgen voor de vergunning bij overlast, een eenduidige manier om meldingen te kunnen doen, en signalen van overlast direct te zien als klacht en niet af te doen als beleving; 5. met de ondernemer in gesprek te gaan aan de hand van het Helderse model om tot nadere afspraken te komen over onderwerpen uit dit model waaronder openingstijden, toegang en draagvlak; 6. de raad periodiek te informeren over de situatie waarbij de klankbordgroep in staat wordt gesteld haar bevindingen aan de raad mee te geven.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties van de ChristenUnie, Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur en, Fractie Vermooten dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in, inhoudende het college van burgemeester en wethouders én de burgemeester te verzoeken de verwachte effecten op het woon- en leefklimaat en/of de openbare orde in de omgeving van de coffeeshop en het ontbreken van draagvlak bij de omwonenden zeer zwaar te laten wegen bij de afwegingen die u maakt bij uw beslissing inzake de benodigde vergunningen en een nieuwe vestigingsplek te zoeken die beter voldoet aan alle gestelde voorwaarden en toezeggingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)