Gemeenteraad 4 juni 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1

  Opening.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Spreekrecht burgers.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Vragenkwartier.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Bepalen stemvolgorde.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de leerplichtambtenaar nemen allen besluiten. Tegen veel van deze besluiten kan bezwaar worden gemaakt. Wordt bezwaar gemaakt, dan wordt hierop pas beslist nadat een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie hierover heeft geadviseerd. Op dit moment kent de gemeente Den Helder drie verschillende bezwaarschriftencommissies. Elke commissie heeft een aparte verordening of regeling. Deze regels verschillen van elkaar en zijn bovendien verouderd. Door de regels samen te voegen tot één verordening ontstaat een uniform en geactualiseerd kader.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 3 maart 2017 is door Woningstichting Den Helder een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van drie woningen aan de Stationsstraat 16, 18 en 20 te Den Helder (Fase 1B project Halter Bellevue). Hiertegen zijn twee zienswijzen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat de omgevingsvergunning niet dient te worden geweigerd en stelt de raad voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwplan zodat de gevraagde vergunning kan worden verleend.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De gemeente Den Helder heeft de uitvoering van de belastingtaken en een deel van de invorderingstaken ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Cocensus. GR Cocensus dient minimaal zes weken voorafgaande aan het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de GR, de conceptbegroting voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor de zienswijzeprocedure. Hierbij worden de door de deelnemende gemeenten ingebrachte zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming over de definitieve vaststelling van de begroting.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeenteraad in een verordening regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet. In deze verordening is een artikel opgenomen om misbruik en oneigenlijk gebruik te bestrijden. Wat nog niet in de verordening is opgenomen is de mogelijkheid dat het college een toezichthouder aanwijst die zich bezig houdt met het toezicht op de naleving van de wet, waaronder de bestrijding van misbruik, oneigenlijk gebruik en (onterecht) niet-gebruik van deze wet. Deze verordening voorziet hierin.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad wordt gevraagd de concept zienswijze op de begroting 2019 - 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland vast te stellen en in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van dit orgaan en kennis te nemen van de jaarstukken 2017.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het beleidskader Verbonden partijen gaat in op de vormen van samenwerking waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Het beleidskader geeft de raad inzicht in zijn rol en beïnvloedingsmogelijkheden bij verbonden partijen en de verhouding tussen de raad en het college hierbij. Ook bevat het beleidskader een overzicht van de wettelijke en niet-wettelijke mogelijkheden van informatievoorziening aan de raad. Tot slot staat in het beleidskader een afwegingskader dat helpt bij de vraag of de gemeente wel of niet moet toetreden tot een verbonden partij.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fractie van GroenLinks dient een motie in, inhoudende een verbodsbepaling in de APV op te nemen voor het op- en loslaten van ballonnen bij evenementen en festiviteiten.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fractie van de PVV dient een motie in, inhoudende de procedure voor het afleggen van de eed als volgt uit te breiden om eventuele vergissingen te voorkomen: De nationale driekleur wordt gebruikt. Degenen die een eed moeten afleggen houden met de linkerhand de vlag vast tijdens het afleggen van de eed en steken bij de eed de voorste twee vingers van de rechterhand in de lucht.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In de raadsvergadering van 7 mei 2018 zijn vijf van de zes commissievoorzitters benoemd. Naar aanleiding van een aanmelding van de heer Bruin (VVD) voor het voorzitterschap is op 23 mei 2018 een e-mail naar de fractievoorzitters gegaan met het verzoek te inventariseren of er in de fractie ook interesse is voor het voorzitterschap. Hierop zijn geen nieuwe aanmeldingen ontvangen. Het benoemen van de heer Bruin als voorzitter voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer is daarop toegevoegd aan de agenda.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 15

  Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)