Gemeenteraad 16 september 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1

  Opening.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Spreekrecht burgers.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Vragenkwartier.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Bepalen stemvolgorde.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De heer Klopstra heeft bij brief van 16 juni 2019 laten weten dat hij wegens zijn benoeming in de functie van griffier bij de gemeente Hollands Kroon zijn raadslidmaatschap beëindigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vanwege het beëindigen van het raadslidmaatschap door de heer J. Klopstra, dient te worden voorzien in zijn opvolging door de benoeming van een nieuw raadslid. Mevrouw M.E. Dijk is op 2 september 2019 als opvolger benoemd. Zij dient thans te worden toegelaten en geïnstalleerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 16 september 2019 beëindigt de heer J. Klopstra zijn raadslidmaatschap. De heer Klopstra is naast raadslid ook voorzitter voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer (en daarmee lid van de agendacommissie), de werkgeverscommissie en de commissie onderzoek geloofsbrieven. Tevens is hij als tweede persoon belast met de waarneming van het voorzitterschap van de raad bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester. In deze functies dient de heer Klopstra te worden opgevolgd. De opvolging als raadslid is in een separaat voorstel geregeld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fractie van de Gemeentebelangen Den Helder stelt de raad voor haar commissielid, de heer V.I.M.J. Bornebroek, te ontslaan als lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor het perceel aan de Rijksweg 78 is een omgevingsvergunning verleend voor het boeten van netten en de wijziging naar een plattelandswoning. Hiertegen is beroep ingesteld bij de rechtbank. In een tussenuitspraak heeft de rechtbank aangegeven dat de algemene verklaring van geen bedenkingen uit 2011 te weinig concreet is. De gemeente is in de gelegenheid gesteld het gebrek te herstellen. De raad wordt thans voorgesteld de vereiste verklaring van geen bedenkingen voor deze omgevingsvergunning af te geven.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In artikel 33 van de Gemeentewet is vastgelegd dat de fracties die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad recht hebben op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. De uitwerking hiervan dient bij verordening te worden geregeld. De nu voorliggende verordening vervangt de in december 2007 vastgestelde Verordening op de fractieondersteuning 2007.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad in de gelegenheid zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college om een gelimiteerde generieke achtervangovereenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) met betrekking tot de (her)financiering van de leningen van de stichting Woontij. In de overeenkomst wordt geregeld dat de (her)financiering van de leningen van Stichting Woontij tot een bedrag van € 22,5 miljoen voor de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2023 door de gemeente worden geborgd. Hierbij wordt de voorwaarde gesteld dat de geldlening alleen mag worden aangewend voor (her)financiering van sociale woningbouw of maatschappelijk onroerend goed.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en waar mogelijk te versterken is veel inspanning nodig. Het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht en indien nodig handhavend optreden zijn belangrijke instrumenten die de gemeente hiervoor inzet. De gemeente heeft echter maar een beperkte capaciteit beschikbaar dus niet alle taken op deze gebieden kunnen (geheel) worden uitgevoerd. Dit betekent dat er gekozen moet worden. In het VTH- beleidsplan 2019 -2021 geeft de gemeenteraad aan welke doelen hij wil de komende drie jaar en welke taken daarbij prioriteit krijgen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De bedrijven in en indirect verbonden aan de haven van Den Helder bieden veel werkgelegenheid. De economische groei van dit maritieme cluster is een belangrijke doelstelling van de gemeente Den Helder. Een goed beheer van de haven is een belangrijke randvoorwaarde om deze doelstelling te bereiken. Port of Den Helder NV (PoDH) is verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de exploitatie van het civiele deel van de haven. Voor een deel van de eigendommen van PoDH staan de kosten van onderhoud niet in verhouding tot de opbrengsten. De opbrengsten van bruggen, sluizen, vaarwegen en sommige kades liggen in het bredere maatschappelijke belang. Het betreft voorzieningen die van algemeen nut zijn, maar voor PoDH als bedrijf onrendabel zijn. Met dit besluit stelt de gemeente middelen beschikbaar voor het onderhoud en beheer daarvan.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In december 2012 heeft de raad op basis van de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2012 (APV) vastgesteld. Deze APV is hierna meermaals herzien. De laatste herziening dateert van 12 oktober 2015. Inmiddels is de modelverordening op een aantal onderwerpen gewijzigd door de VNG, terwijl vanuit de ambtelijke organisatie, de politie en de gemeenteraad ook meerdere wensen zijn voortgebracht ter aanpassing van de APV. Daarom wordt nu aan de raad voorgesteld om de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2019 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fracties van Gemeentebelangen Den Helder en de Seniorenpartij dienen een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester onder meer wordt opgedragen BV Willemsoord er op te wijzen dat zij verantwoordelijk is voor uitvoering van het collegebesluit om tijdelijk maximaal 40 campers op Willemsoord toe te staan en niet meer dan dat aantal.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fracties van D66, Behoorlijk Bestuur en Gemeentebelangen Den Helder dienen een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht te inventariseren wat het opnieuw aanbrengen van de nettenconstructie kost en tevens wat het kost om het gehele park er weer perfect uit te laten zienen hierover de gemeenteraad te informeren enkele weken voor de begrotingsbehandeling 2020.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fractie van D66, Behoorlijk Bestuur en Gemeentebelangen Den Helder dienen een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders onder meer wordt opgedragen te inventariseren wat het aanbrengen van (wellicht minimaal noodzakelijke aantal) vier camera's kost op de algemene begraafplaats.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 19

  Vervallen.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In de raadsvergadering van 8 juli 2019 staakten de stemming over deze motie van de fractie van GroenLinks, waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen in de komende begroting voor 2020 middelen vrij te maken om uitvoering te kunnen geven aan het initiatiefvoorstel met betrekking tot toegankelijkheid en hierbij ook met een voorstel te komen voor het aanleggen van een rolstoelroute in de Donkere Duinen. De motie wordt nu opnieuw in stemming gebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 21

  Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)