Gemeenteraad 25 februari 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1

  Opening.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Spreekrecht burgers.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Vragenkwartier.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Bepalen stemvolgorde.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het Regionaal Archief Alkmaar is een zelfstandig gemeentelijk samenwerkingsverband van 10 gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel. Vanuit de raden is verzocht om te komen tot een set van maatregelen die bijdragen om de informatievoorziening door de gemeenschappelijke regelingen aan te raden te verbeteren. Eén van de maatregelen is het sturen op de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting van GR-en. In dat kader is de kadernota begroting 2020 van het RHCA ontvangen waarop zienswijzen geuit kunnen worden. Deze zienswijzen zullen door het AB betrokken worden bij het opstellen van de begroting.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. In de regio wonen ruim 648.000 inwoners. De raad heeft jaarlijks de mogelijkheid om haar zienswijzen te geven over het handelen van de GGD Hollands Noorden bij de jaarstukken en begroting. Door nu ook de kadernota voor zienswijze voor te leggen aan de raden krijgt de raad een extra mogelijkheid om grip te houden op de GGD. In de kadernota worden de belangrijkste inhoudelijke punten (per jaar of voor meerdere jaren) vastgelegd. Het dagelijks bestuur van de GGD heeft op 19 december 2018 de ontwerp-Kaderbrief 2020 toegezonden, met het verzoek aan de gemeenteraden om een zienswijze te geven. De kaderbrief 2020 staat ter vaststelling geagendeerd voor het algemeen bestuur van de GGD op 13 maart 2019. De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren over het voorstel om een positieve zienswijze af te geven op de GGD Kadernota 2020. En voorts om de GGD op te roepen de gemeenten te betrekken bij de aangekondigde beleidsontwikkeling en daartoe een procesvoorstel te doen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 12 december 2018 de Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2020 ontvangen. Op 1 maart 2019 wordt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de Kadernota vastgesteld. Voorafgaand aan deze vergadering dient conform art.24 en art.25 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN aan de gemeenteraden van de regio NHN gevraagd te worden om de zienswijze van de gemeente kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. De grondslag van de zienswijze is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen art.34 en art.35.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De milieudiensten Regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland, West Friesland en de provincie Noord-Holland zijn per 1 januari 2014 gefuseerd in de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Per maart 2019 zal overigens de naam van de RUD NHN worden gewijzigd in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 12 december 2018 de Kadernota Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord voor 2020 ontvangen. Het dagelijks bestuur van de RUD heeft in de begeleidende aanbiedingsbrief gevraagd om de standpunten ten aanzien van de financiële en beleidsmatige kaders vóór 1 maart 2019 aan het algemeen bestuur kenbaar te maken.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De financiële uitgangspunten zijn van toepassing op die zaken die zijn geregeld binnen de bepalingen van de gemeenschappelijke regelingen in de regio Noord-Holland Noord. Deze regeling beoogt een versimpeling van de bestaande onderlinge financiële afspraken en transparantie t.a.v. inhoud en proces om de discussie tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen op inhoud te laten plaatsvinden. Deze FUGR 2019 vervangt de geldende FUGR uit 2012. De geüpdatete versie past beter in de huidige tijd en is een stuk compacter gemaakt. Een deel van de inhoud is gelijk gebleven, maar er zijn ook artikelen verwijderd, omdat deze als overbodig worden gezien. Verder speelt dat de inhoud niet meer van toepassing is of op een andere wijze (wet of regeling) reeds verankerd is.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het college van burgemeester en wethouders heeft met Woningstichting Den Helder de dagelijkse praktijk van de afhandeling van urgentieaanvragen geëvalueerd. Geconcludeerd is dat de verordening op onderdelen kan worden verduidelijkt. Voorts is geconstateerd dat een aantal urgentiecategorieën in de verordening kunnen vervallen omdat urgent woningzoekenden direct bemiddeld worden bij het toewijzen van huisvesting. De voorliggende verordening voorziet hierin.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bij verschillende projecten worden kosten gemaakt voor het onderzoeken en opsporen van niet-gesprongen explosieven. De gemeente kan een bijdrage in deze kosten aanvragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zakene en Koninkrijksrelaties. Voor de aanvraag is het noodzakelijk dat de raad de werkelijk gemaakte kosten vaststelt. Het voorliggende besluit voorziet hierin.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Samen met het Openbaar Ministerie en de politie (de driehoek) stuurt hij op de operationele dagelijkse gang van zaken. Hiervoor stelt de driehoek jaarlijks een Veiligheidsmatrix vast met de werkzaamheden voor het komende jaar. De werkzaamheden zijn gebaseerd op de politiecijfers en op de prioriteiten die gesteld zijn in het lokaal Integraal veiligheidsbeleid. Het vaststellen van een lokaal veiligheidsbeleid is een goed instrument om de regie te voeren op het lokaal veiligheidsbeleid. Om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen verzoekt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad eens in de vier jaar het lokaal veiligheidsbeleid vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bij de behandeling van de jaarrekeningen 2016 en 2017 is geconstateerd dat de vigerende nota Weerstandsvermogen en risicomanagement niet voldeed. De berekeningen op basis van deze nota werden niet reëel genoemd. Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw beleidskader Weerstandsvermogen en risicomanagement ter vaststelling aan de raad aangeboden. De auditcommissie en de commissie Bestuur en Middelen hebben de raad over het voorstel geadviseerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Scholen aan Zee heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om te kunnen schatkistbankieren in het onderwijs met de leenfaciliteit. Uit de door het ministerie van Financiën opgestelde analyse kredietwaardigheid Scholen aan Zee blijkt dat de financiële positie van Scholen aan Zee voldoende zekerheid geeft om de garantstelling te verstrekken. Scholen aan Zee kan hiervan echter slechts gebruik maken als de gemeente bereid is een garantie te verstrekken aan de Staat der Nederlanden (het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) ter afdekking van het risico.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Jaarlijks worden bij de behandeling van de jaarrekening ook de voorstellen voor resultaatbestemming vastgesteld. Deze hangen samen met de activiteiten die doorlopen in 2019, waarvoor in 2018 budget ter beschikking is gesteld maar waarvoor geen (extra) budget beschikbaar is in 2019. Knelpunt hierbij is dat de vaststelling van deze budgetten in de afgelopen jaren pas in juli van enig jaar plaatsvindt bij de vaststelling van de programmarekening van de gemeente, omdat dan de definitieve resultaten bekend zijn, terwijl de uitvoering dan reeds lang aan de gang is. De raad heeft daarom aangegeven de voorstellen voor resultaatbestemming voortaan in januari te willen behandelen. In totaal gaat het om ruim € 3,1 miljoen; belangrijke onderdelen daarbij zijn het reserveren van middelen voor duurzaamheidsmaatregelen, bedragen die de gemeente pas onlangs aangekondigd heeft gekregen, middelen voor de lopende organisatiewijziging, voor de mede-financiering van projecten die deels ook andere subsidie-inkomsten hebben en de middelen die voor buurtgericht werken zijn gereserveerd, maar doordat eerst plannen moesten worden gemaakt in overleg met burgers pas in 2019 uitgevoerd kunnen worden.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In het coalitieakkoord 2018 - 2022 zijn de uitgangspunten voor de gemeentelijke huisvesting beschreven. Op basis hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders een scenario-onderzoek uitgevoerd waarin voor de tijdelijke huisvesting vier en voor de structurele huisvesting drie scenario’s zijn verkend. Het college stelt voor de tijdelijkheid huisvesting te realiseren op Kerkgracht 1 en Verkeerstorenweg 3. Als structurele oplossing wordt voorgesteld het stadhuis te realiseren in de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht samen met het presidium het proces te verkennen en voor te bereiden voor de gemeenteraad, om te komen tot een raadsvoorstel waarmee een agressieprotocol voor college- en raadsleden kan worden vastgesteld in de raad van 8 april 2019.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 21

  Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)