Presidium 25 juni 2012 18:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • • Aanmelden bijeenkomsten. • Twitteren tijdens vergaderingen. • Rondje burgemeester en gespreksonderwerpen. • Regionale bijeenkomst/conferentie over de (ideale) inrichting van de rekenkamerfunctie is gepland op 26 september 2012 (locatie in Den Helder) vanaf ongeveer 15.00 uur tot 20.00 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • 1. Werkbezoek raadsdelegatie gemeenteraad Alkmaar: 28 juni; 2. Gast van de raad: 9 juli; 3. Proefraad en afsluiting parlementaire jaar: 11 juli vanaf 18.00 uur; 4. Zomerreces: 16 juli t/m 31 augustus (laatste raad op 9 juli).
  vergroten verkleinen laden...
 • De raadsvergaderingen van 14 mei en 4 juni 2012 alsmede de behandeling van de Kadernota (6 en 13 juni) worden (kort) geëvalueerd. Voor de vergadering van 25 juni 2012 kunnen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden samen met de voorzitter kort worden doorgenomen (bij dit agendapunt zijn geen stukken opgenomen).
  vergroten verkleinen laden...
 • Het uit 2003 daterende informatieprotocol is verouderd: afdelingen zijn gewijzigd, informatievoorzieningen zijn meer gedigitaliseerd en werkwijzen zijn veranderd. Daarnaast bestaat de behoefte inzichtelijk te hebben op welke wijze het college van burgemeester en wethouders invulling dient te geven aan de actieve informatieplicht. Het concept van de notitie ‘Actieve en passieve informatieplicht’ (versie februari 2012) is op maandag 5 maart jl. aan de orde geweest in het presidium. Het presidium heeft vervolgens het college van b&w in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de conceptnotitie. Deze reactie treft u als bijlage bij deze agenda aan (AU12.03981). Een voorstel tot het vaststellen van de notitie ‘Actieve en passieve informatieplicht’ (kenmerk: IR12.0217) treft u in het bij deze agenda opgenomen concept raadsvoorstel (kenmerk: RVO12.0219)- en besluit (RB12.0150) als bijlage aan. Voorts treft u een aanbiedingsmemo aan (kenmerk: IR12.0219). Het presidium wordt voorgesteld het raadsvoorstel- en besluit door te geleiden voor behandeling in de commissie en raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • De wijziging van deze indeling van de zitplaatsen is het gevolg van het raadsbesluit de werkwijze na het zomerreces te wijzigen door onder meer te gaan werken met spreekgestoelten, waar vanaf dat moment alleen tijdens raadsvergaderingen (staand) van gesproken kan worden. De positie van de spreekgestoelten is uitgangspunt geweest bij deze indeling. Naar aanleiding van de tijdens deze vergadering aangereikte suggesties is door de voorzitter een nieuwe indeling gemaakt, die u bij deze agenda aantreft (kenmerk: IR12.0230). De voorzitter kan op grond van artikel 16 van het Reglement van orde van de raad de indeling herzien na overleg in het presidium.
  vergroten verkleinen laden...
 • Elke fractie dient binnen twee maanden na het einde van het kalenderjaar via het presidium bij de raad verantwoording af te leggen over de besteding van de financiële bijdrage voor fractieondersteuning. De eindverantwoording van de voormalige SP fractie en de bijbehorende concept-brief met de vastgestelde bedragen ligt ter inzage in de leeskamer. Het presidium wordt in de gelegenheid gesteld eventuele vragen te stellen dan wel op -of aanmerkingen te maken, waarna vaststelling van de bedragen naar aanleiding van de eindverantwoording volgt.
  vergroten verkleinen laden...
 • De openbare besluitenlijst van de vergadering van 14 mei 2012 (kenmerk: RC.0486) is als bijlage bij deze agenda opgenomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...