Presidium 08 mei 2017 18:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • • Indienen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2016 (zie ook agendapunt 6). • Financiële verantwoording Veteranendag 2016 (aangeleverd door mw. Biersteker-Giljou, stukken liggen ter inzage in de leeskamer). • Foto’s voor update website tijdens raadsvergadering van 22 mei 2017. • Sail Den Helder: boottocht raad (en regioraadsleden) op donderdag 22 juni 2017 (uitnodiging en mogelijkheid tot aanmelding volgt binnenkort). • Project informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen: derde voortgangsbericht (zie bijlage IR17.0067).
  laden...
 • • Tweede bijeenkomst Sterker Den Helder (vitalisering lokale democratie): nieuwe datum volgt nog (was oorspronkelijk april, wordt waarschijnlijk juni i.v.m. beschikbaarheid spreker). • Informatiebijeenkomst Retail: 15 mei 2017. • Wijkbezoek De Schooten: 18 mei 2017. • Gast van de Raad: 22 mei 2017. • VNG jaarcongres: 12 en 13 juni 2017 (Goes).
  laden...
 • a. Evaluatie informatiebijeenkomsten De informatiebijeenkomsten van 13 februari (Openbare ruimte), 13 maart (Toerisme) en 3 april (Energietransitie) 2017 worden (kort) geëvalueerd. b. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen De vergaderingen van 27 februari, 20 maart en 10 april 2017 (toelichting op haperen beelden/microfoons) worden (kort) geëvalueerd.
  laden...
 • Het presidium wordt voorgesteld zich over het voorstel van het college van b&w voor een ander behandelwijze van de Kadernota uit te spreken. b. Behandeling Kadernota 2018-2021 spoorboekje (o.v.v. agendapunt 4a)
  laden...
 • Het presidium wordt voorgesteld: 1. zich uit te spreken (positief/negatief) over de voorgestelde pilot met raadsrapporteurs; 2. in geval van een positieve grondhouding: a. de ambtelijke organisatie te verzoeken een startdocument op te stellen, waarin in ieder geval het volgende is opgenomen: • een heldere omschrijving van de probleemstelling; • een heldere opdrachtformulering; • relevante feiten en cijfers (lokaal, regionaal, landelijk); • relevante regelgeving (landelijk, lokaal); • beleidsruimte (inhoudelijk, financieel); • belangrijkste partners; • relevante publicaties, websites, etc. b. in een volgende vergadering van het presidium, aan de hand van het hiervoor genoemde startdocument, een definitief besluit te nemen over de voorgestelde pilot; c. heldere afspraken te maken over de benodigde ambtelijke ondersteuning (inhoudelijk, secretarieel) en de positie van het college van burgemeester en wethouders in dit kader.
  laden...
 • Het presidium wordt: 1. in de gelegenheid gesteld eventuele vragen te stellen dan wel op -of aanmerkingen te maken over de in concept vastgestelde eindverantwoordingen; 2. de concept eindverantwoordingen vast te stellen.
  laden...
 • Het presidium wordt voorgesteld het overzicht ‘afhandeling schriftelijke vragen, moties en toezeggingen’ te bespreken.
  laden...
 • Het presidium wordt voorgesteld: 1. aan te geven welke concrete onderwerpen u, in aanvulling op de bestuurlijke termijnplanning, in de planning opgenomen wilt zien en/of in meerdere fases (beeldvormend, oordeelsvormend) wenst te behandelen; 2. de bestuurlijke planning, d.d. 20 april 2017 vast te stellen.
  laden...
 • laden...
 • laden...