Presidium 13 november 2017 18:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1. Stand van zaken Noordwest ziekenhuis, locatie Den Helder (zie bijlage, email 3 oktober jl.). 2. Evaluatieverslag lokale Veteranendag (zie bijlage). 3. Begeleiding vanuit de raad voor Raadslid in de klas: ProDemos heeft verzoek ingediend voor diverse data eind november/begin december. Het ROC aangegeven met twee eerstejaarsgroepen deel te willen nemen. 4. Begeleiding vanuit de raad voor Klas in de raad: 17, 22 en 13 december. 5. Integriteitstoetsing kandidaat raadsleden en wethouders. 6. Eerste gedachtenlijn raadscommunicatie 2018: ter kennisname (zie bijlage), toegezegd n.a.v. vorige vergadering.
  laden...
 • 1. Gast van de Raad: 20 november. 2. Presentatie HVC rapport: 21 november op Texel, aanvang 19.30 uur (boot 18.30 uur). 3. Extra commissie BenM: 29 november (2e turap en rapport rekenkamercommissie over Kampanje). 4. Informatiebijeenkomst 4 december vervalt: vervolg geschorste vergadering commissie MO. 5. Laatste raadsvergadering 2017: 11 december. 5. Regionale raadscommissie Noordkop: 14 december. 7. Gemeentelijk Kerstfeest: 15 december 17:30 uur. 8. Kerstreces: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018. 9. Nieuwjaarsreceptie gemeente: 8 januari 2018. 10. Eerste commissievergaderingen in 2018 op dinsdag 9 januari.
  laden...
 • a. Evaluatie informatiebijeenkomsten De informatiebijeenkomst van 9 oktober 2017 (Lokale omroep) wordt (kort) geëvalueerd. b. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen De vergaderingen van 25 september en 16 oktober 2017 worden (kort) geëvalueerd.
  laden...
 • Om de nieuwe raads- en ook commissieleden te faciliteren is een inwerkprogramma voor na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 geschreven. Het document geeft een indicatie van alle zaken die rond de installatie van de nieuwe raad spelen. In de bij deze agenda opgenomen memo wordt hier nader op ingegaan. Het presidium wordt voorgesteld het ‘Inwerkprogramma voor de gemeenteraad 2018’ vast te stellen.
  laden...
 • In de bij deze agenda opgenomen memo wordt nader ingegaan op de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan een overdrachtsdocument voor de gemeenteraad in de nieuwe bestuursperiode na de verkiezingen van maart 2018. Daarnaast wordt ingegaan op de kaderstellende rol van de raad na de verkiezingen in geval er geen behandeling van de kadernota plaatsvindt. Het presidium wordt voorgesteld: 1. het college van burgemeester en wethouders mee te delen dat, in afwijking van artikel 4 van de Financiële verordening, er vóór 1 juni 2018 géén kadernota 2019-2022 ter behandeling hoeft te worden aangeboden. 2. het college van burgemeester en wethouders op te dragen uiterlijk 1 maart 2018 een overdrachtsdocument aan de raad aan te bieden dat als input kan dienen voor het nieuwe coalitie- (of bestuurs-) akkoord in de nieuwe bestuursperiode 2018-2022 en geschikt is voor verdere behandeling in de raad ter voorbereiding op de begroting 2019. Het overdrachtsdocument dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten: a. de majeure beleidsontwikkelingen en bestuurlijke opgaven voor de komende bestuursperiode; b. een financiële doorrekening van de exploitatie 2019-2022 bij bestaand beleid (op programmaniveau), inclusief autonome ontwikkelingen en circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken; c. een geactualiseerde risico-inventarisatie in combinatie tot het weerstandsvermogen. d. het college van burgemeester en wethouders op te dragen uiterlijk 1 maart 2018 een eerste kwaliteitsslag van de in de begroting geformuleerde doelen en bijbehorende relevante effect- en prestatie-indicatoren aan de raad aan te bieden ter voorbereiding op de begroting 2019. 4. het college van burgemeester en wethouders op te dragen ervoor zorg te dragen dat het nieuwe coalitie- (of bestuurs-)akkoord zo spoedig mogelijk na het beschikbaar komen wordt doorgerekend, zodanig dat de (nieuwe) raad nog vóór het zomerreces 2018 invulling kan geven aan zijn kaderstellende rol ten aanzien van de programmabegroting 2019.
  laden...
 • Een veel gehoord signaal vanuit de gemeenteraad is dat de informatievoorziening vanuit de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) niet goed aansluit op de informatiebehoefte van de gemeenteraad. In het bij deze agenda opgenomen concept-raadsvoorstel wordt de raad gevraagd een besluit te nemen over een aantal instrumenten, handreikingen en afspraken om de informatievoorziening vanuit de GR-en aan de gemeenteraad te verbeteren. Dit alles met het doel de gemeenteraad meer grip te geven op de gemeenschappelijke regelingen en een betere samenwerking tot stand te brengen. In de bijlagen treft u ter zake een concept-raadsvoorstel- en besluit aan alsmede een memo voor het behandelproces. Het presidium wordt voorgesteld het concept-raadsvoorstel- en besluit in procedure te brengen overeenkomstig het in de memo opgenomen behandelproces.
  laden...
 • Bij deze agenda treft u het conceptvergaderschema voor 2018 aan (versie november 2016), inclusief een toelichting over bijzonderheden (zoals de gemeenteraadsverkiezingen, werkconferentie, VNG congres). Daarnaast treft u bij deze agenda een conceptbrief aan met een detailplanning voor de verschillende P&C documenten in 2018 (jaarrekening, kadernota, tussenrapportage en begroting). Het presidium wordt voorgesteld: 1. het vergaderschema 2018 raads- en commissievergadering en 2. de in de P&C brief 2018 opgenomen detailplanning met de daarbij voorgestelde behandelwijzen vast te stellen.
  laden...
 • Het presidium bespreekt in iedere vergadering een overzicht van het college van burgemeester en wethouders met de stand van zaken van openstaande schriftelijke vragen, nog niet afgehandelde moties en toezeggingen. Het meest actuele overzicht is als bijlage bij deze agenda opgenomen. Het presidium wordt voorgesteld het overzicht ‘afhandeling schriftelijke vragen, moties en toezeggingen’ te bespreken.
  laden...
 • De raad heeft op 16 november 2015, in het kader van de nieuwe werkwijze van raad en commissies, besloten uw presidium te belasten met het vaststellen van de bestuurlijke termijnkalender (RB15.0104). Achterliggende gedachte hierbij is de raad meer invloed te geven op de bestuurlijke planning, die in de praktijk voornamelijk door het college van burgemeester en wethouders wordt gevuld. De bestuurlijke termijnplanning wordt om die reden ter vaststelling geagendeerd voor uw vergadering. Het presidium wordt voorgesteld: 1. aan te geven welke concrete onderwerpen u, in aanvulling op de bestuurlijke termijnplanning, in de planning opgenomen wilt zien en/of in meerdere fases (beeldvormend, oordeelsvormend) wenst te behandelen; 2. de bestuurlijke planning, d.d. 9 november 2017, vast te stellen.
  laden...
 • De besluitenlijst van de vergadering van 25 september 2017 is als bijlage bij deze agenda opgenomen.
  laden...
 • laden...