Raadscommissie Bestuur en Middelen 13 april 2015 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Eind 2013 hebben de raden van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel besloten de regionale raadswerkgroep ‘Slim Samenwerken bij de Kop’ in te stellen. Als opdracht heeft de werkgroep gekregen de slimste manier te bedenken waarop gemeenteraden een stevige positie krijgen in huidige en toekomstige samenwerkingen. De conclusie van een werkbezoek aan de Drechtraad was dat een start moet worden gemaakt met een vorm van niet vrijblijvende samenwerking met niet te veel onderwerpen, een lichte structuur en met de regie bij de raad(sleden). Dit houdt een groeimodel in en 2015 wordt benut als overgangsjaar voor de voorbereidingen voor de invoering van een formele structuur van niet vrijblijvende samenwerking: de Noordkopraad. De commissie dient de raad over het voorstel van de regionale raadswerkgroep te adviseren.
  laden...
 • Naar aanleiding van een eerder agenderingsverzoek voor de vergadering van de commissie van 16 februari 2015 over de effecten van de september- en decembercirculaire op de begroting, heeft wethouder Visser op 26 februari 2015 een schriftelijke beantwoording gegeven op de vragen die de fractie van D66 toen heeft willen stellen. De fractie vindt de beantwoording summier en heeft verzocht dit onderwerp ter bespreking te agenderen in de commissie Bestuur en Middelen.
  laden...
 • Het college van burgemeester en wethouders rapporteert twee keer per jaar over Zeestad om de raad inzicht te geven in de ontwikkelingen. De rapportage wordt in de commissie besproken.
  laden...
 • Het college van burgemeester en wethouders rapporteert twee keer per jaar over Willemsoord BV om de raad inzicht te geven in de ontwikkelingen. De rapportage wordt in de commissie besproken.
  laden...
 • De raad heeft naar aanleiding van het rapport van de onderzoekscommissie Willemsoord in januari 2014 een aantal opdrachten verstrekt aan het college. Meer dan een jaar later komt het college met een 'plan van aanpak' waarin is aangegeven dat bepaalde opdrachten nog verder uitgezocht moeten worden en de raad in het vierde kwartaal van 2015, bijna twee jaar ná de opdrachtverlening, iets tegemoet kan zien. Dit is niet in lijn met de opdrachtverlening. Daarnaast is mogelijk dat de nadere uitwerking van de verstrekte opdrachten leidt tot een extra beslag op de financiële middelen van de gemeente. Als dit zo is, dient dit meegenomen te worden in de eerstvolgende kadernota. Over het bovenstaande wil de fractie van de ChristenUnie met de wethouder van gedachten wisselen.
  laden...
 • Het college van burgemeester en wethouders rapporteert twee keer per jaar over Port of Den Helder om de raad inzicht te geven in de ontwikkelingen. De rapportage wordt in de commissie besproken.
  laden...
 • Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven een nadere toelichting te willen geven op het besluit tot het verlenen van een garantstelling van € 8,5 mln. ten behoeve van het regionaal havengebonden bedrijventerrein "Kooyhaven" van Port of Den Helder. Het college heeft op 17 maart 2015 hierover een memo uitgebracht ten behoeve van uw commissie. Op 23 maart 2015 heeft de commissie wegens de late aanlevering van de stukken besloten de behandeling te verdagen naar 13 april 2015. Een aantal fracties heeft daarbij aangegeven dat dit onderwerp in beslotenheid dient te worden besproken. Daarover beslist de commissie ter vergadering.
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)