Raadscommissie Bestuur en Middelen 06 maart 2017 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In november 2016 is de Legesverordening 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Na deze vaststelling heeft het Rijk de nieuwe maximumtarieven voor een aantal producten zoals reisdocumenten, rijbewijzen en verklaringen omtrent het gedrag voor het jaar 2017 vastgesteld. Deze nieuwe tarieven dienen in de gemeentelijke legesverordening en daarbij behorende tarieventabel te worden opgenomen en door de gemeenteraad opnieuw te worden vastgesteld. Daarnaast heeft er een correctie en aanvulling in de verordening plaatsgevonden ten behoeve van aanvragen, wijzigingen, intrekken en weigeren bestemmingsplannen. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  vergroten verkleinen laden...
 • Mede op basis van vernieuwingen in het Besluit, Begroting en Verantwoording heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten haar model-financiële verordening ex artikel 12 Gemeentewet aangepast. Als uitvloeisel hiervan wordt voorgesteld onze lokale financiële verordening te actualiseren. Met het vaststellen van de Financiële verordening 2017, die richting geeft aan de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente geeft de gemeenteraad invulling aan zijn kaderstellende rol voor de financiële functie. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de startnotitie cannabis zijn de voor- en nadelen van vrijgeven, reguleren of verbieden van de wietteelt op een rijtje gezet. Daarnaast is een passage opgenomen over wel of niet lokaal experimenteren met eigen teelt. De notitie is zo veel mogelijk neutraal opgesteld. De burgemeester wil tijdens de commissievergadering met de commissie van gedachten wisselen over de inhoud van de notitie.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties van de D66 en de VVD willen helderheid verkrijgen van het college van burgemeester en wethouders waarom het college tegen de Nota Inkoopbeleid 2015 is ingegaan, zoals is omschreven in de raadsinformatiebrief over de voortgang van het renovatieproces stadhuis (RI17.0010).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)