Raadscommissie Bestuur en Middelen 22 mei 2018 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1
  laden...
 • 2
  laden...
 • 3
  laden...
 • 4
  In de commissie wordt een ambtelijke presentatie verzorgd over de ontwikkeling in de Meerjarenbegroting Port of Den Helder N.V. en wordt de directe vraag om financiële hulp in verband met de liquiditeitspositie in 2018 toegelicht.
  laden...
 • 5
  De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de leerplichtambtenaar nemen allen besluiten. Tegen veel van deze besluiten kan bezwaar worden gemaakt. Wordt bezwaar gemaakt, dan wordt hierop pas beslist nadat een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie hierover heeft geadviseerd. Op dit moment kent de gemeente Den Helder drie verschillende bezwaarschriftencommissies. Elke commissie heeft een aparte verordening of regeling. Deze regels verschillen van elkaar en zijn bovendien verouderd. Door de regels samen te voegen tot één verordening ontstaat een uniform en geactualiseerd kader. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  laden...
 • 6
  Het beleidskader Verbonden partijen gaat in op de vormen van samenwerking waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Het beleidskader geeft de raad inzicht in zijn rol en beïnvloedingsmogelijkheden bij verbonden partijen en de verhouding tussen de raad en het college hierbij. Ook bevat het beleidskader een overzicht van de wettelijke en niet-wettelijke mogelijkheden van informatievoorziening aan de raad. Tot slot staat in het beleidskader een afwegingskader dat helpt bij de vraag of de gemeente wel of niet moet toetreden tot een verbonden partij. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  laden...
 • 7
  De gemeente Den Helder heeft de uitvoering van de belastingtaken en een deel van de invorderingstaken ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Cocensus. GR Cocensus dient minimaal zes weken voorafgaande aan het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de GR, de conceptbegroting voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor de zienswijzeprocedure. Hierbij worden de door de deelnemende gemeenten ingebrachte zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming over de definitieve vaststelling van de begroting. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  laden...
 • 8
  laden...