Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 10 maart 2014 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Spreekrecht burgers.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de zorg voor jeugd gaat per 1 januari 2015 over naar de gemeenten. Onderdeel van de afspraken tussen Rijk, gemeenten en provincies is dat gemeenten in regionaal verband transitiearrangementen realiseren voor het overgangsjaar 2015. Op 31 oktober 2013 is het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) van de regio Kop van Noord-Holland aangeboden aan de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugdzorg. Deze commissie oordeelde dat het RTA een aanvulling behoeft. Op 31 januari 2014 is daarom de Concretisering RTA ingediend. Het transitiearrangement is aangeboden onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De destijds aangestelde klankbordgroepleden met betrekking tot de transities in het Sociaal Domein hebben aangegeven in elke commissievergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling een stand van zaken te willen geven over de ontwikkelingen en voortgang met betrekking tot de transities in het Sociaal Domein. Daar waar mogelijk beantwoordt de portefeuillehouder vragen en geeft een toelichting.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In de raadsvergadering van 28 januari 2013 is een motie aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen het geschonden vertrouwen tussen de leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de algemene directie en het bestuur van Stichting Meerwerf Basisscholen te herstellen. De wethouder geeft een mondelinge toelichting met betrekking tot de uitvoering van de motie.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten