Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 09 januari 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1

  Opening, mededelingen.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Spreekrecht burgers.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 5 december 2017 met raadsinformatiebrief RI17.0137 geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de omgevingsvergunning voor de motorcross. De fractie van de VVD heeft vernomen dat er nog wordt gewerkt aan een permanente oplossing binnen de gemeente Hollands Kroon. De fractie wil hierover graag met de overige fracties van gedachten wisselen en het college bevragen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De Rekenkamercommissie Den Helder heeft onderzoek uitgevoerd naar de opvolging van aanbevelingen van het onderzoek naar de HVC uit 2014. Uit het onderzoek, dat gezamenlijk met meerdere gemeenten is uitgevoerd, blijkt dat de aanbevelingen niet of nauwelijks door de colleges zijn uitgevoerd. Het presidium van de gemeenteraad stelt thans - op aangeven van de Rekenkamercommissie - voor het college van burgemeester en wethouders op te dragen een concreet plan van aanpak op te stellen en deze ter kennisname van de raad te brengen. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In verband met de gewijzigde omstandigheden voor wat betreft de doelstelling omtrent de hoeveelheid huishoudelijk restafval en materiaalhergebruik - en de daarmee gepaard gaan (toekomstige) wijzigingen rond de afvalinzameling - is het noodzakelijk de gemeentelijke regelgeving hieromtrent te herzien en aan te passen. Na vaststelling van de verordening zal het college van burgemeester en wethouders het uitvoeringsbesluit (inzameldagen, tijden, plaatsen, wijze van aanbieding, etc.) vaststellen. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Willemsoord BV heeft een verzoek ingediend voor een overbuggingskrediet van € 900.000,- ten behoeve van de renovatie van de Boerenverdrietsluis. De renovatie, die een investering vergtvan afgerond € 4 mln., wordt voornamelijk gedekt uit subsidiegelden. Omdat een gedeelte van de subsidiegelden achteraf beschikbaar wordt gesteld, wordt er een (tijdelijk) beroep gedaan op de liquidieitspositie van Willemsoord Bv. Vandaar het verzoek. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8

  Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)