Regionale raadscommissie Noordkop 14 februari 2019 18:15:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Opmerkingen over de concept-besluitenlijst van de vergadering van 8 november 2018 kunnen een week voorafgaand aan de vergadering worden doorgegeven aan de griffier.
  laden...
 • Het Regionaal Archief Alkmaar is een zelfstandig gemeentelijk samenwerkingsverband van 10 gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel. Vanuit de raden is verzocht om te komen tot een set van maatregelen die bijdragen om de informatievoorziening door de gemeenschappelijke regelingen aan te raden te verbeteren. Eén van de maatregelen is het sturen op de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting van GR-en. In dat kader is de kadernota begroting 2020 van het RHCA ontvangen waarop zienswijzen geuit kunnen worden. Deze zienswijzen zullen door het AB betrokken worden bij het opstellen van de begroting. De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren over het voorstel om in te stemmen met de kadernota onder het uitbrengen van de in het advies genoemde zienswijze en opmerking.
  laden...
 • GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. In de regio wonen ruim 648.000 inwoners. De raad heeft jaarlijks de mogelijkheid om haar zienswijzen te geven over het handelen van de GGD Hollands Noorden bij de jaarstukken en begroting. Door nu ook de kadernota voor zienswijze voor te leggen aan de raden krijgt de raad een extra mogelijkheid om grip te houden op de GGD. In de kadernota worden de belangrijkste inhoudelijke punten (per jaar of voor meerdere jaren) vastgelegd. Het dagelijks bestuur van de GGD heeft op 19 december 2018 de ontwerp-Kaderbrief 2020 toegezonden, met het verzoek aan de gemeenteraden om een zienswijze te geven. De kaderbrief 2020 staat ter vaststelling geagendeerd voor het algemeen bestuur van de GGD op 13 maart 2019. De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren over het voorstel om een positieve zienswijze af te geven op de GGD Kadernota 2020. En voorts om de GGD op te roepen de gemeenten te betrekken bij de aangekondigde beleidsontwikkeling en daartoe een procesvoorstel te doen.
  laden...
 • De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 12 december 2018 de Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2020 ontvangen. Op 1 maart 2019 wordt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de Kadernota vastgesteld. Voorafgaand aan deze vergadering dient conform art.24 en art.25 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN aan de gemeenteraden van de regio NHN gevraagd te worden om de zienswijze van de gemeente kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. De grondslag van de zienswijze is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen art.34 en art.35. De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren over het voorstel om de Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) voor 2020 voor kennisgeving aan te nemen. Dit in afwachting van een nadere uitwerking van de financiële en beleidsmatige aspecten door de Veiligheidsregio. En om in te stemmen met het indienen van de in het advies genoemde zienswijze.
  laden...
 • De milieudiensten Regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland, West Friesland en de provincie Noord-Holland zijn per 1 januari 2014 gefuseerd in de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Per maart 2019 zal overigens de naam van de RUD NHN worden gewijzigd in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 12 december 2018 de Kadernota Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord voor 2020 ontvangen. Het dagelijks bestuur van de RUD heeft in de begeleidende aanbiedingsbrief gevraagd om de standpunten ten aanzien van de financiële en beleidsmatige kaders vóór 1 maart 2019 aan het algemeen bestuur kenbaar te maken. De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren De Kadernota Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) voor 2020 voor kennisgeving aan te nemen en zienswijze zoals verwoord in het advies in te dienen.
  laden...
 • De financiële uitgangspunten zijn van toepassing op die zaken die zijn geregeld binnen de bepalingen van de gemeenschappelijke regelingen in de regio Noord-Holland Noord. Deze regeling beoogt een versimpeling van de bestaande onderlinge financiële afspraken en transparantie t.a.v. inhoud en proces om de discussie tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen op inhoud te laten plaatsvinden. Deze FUGR 2019 vervangt de geldende FUGR uit 2012. De geüpdatete versie past beter in de huidige tijd en is een stuk compacter gemaakt. Een deel van de inhoud is gelijk gebleven, maar er zijn ook artikelen verwijderd, omdat deze als overbodig worden gezien. Verder speelt dat de inhoud niet meer van toepassing is of op een andere wijze (wet of regeling) reeds verankerd is. De regionale raadscommissie wordt gevraagd de raden te adviseren over het voorstel tot het intrekken van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2012 en het vaststellen van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019 met terugwerkende kracht per 1 januari 2019.
  laden...
 • laden...