€371.000 beschikbaar voor Beschermd Wonen

Gepubliceerd op: 17 oktober 2018 13:00

In februari/maart 2018 zijn de gemeenteraden van Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel akkoord gegaan met de visienota "Thuis in de Buurt", plan Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 2018-2020. Een en ander conform de opdracht aan centrumgemeenten voor Maatschappelijke opvang om, in samenwerking met de regiogemeenten, tot een actieplan te komen voor de doorontwikkeling van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang in de komende jaren. Het regionaal Portefeuillehouders overleg heeft op 9 juli met dit actieplan ingestemd. Daarnaast heeft het Portefeuillehouders overleg eveneens ingestemd met het voorstel een deel van de reserve Beschermd Wonen in te zetten voor diverse projecten in het kader van Beschermd wonen.

De gemeenteraad heeft unaniem besloten een bedrag van € 371.000,- beschikbaar te stellen uit de reserve Beschermd Wonen voor diverse projecten in het kader van Beschermd wonen:

- een pilot met buurtcirkels in de 4 gemeenten;

- een tijdelijke uitbreiding van de formatie Beschermd wonen om wachttijden weg te werken en het

uitvoeringsproces te versterken;

- een regionale pilot met de IPS-methodiek (Individual Placement and Support), en een aanvullende

pilot activering op Texel, beiden gericht op de toeleiding van een groep kwetsbare mensen naar

passend werk;

- internetmodules voor zelfhulp en ondersteuning mantelzorgers;

- vervolg training en voorlichting door ervaringsdeskundigen.

Meer over dit en andere besluiten van de gemeenteraad kunt u hier vinden.