Raadscommissie Bestuur en Middelen 02 december 2019 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Het college van burgemeester en wethouders verwacht een aantal afwijkingen van een relevante omvang binnen de begrotingsprogramma’s, alleen al door de uitkomsten van de zogeheten septembercirculaire, waarin de bijdrage van het Rijk aan de gemeente wordt bijgesteld. In het kader van rechtmatigheidsregels is een te groot verschil tussen de bijgestelde begroting en de jaarrekening niet acceptabel. Daarom heeft het college een zogenaamde veegwijziging opgesteld. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  laden...
 • In het Treasurystatuut staan de regels die de gemeente hanteert om aan de ene kant leningen aan te trekken en aan de andere kant geld op de bankrekening dat niet op korte termijn gebruikt gaat worden zorgvuldig weg te zetten. De bedoeling is dat de gemeente de rentelasten zo laag mogelijk houdt en de rentebaten zo hoog mogelijk. Maar met publieke middelen moet daarbij zorgvuldig worden omgegaan en mag niet gespeculeerd worden. Daarom zijn deze regels noodzakelijk. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  laden...
 • De gemeente Den Helder staat voor € 232 miljoen garant voor leningen aan woningbouwcorporaties en andere instellingen. Daarnaast heeft zij voor € 61 miljoen aan geldleningen uitstaan, waarbij ook de woningbouwcorporaties een belangrijke speler zijn. Om te bepalen of een aanvraag voor een lening of garantie kan worden gehonoreerd wordt een beleidskader gehanteerd, dat om de vier jaar geactualiseerd moet worden. Belangrijke uitgangspunten bij het verstrekken van garanties of geldleningen zijn dat de gemeente zorgvuldig met haar middelen om moet gaan en dat er een duidelijke bijdrage aan de publieke taak wordt geleverd. Het beleidskader is een actualisatie van het kader uit 2014. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  laden...
 • De onroerende zaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. Niet alleen vanwege de opbrengst maar ook omdat de opbrengst van deze belastingen door de gemeente vrij te besteden is en dus tot de algemene middelen behoort. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de verordening vast te stellen met daarin opgenomen de OZB-tarieven aangepast naar de waardeontwikkeling in 2019. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  laden...
 • De Rekenkamercommissie Den Helder heeft de afgelopen jaren veel onderzoeken uitgevoerd. Met deze onderzoeken beoogt de Rekenkamercommissie bij te dragen aan de versterking van het lokale bestuur van de gemeente Den Helder. Daarvoor is het wel nodig dat de aanbevelingen die op basis van de onderzoeken zijn geformuleerd, daadwerkelijk doorwerken in beleid en in uitvoering. Om inzicht te verkrijgen of implementatie van de gedane aanbevelingen in Den Helder tot dusverre heeft plaatsgevonden, heeft de Rekenkamercommissie Den Helder een onderzoek laten uitvoeren naar de doorwerking van de aanbevelingen. De gemeenteraad wordt voorgesteld deze conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek over te nemen en het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbevelingen uit te voeren. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)