Actueel

13 november: Openbare informele informatieavond over Citymarketing. Klik hier.

********************************************************************************************************

Woensdag 8 november hervat de raadsvergadering van 30 oktober 2017. De (voorlopige) agenda (met gewijzigde tijden!) vermeldt het volgende:

16.00 uur - 17.30 uur:     Tweede termijn raad

In de tweede termijn gaan de fracties in op de reactie van het college van burgemeester en wethouders op de algemene beschouwingen (en eventueel nader overlegde stukken) en geven de fracties aan op welke specifieke aspecten wijzigingen voorgesteld worden en nadere opdrachtverlening aan het college van burgemeester en wethouders gewenst is. Moties en amendementen worden ingediend.

Per fractie wordt hiervoor een maximale spreektijd van 7 minuten beschikbaar gesteld. Korte interrupties voor verduidelijkende vragen zijn in deze termijn toegestaan.

17.30 uur - 18.30 uur:  Preadvies college van burgemeester en wethouders op ingediende moties en amendementen en debatvoering tussen de fracties onderling en de portefeuillehouders.

Het college van burgemeester en wethouders beperkt zich tot het geven van korte en bondige preadviezen naar aanleiding van de ingediende moties en amendementen. Fracties worden in de gelegenheid gesteld standpunten naar voren te brengen waarna de gelegenheid wordt geboden met elkaar en met de portefeuillehouders het debat aan te gaan.

18.30 uur - 19.45 uur:     Schorsing.

In de schorsing kunnen fracties het onderling overleg hebben over de moties en amendementen.

19.45 uur - 21.00 uur:     Stemmingen/besluitvorming.

Fracties geven aan welke moties en amendementen worden gehandhaafd, gewijzigd, aangehouden of ingetrokken met desgewenst een korte toelichting. Daarna worden respectievelijk de amendementen, de kadernota en de  moties in stemming gebracht.

21.00 uur:           Sluiting vergadering.

 

Klik voor informatie over spreekrecht op deze link.

De stukken die betrekking hebben op de agendapunten kunt u ook vanaf drie werkdagen voor de vergadering inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het stadhuis.