Wat kan ik doen

De gemeente is van iedereen: praat ook mee!
Hoe kunt u als inwoner meepraten en meedenken? En wat doet de gemeente om inwoners te betrekken bij plannen en beleid? Om mee te kunnen doen, is het allereerst goed om te weten waar de gemeente mee bezig is. Daarom zijn raads- en commissievergaderingen openbaar. Daarnaast zijn er allerlei manieren waarop u als inwoner uw mening kunt geven. Hieronder een overzicht.

Inspraak tijdens vergaderingen
Inspraak houdt in dat u als inwoner je mening kunt geven over een idee of een (voorgenomen) plan. Bij elke raads- of commissievergadering kun je inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Tijdens de vergadering is voor spreekrecht in totaal een kwartier beschikbaar. Elke spreker krijgt vijf minuten het woord. Zijn er meer dan drie sprekers? Dan wordt de spreektijd verdeeld. Wilt u inspreken? Meld u dan aan bij de griffie via tel. 14 0223 of via griffie@denhelder.nl (uiterlijk 24 uur voor de start van de vergadering).

U kunt het woord niet voeren over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft opengestaan. Ook kunt u niet inspreken over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, als het op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht mogelijk is een klacht in te dienen.

Brief aan de gemeenteraad
U kunt de gemeenteraad een brief (of e-mail) sturen om te laten weten hoe u over een plan of onderwerp denkt. Het postadres is Postbus 36, 1780 AA Den Helder en het mailadres is griffie@denhelder.nl. Vergeet nie om uw eigen naam en adres te vermelden.

Let op: brieven aan de gemeenteraad zijn in beginsel openbaar, maar op grond van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming worden brieven niet openbaar gepubliceerd.

Advies aan de gemeenteraad: een referendum
Sinds 2012 is het mogelijk om een lokaal referendum te houden. Een referendum is een manier om de mening van de inwoners te peilen als de raad een besluit over een onderwerp moet nemen. De uitslag van een referendum is niet bindend; het is een advies aan de gemeenteraad.

Een kijkje in de keuken bij Helderse organisaties
Gemeenteraadsleden en/of raadscommissies brengen regelmatig een werkbezoek aan Helderse organisaties. Dat gebeurt meestal op uitnodiging van de organisatie of van (bijvoorbeeld) een groep inwoners. Via deze werkbezoeken kunnen raadsleden kennismaken met initiatieven en activiteiten of meer leren over bepaalde thema’s en onderwerpen.

Wilt u meer weten over werkbezoeken en het uitnodigingen van raadsleden? Neem dan contact op met de raadsgriffie. Uitnodigingen kunnen worden gestuurd naar griffie@denhelder.nl.