Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Auditcommissie, 20 november 2014 09:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
20 nov. 2014, 9:00
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • Bij de interim-controle richt de accountant zich met name op de kwaliteit van de bedrijfsvoering en werking van de beheersmaatregelen rondom belangrijke processen. De accountant beoordeelt de opzet en het functioneren van de beheersorganisatie en adviseert over mogelijke verbeteringen. Met de accountant en de portefeuillehouder financiën wordt van gedachten gewisseld over de rapportage 2014 van de accountant. Er zijn vooraf geen bijzondere aandachtspunten meegegeven voor de interim-controle. Het is een keuze van de auditcommissie eventueel ongevraagd advies aan de raad uit te brengen.
  • Het normenkader en controleprotocol dienen jaarlijks te worden vastgesteld door de raad. Deze documenten vormen de basis voor de controle van de jaarstukken door de accountant. Het normenkader is een update van alle regelingen waaraan de accountant dient te toetsen. Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. De goedkeurings- en rapporteringstoleranties zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De auditcommissie wordt gevraagd de raad hierover te adviseren.
  • Op 23 oktober 2014 is een gestart gemaakt met de actualisatie van de financiële verordening. Er is aandacht besteed aan recente wetgeving met gevolgen voor de gemeentelijke financiën, het autorisatieniveau van de raad naar het college, de wensen- en bedenkingenprocedure, de frequentie en inhoud van de tussenrapportage(s) en het al dan niet aangaan van derivaten. Op een aantal van deze onderdelen moet nog worden teruggekomen (zie besluitenlijst 23 oktober 2014). In deze vergadering wordt nader ingegaan op de sturingsmogelijkheden van de raad en dan specifiek de periodiek vast te stellen beleidsnota’s. De huidige financiële verordening schrijft meer 4-jaarlijkse beleidsnota’s vast dan is opgenomen in de modelverordening van de VNG. De vraag is nu: op welke beleidsterreinen vindt de raad het belangrijk om periodiek (4-jaarlijks) een beleidsnota vast te stellen en bij welke beleidsterreinen kan worden volstaan met het jaarlijks vastleggen van het beleid in de programmabegroting?
  • De eerstvolgende (reguliere) vergadering is gepland op donderdag 26 maart 2015. Omwille van de voorbereidingen in het kader van de financiële verordening wordt voorgesteld extra tussentijdse vergaderingen in te plannen.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen