Auditcommissie 05 december 2019 09:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...
  • In het kader van de interim-controle 2019 heeft Ipa-Acon getoetst of het interne beheersing-systeem, het geheel van opzet en werking van de administratieve organisatie en interne controle, alsmede de risicoafweging en de transparante vastleggingen daarover zodanig kwalitatief zijn, dat zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de baten en de lasten en van de balansmutaties 2019 in voldoende mate kunnen worden gewaarborgd. Dit is van belang bij de risico-inschatting en is mede bepalend voor de aard en omvang van de werkzaamheden bij de jaarrekeningcontrole in het voorjaar van 2020. Ipa-Acon heeft de bevindingen en adviezen opgenomen in een boardletter. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 november 2019 middels raadsinformatiebrief RI19.0109 een reactie gegeven op deze boardletter. Met de accountant en de portefeuillehouder financiĆ«n wordt van gedachten gewisseld over de Boardletter 2019 en de reactie van het college. Er zijn vooraf door uw commissie geen bijzondere aandachtspunten meegegeven voor de interim-controle. Het is een keuze van uw commissie desgewenst ongevraagd advies aan de raad uit te brengen.
    vergroten verkleinen laden...
  • Voor de kadernota 2020-2023 heeft een vernieuwend traject plaatsgevonden onder begeleiding van de Argumentenfabriek. Een van de doelstellingen was om de raad nadrukkelijk een rol te geven bij dit kaderstellende document als start van het P&C-proces. Voor de kadernota 2021-2024 wil het college hierop verder bouwen, rekening houdend met zaken die uit de evaluatie van het proces naar voren zijn gekomen. Beoogd wordt samen de raad en met inzet van het maatschappelijk veld een verdere verbetering van de kwaliteit te bewerkstelligen. Het college heeft een memo, inhoudende een procesvoorstel voor de Kadernota 2021-2024, ter bespreking in het presidium (van december 2019) aangeboden. De auditcommissie wordt in overweging gegeven het presidium nader te adviseren over het procesvoorstel.
    vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...