Live uitzending

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Presidium, 21 mei 2007 17:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
21 mei 2007, 17:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • - Jaarrekening en Voorjaarsnota: de technische toelichtingen voor de jaarrekening en de voorjaarsnota vindt plaats op respectievelijk maandag 21 mei en 11 juni tijdens een gecombineerde commissievergadering. - De zgn. “box 3” discussie: staat vooralsnog gepland op 29 mei a.s. vanaf 19.30 uur. - Installatieraad nieuwe burgemeester: de nieuwe burgemeester zal waarschijnlijk op 15 juni 2007 worden benoemd, waarna de installatieraad kan plaatsvinden op maandag 18 juni 2007 om 16.00 uur in de raadszaal.
 • De SP fractie heeft verzocht tijdens de vergadering van het presidium het inzetten van fractieassistenten in commissies aan de orde te stellen. Dit is op grond van de verordening voor de commissies niet mogelijk. Als bijlage bij deze agenda is het verzoek daartoe opgenomen alsmede het amendement dat is ingediend tijdens de behandeling van de verordening op de commissies en de mailwisseling die heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de positie van de fractieassistent van Progressief Den Helder onder het commissiestelsel in de nieuwe werkwijze. Voor het overige wordt verwezen naar de bijgevoegde memo ter zake. Het presidium wordt gevraagd zich uit te spreken over hetgeen in de bijgevoegde memo is opgenomen.
 • Bij deze agenda is als bijlage een conceptnotitie (van de afdeling BCF) opgenomen met een voorstel tot het stroomlijnen van de wensen en bedenkingenprocedure en de wijze waarop de raad daarbij betrokken wordt. In de conceptnotitie komen vragen aan de orde als: wanneer wel en wanneer niet een raadsbesluit noodzakelijk is en is het mogelijk om de wensen en bedenkingenprocedure op commissieniveau af te handelen (mandaat van de raad aan raadscommissie). Het presidium wordt gevraagd of de conceptnotitie en het daarin geformuleerde raadsbesluit alsmede de voorgestelde behandelwijze haar instemming kan krijgen.
 • Tijdens de vergadering zal door de voorzitter een toelichting worden gegeven op het voorliggende verzoek van de erven R. van de Wint. Het presidium zal vervolgens worden gevraagd haar gevoelen hieromtrent kenbaar te maken.
 • Geconstateerd is dat de wijze waarop de rechtspositionele zaken, zoals bijvoorbeeld de aanstelling, ontslag (op verzoek) en beloning, van medewerkers van de raadsgriffie is geregeld, niet overeenkomt met de werkwijze binnen de ambtelijke organisatie. Voor de rechtspositionele aangelegenheden, zoals de aanstelling, ontslag (op verzoek) en beloning van personeel, die onder de verantwoordelijkheid van het college van b&w vallen, heeft het college mandaat verleend aan de afdelingsmanagers. Dit is tot nu toe niet het geval voor de rechtspositionele aangelegenheden van medewerkers bij de raadsgriffie. Overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze binnen de ambtelijke organisatie en gezien de doelstelling zo veel mogelijk daarbij aan te sluiten, treft u hierbij een voorstel aan, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van besluiten over aanstelling, ontslag (op verzoek), verlenen van vakantie/verlof, alsmede met betrekking tot besluiten tot de ontwikkeling, beoordeling en beloning van medewerkers van de raadsgriffie te mandateren aan de griffier van de gemeente Den Helder Het presidium wordt gevraagd het raadsvoorstel voor te leggen aan de raad voor besluitvorming op 4 juni a.s.
 • 7 Parkeernota

  1 document
  Op verzoek van de fractie Prins is dit onderwerp op de agenda geplaats. Als bijlage bij deze agenda treft u een motivering ter zake aan (mail van 9 mei 2007).
 • - Vergoeding commissieleden aan de hand van de presentielijst (per 1 juni a.s.). - Bijeenkomsten voor raadsleden (voedselbank en bezoek De Nollen). - Bestuurlijk uitje met Texel: datum 22 juni 2007 vervalt i.v.m. gelijktijdig (ingelaste) excursie stedelijke vernieuwing van 22 t/m 25 juni 2007. - Datum debattraining raad.
 • 10 Rondvraag

  1 document
  Ter kennisname en informatie: - Jaarverslag raadsgriffie 2006 (bijgevoegd). - Toelichting op instrument interpellatie (bijgevoegd).

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen