Presidium 05 maart 2012 18:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • 1. Trainingen spreken in het openbaar: 13 maart en 3 april 2012; 2. Gast van de raad: 19 maart 2012; 3. Lezing M. Schoenmaker: 26 april 2012; 4. Werkbezoek haven Rotterdam: zaterdag 28 april 2012.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raadsvergaderingen van 30 januari en 13 februari 2012 worden (kort) geëvalueerd (bij dit agendapunt zijn geen stukken opgenomen).
  vergroten verkleinen laden...
 • In 2008 en 2009 zijn evaluaties van de werkwijze van raad en commissies uitgevoerd. Uit deze evaluaties is bij herhaling naar voren gekomen dat debatvoering in raads- en commissievergaderingen voor verbetering vatbaar is. Naar aanleiding hiervan heeft een raadswerkgroep in 2011, met ondersteuning van het Nederlands Debat Instituut, een notitie opgesteld met als titel ‘Meer debat in Den Helder’. Deze notitie is besproken tijdens de werkconferentie van de raad op 19 en 20 januari 2012. Hierbij is gebleken dat er voldoende draagvlak is de werkwijze van de raad en de commissies aan te passen. Een voorstel tot aanpassing van de werkwijze van de raad en commissies treft u in het bij deze agenda opgenomen concept raadsvoorstel (RVO12.0026) - en besluit (RB12.0081) als bijlage aan. Het presidium wordt voorgesteld het raadsvoorstel- en besluit door te geleiden voor behandeling in de commissie en raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • In 2003 is een gedragscode voor bestuurders van de gemeente Den Helder door de raad vastgesteld. Inmiddels is in 2010 een nieuwe handreiking integriteit verschenen van het ministerie van BZK. Mede om die reden wordt u voorgesteld een geactualiseerde gedragscode vast te stellen. Deze gedragscode is gebaseerd op de modelgedragscode en is (deels) ook van toepassing op commissieleden. De concept gedragscode is besproken tijdens de werkconferentie van de raad op 19 en 20 januari 2012. Een voorstel tot aanpassing van de werkwijze van de raad en commissies treft u in het bij deze agenda opgenomen concept raadsvoorstel (RVO12.0122)- en besluit (RB12.0087) als bijlage aan. Het presidium wordt voorgesteld het raadsvoorstel- en besluit door te geleiden voor behandeling in de commissie en raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het uit 2003 daterende informatieprotocol is verouderd: afdelingen zijn gewijzigd, informatie-voorzieningen zijn meer gedigitaliseerd en werkwijzen zijn veranderd. Daarnaast bestaat de behoefte inzichtelijk te hebben op welke wijze het college van burgemeester en wethouders invulling dient te geven aan de actieve informatieplicht. De voorliggende notitie (IR12.0102) is gebaseerd op een handreiking van de website www.actieprogrammalokaalbestuur.nl en toegespitst op de lokale situatie. Uw presidium wordt voorgesteld de concept-Notitie Actieve en passieve informatieplicht (IR12.0104) voor een reactie voor te leggen aan het college van burgemeester en wethouders.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...